W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż skargę i wniosek

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich w Punkcie Obsługi Klienta MSWiA w okresie 1 września 2020 r. – 30 września 2020 r., w najbliższym czasie, będą odbywać się w następujących terminach:

 • środa (2 września, 9 września, 16 września, 23 września, 30 września 2020 r.) w godz. 8.15-12.15;
 • piątek (4 września, 11 września, 18 września, 25 września 2020 r.) w godz. 12.00-16.00.

Z uwagi na istniejącą sytuację i obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego, o ile to możliwe, w sprawie ewentualnych wizyt w POK, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

W kolejnych komunikatach będą podawane bieżące informacje odnośnie terminów oraz sposobu przyjmowania interesantów w Punkcie Obsługi Klienta MSWiA.

Skargi i wnioski można: 

 1. przesłać listownie, na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5;
 2. przesłać faksem, na numer: 22 60 153 23;
 3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 4. przesłać elektronicznie na adres mailowy: kontakt@mswia.gov.pl
 5. doręczyć osobiście:

  na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w Biurze Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które znajduje się na parterze budynku w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

  lub

  w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15;
   
 6. złożyć ustnie do protokołu: w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15.

Biuro Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostosowane jest architektonicznie do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się.

Ważne! Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Jakie informacje powinna zawierać skarga i wniosek

Skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Gniezno).

Jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma.

W skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2012 r., poz. 986): osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęte zostało, że dyżury członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związane z przyjmowaniem obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywają się w piątki - w godzinach od 14:00 do 16:00.

Klienci zainteresowani rozmową z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji proszeni są o składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat rozmowy. Zgłoszenia mogą być składane listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres mailowy: kontakt@mswia.gov.pl, a także osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenie można uzupełnić o wskazanie numeru telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia niezawierające  danych klienta, tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

O wyznaczeniu terminu spotkania z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, klienci powiadamiani są pisemnie.

Informacja o przepisach, na podstawie których załatwiane są skargi i wnioski w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 • Zgodnie z art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego: w razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38.
 • Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego: na niezałatwienie sprawy w terminie (...) lub na przewlekłe prowadzenie postępowania służy stronie zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
 • Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 • Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach  swojej właściwości, organ od którego były adresowane.
 • Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzla​_skargi​_wnioski.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2019 16:13 Karolina Ołtarzewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Ministra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż skargę i wniosek 15.0 01.09.2020 10:48 Joanna Ćmiel
Złóż skargę i wniosek 14.0 01.09.2020 10:47 Joanna Ćmiel
Złóż skargę i wniosek 13.0 31.07.2020 16:12 Magdalena Jakubiak
Złóż skargę i wniosek 12.0 23.06.2020 11:17 Karolina Ołtarzewska
Złóż skargę i wniosek 11.0 22.06.2020 17:17 Andrzej Mitura
Złóż skargę i wniosek 10.0 25.05.2020 14:35 Karolina Ołtarzewska
Złóż skargę i wniosek 9.0 25.05.2020 14:29 Karolina Ołtarzewska
Złóż skargę i wniosek 8.0 13.03.2020 18:17 Karolina Ołtarzewska
Złóż skargę i wniosek 7.0 30.12.2019 10:49 Adam Nowakowski
Złóż skargę i wniosek 6.0 04.12.2019 14:27 Karolina Ołtarzewska
Złóż skargę i wniosek 5.0 04.12.2019 14:26 Karolina Ołtarzewska
Złóż skargę i wniosek 4.0 04.12.2019 14:26 Karolina Ołtarzewska
Złóż skargę i wniosek 3.0 30.10.2019 10:01 Joanna Ćmiel
Złóż skargę i wniosek 2.0 24.10.2019 10:05 Magdalena Jakubiak
Złóż skargę i wniosek 1.0 18.10.2019 16:13 Karolina Ołtarzewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP