W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Nauki (DN)

Departament Nauki (DN) odpowiada za finansowanie i organizację systemu prowadzenia działalności naukowej i koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz systemowych i planowaniem strategicznym na potrzeby Ministra i Ministerstwa.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:

 • realizacja zadań związanych z przyznawaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie:
  • inwestycji związanych z działalnością naukową,
  • utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowisk badawczych, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;
 • realizacja zadań w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i przyznawania kategorii naukowych, sporządzania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazu wydawnictw recenzowanych monografii naukowych uwzględnianych przy tej ewaluacji oraz współpraca z Komisją Ewaluacji Nauki i Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 • prowadzenie spraw dotyczących:
  • programów strategicznych „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i „Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”,
  • ewaluacji szkół doktorskich i kształcenia doktorantów, z wyłączeniem spraw dotyczących świadczeń finansowanych z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister, dla doktorantów na studiach doktoranckich,
  • nadawania stopni i tytułu w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym realizacja zadań wynikających z uprawnień kontrolnych Ministra nad Radą Doskonałości Naukowej,
  • ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym obsługa Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach;
 • koordynowanie spraw związanych z:
  • prowadzeniem analiz kluczowych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
  • opracowaniem planu działalności Ministra na dany rok i sprawozdań z jego wykonania;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:
  • Narodowym Centrum Nauki,
  • Centrum Nauki Kopernik – w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury,
  • Narodowym Muzeum Techniki – w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem:
  • instytutów badawczych, w zakresie należącym do właściwości Ministra, w tym obsługa komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów badawczych przy Ministrze,
  • Polskiej Akademii Nauk, jej instytutów naukowych i innych jednostek organizacyjnych, w zakresie należącym do właściwości Ministra oraz z nadzorem nad Polską Akademią Nauk w zakresie wykonywania budżetu państwa w części 67 – Polska Akademia Nauk;
 • prowadzenie spraw dotyczących współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta związanych z międzynarodową wymianą akademicką;
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych związanych z działalnością Departamentu, w zakresie zapewnienia ich funkcjonalności dla realizacji zadań Ministerstwa, z wyłączeniem zadań należących do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
 • prowadzenie spraw związanych z międzynarodową współpracą naukową w ramach programów i przedsięwzięć Ministra dedykowanych wsparciu podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym związanych z finansowaniem projektów:
  • realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • które uzyskały wysokie oceny w konkursach o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej - – powierzonych do realizacji Departamentowi przez Ministra;
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem jednostek naukowych, o których mowa w art. 151 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dane kontaktowe

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl

Sekretariat DN

tel.: 22 52 92 327

e-mail: sekretariat.dn@nauka.gov.pl

Dyrektor

Bartłomiej Banaszak

Zastępcy dyrektora

Bogdan Szkup

Patrycja Gutowska