W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Biuro Ministra (BM)

Biuro Ministra (BM) odpowiada za koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem obsługi Ministra oraz pozostałych członków Kierownictwa Ministerstwa.

Do zadań biura należy:

 • realizowanie zadań związanych z działalnością Ministra, wynikających ze współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż sprawy legislacyjne;
 • kształtowanie wizerunku Ministra oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, w zakresie niezastrzeżonym dla Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Ministerstwa;
 • koordynowanie udostępniania informacji publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra;
 • koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem patronatów Ministra;
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i bezpieczeństwem państwa w dziale administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka oraz z obroną cywilną;
 • koordynowanie spraw dotyczących udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach i radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, z wyłączeniem międzyresortowych zespołów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
 • obsługa funkcjonowania niektórych organów pomocniczych Ministra, w tym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej;
 • koordynowanie spraw dotyczących składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pracownikom jednostek nadzorowanych przez Ministra;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w Ministerstwie i podejmowanie działań dotyczących współpracy Ministerstwa w tym zakresie z właściwymi organami lub podmiotami, w tym zapewnienie ochrony informacji niejawnych i ochrony siedziby Ministerstwa;
 • koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Ministra oraz przyjmowania i rozpatrywania petycji wpływających do Ministerstwa;
 • koordynowanie współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad fundacjami, dla których Minister został wskazany jako organ nadzorujący;
 • ewidencjonowanie i zarządzanie zasobem korespondencji kierowanej do Ministra;
 • zapewnianie obsługi sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat BM

tel.: 22 628 88 25

e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl

Dyrektor

Magdalena Bem-Andrzejewska

Zastępcy dyrektora

Robert Grabeł

Katarzyna Zawada