Informacja na temat wyników rozpatrzenia wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów

Na rok akademicki 2018/2019 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach rozporządzeń:

  • z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom  (Dz. U. poz. 1050),
  • z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom  (Dz. U. poz. 1051).

Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego wchodzi 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki.

W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w roku akademickim 2018/2019. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej: 9 pkt – w przypadku studentów oraz 61 pkt – w przypadku doktorantów.

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane studentom i doktorantom na adres podany we wniosku.

pdf Wykaz nagrodzonych studentów

0.53MB

pdf Wykaz nagrodzonych doktorantów

0.34MB

pdf Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków studentów

0.25MB

pdf Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków doktorantów

0.24MB

Navigation Menu

Metrics