W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór ekspertów do wydania specjalistycznych opinii w ramach kontroli prowadzonych na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej

28.01.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszukuje ekspertów do wydania specjalistycznych opinii w ramach kontroli prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, ze zm.).

Eksperci powoływani są na podstawie art. 428 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do kontroli w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej.

Wymagania niezbędne

Ministerstwo poszukuje:

  • ekspertów budowlanych - osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12, art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);
  • ekspertów finansowych – osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta albo osób posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego albo osób posiadających wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie i posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli lub nadzorowaniu wykorzystania środków publicznych;
  • ekspertów w obszarze zamówień publicznych - osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora nauk prawnych i specjalizujących się w przepisach prawa zamówień publicznych albo radców prawnych specjalizujących się w przepisach prawa dotyczących zamówień publicznych albo osób posiadających wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie i posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych;
  • ekspertów w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki – osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora nauk prawnych i specjalizujących się w przepisach prawa dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki albo radców prawnych specjalizujących się w przepisach prawa dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki albo osób posiadających wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie i posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w stosowaniu w Uczelni przepisów prawa dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki;
  • ekspertów w obszarze informatyki - osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka i specjalizujących się w obsłudze baz danych albo osób posiadających wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie (kierunek informatyka) i posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w obsłudze baz danych.

Dokumenty niezbędne

W celu wpisania się na listę ekspertów należy sporządzić i podpisać list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) oraz podpisać „klauzulę informacyjną” (wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia) i przesłać skany ww. dokumentów wraz z załącznikami dokumentującymi wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie na adres poczty elektronicznej: sekretariat.bka@mnisw.gov.pl.

Wynagrodzenie

Kwestie dotyczące wynagrodzenia zostały uregulowane w § 10 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2018 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 2405).

Pozostałe informacje

W przypadku spełnienia warunków formalnych ekspert zostanie wpisany na listę ekspertów prowadzoną w Biurze Kontroli i Audytu MNiSW. W przypadku potrzeby skorzystania w toku kontroli z umiejętności lub wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie wybór eksperta z listy zostanie dokonany z uwzględnieniem posiadanej wiedzy i doświadczenia, z tym, że ekspertem nie może być osoba, która jest lub była w okresie 5 lat poprzedzających kontrolę zatrudniona w podmiocie kontrolowanym albo jest lub była wykonawcą zadania, którego dotyczyć będzie kontrola. Ekspertem nie może być również osoba, w stosunku do której zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne mogące wpłynąć na bezstronność wydania specjalistycznej opinii.

W przypadku podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy z wybranym ekspertem  skontaktujemy się telefonicznie w celu uzgodnienia szczegółów.

Materiały

Klauzula informacyjna
20200128​_Klauzula​_informacyjna​_-​_oświadczenie.pdf 0.54MB