W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2019

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

styczeń

04.01.2019

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie statutu Rady Doskonałości Naukowej styczeń

04.01.2019

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

styczeń

04.01.2019

4. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” styczeń 21.01.2019
5. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków zgłoszonych w ramach programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” styczeń 21.01.2019
6. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” styczeń 21.01.2019
7. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego styczeń 23.01.2019
8. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki styczeń 23.01.2019
9. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki styczeń 23.01.2019
10. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny raportów rocznych i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Polski MOOC” styczeń 23.01.2019
11. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania zadania pod nazwą „NKN FORUM” styczeń 24.01.2019
12 Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych styczeń  28.01.2019
13.  Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej luty 04.02.2019
14. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego luty 04.02.2019
15. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego luty 04.02.2019
16. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej luty 04.02.2019
17. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu pod nazwą „DIALOG” luty 07.02.2019
18. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych luty 07.02.2019
19. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” luty 26.02.2019
20. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” luty 26.02.2019
21. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich luty 26.02.2019
22. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego luty 26.02.2019
23. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie luty 26.02.2019
24. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „Mobilność Plus” luty 26.02.2019
25. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej marzec 1.03.2019
26. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej marzec 1.03.2019
27. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw związanych z udziałem we wspólnymi międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej marzec 1.03.2019
28. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” marzec 1.03.2019
29. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki marzec 1.03.2019
30. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” marzec 20.03.2019
31. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej marzec 20.03.2019
32. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje z części 67 budżetu państwa – Polska Akademia Nauk marzec 20.03.2019
33. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz programu pod nazwą „Iuventus Plus” marzec 20.03.2019
34. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do wdrożenia platformy e-learningowej dla państwowych wyższych szkół zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” marzec 25.03.2019
35. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki marzec 25.03.2019
36. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania propozycji reguł i wymagań w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela marzec 29.03.2019
37. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego” marzec 29.03.2019
38. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz programu pod nazwą „Iuventus Plus” kwiecień 04.04.2019
39. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki kwiecień 12.04.2019
40. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zadania „Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW” kwiecień 26.04.2019
41. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwiecień 26.04.2019
42. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje podmiotowe z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji maj 17.05.2019
43. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego maj 20.05.2019
44. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego maj 20.05.2019
45. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów realizowanych w ramach programów pod nazwami „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” oraz „Szlakami Polski Niepodległej” maj 24.05.2019
46. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji maj 24.05.2019
47. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania międzynarodowego zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków złożonych do pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” maj 29.05.2019
48. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw studenckich czerwiec 05.06.2019
49. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki czerwiec 14.06.2019
50. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej czerwiec 26.06.2019
51. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” lipiec 05.07.2019
52. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz działalności upowszechniającej naukę lipiec 10.07.2019
53. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oceny ofert złożonych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” lipiec 10.07.2019
54. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej lipiec 29.07.2019
55. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sierpień 01.08.2019
56. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki sierpień 01.08.2019
57. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw projektów realizowanych w ramach programów pod nazwami „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” oraz „Szlakami Polski Niepodległej” sierpień 08.08.2019
58. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sierpień 08.08.2019
59. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców sierpień 27.08.2019
60. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie sierpień 28.08.2019
61. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Nauka na finansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz kwot tych dotacji wrzesień 02.09.2019
62. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oceny ofert złożonych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” wrzesień 02.09.2019
63. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki wrzesień 02.09.2019
64. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zgłoszeń kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020–2023 wrzesień 10.09.2019
65. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programu „Doskonała nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę wrzesień 13.09.2019
66.  Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw dostępności danych medycznych na potrzeby badań naukowych wrzesień 25.09.2019
67. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego październik 2.10.2019
68. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inicjatywy Unii Europejskiej „Uniwersytety Europejskie” październik 2.10.2019
69. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego październik 9.10.2019
70. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej październik 9.10.2019
71. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” październik 9.10.2019
72 Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu październik 9.10.2019
73. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu komercjalizacji technologii i innowacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji październik 21.10.2019
74. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportów rocznych i raportów końcowych w ramach programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” październik 24.10.2019
75. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw włączenia kwalifikacji rynkowych „Przygotowanie do prowadzenia zajęć z dykcji” i „Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 24.10.2019
76. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny raportów rocznych i raportów końcowych w ramach programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” 06.11.2019
77. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy otoczenia prawnego systemu szkolnictwa wyższego i nauki 15.11.2019
78. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach pierwszego programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” 25.11.2019
79. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020” 29.11.2019
80. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 29.11.2019
81. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” 06.12.2019
82. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje celowe z części 28 budżetu państwa – Nauka oraz kwot tych dotacji 11.12.2019
83. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2018 przyznano dotacje podmiotowe z części 28 budżetu państwa – Nauka oraz kwot tych dotacji 11.12.2019
84. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20.12.2019
85. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24.12.2019

 

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów