W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r.

17.06.2020

W terminie od 1 do 31 grudnia 2019 r. rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych lub inne osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1853 wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z procedurą określoną w:

  • art. 360 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Przy ocenie danego osiągnięcia członkowie Zespołu kierowali się kryteriami określonymi w § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, Zespół ustalił również wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków (do pobrania poniżej).

Porównywalność punktacji w różnych dziedzinach została zapewniona poprzez zastosowanie przeliczenia punktacji wniosków w ramach poszczególnych dziedzin według jednakowej skali (od 0 do 100 pkt). Każdy wniosek był przeliczany proporcjonalnie do 100 pkt względem średniej arytmetycznej z pięciu wniosków z najwyższą liczbą punktów za osiągnięcia w danej dziedzinie. Na podstawie indywidualnych ocen dokonanych przez członków Zespołu została sporządzona lista rankingowa wniosków uszeregowanych według liczby punktów przeliczonych zgodnie z powyższą metodą.

W dniu 15 czerwca 2020 r. – spośród 1793 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 200 młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym przyznał stypendium.

Młodzi naukowcy, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 72 pkt na 100 pkt. Ponadto przepisy rozporządzenia gwarantują młodym naukowcom posiadającym status doktoranta przyznanie minimum 50 stypendiów. W związku z powyższym, w przypadku doktorantów, próg uprawniający do otrzymania stypendium został ustalony na poziomie – 54 pkt na 100 pkt.

Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy.

Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o stypendium. Podmioty te zostaną powiadomione o czynnościach, jakie należy podjąć w celu zawarcia umów z młodymi naukowcami dotyczących wypłaty stypendiów.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną wysłane młodym naukowcom oraz podmiotom wnioskującym drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku.

Do postępowań w sprawach stypendiów ministra stosowane są przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 10, art. 35–37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a–96n.

Szczegółowa punktacja wniosku, w tym ew. przyczyny odmowy przyznania punktów za dane osiągnięcie, zostaną udostępnione w systemie informatycznym „Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania” (ZSUN/OSF).

Materiały

Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków
20200617​_Wytyczne​_dotyczące​_sposobu​_oceny​_wniosków.pdf 0.65MB
Lista stypendystów
20200617​_Lista​_stypendystów​_2020.pdf 0.50MB