Dr Piotr Dardziński

Sekretarz Stanu

 • Minister Piotr Dardziński

  Minister Piotr Dardziński

Piotr Bartłomiej Dardziński urodził się 6 października 1972 r. Studiował politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu w Instytucie Stosunków Międzynarodowych.

W latach roku 2002 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. W latach 2000-2005 był asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Od 2005 r. adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki. W latach 2003-2005 wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

W latach 1995-2006 był związany z fundacją Instytut Tertio Millennio – początkowo jako dyrektor biura, potem wiceprezes. Od 2006 r. był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 wiceprezes Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Był redaktorem naczelnym dodatku „AZYMUT” do tygodnika „Gość Niedzielny”, poświęconego istotnym problemem społecznym, ekonomicznym i religijnym. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów związanych z tematyką m.in. doktryn politycznych i ekonomicznych, przedsiębiorczości.

Dane kontaktowe

+48 22 52 92 656
+48 22 52 92 621
sekretariat.mpd@nauka.gov.pl

Zakres czynności

Do zakresu czynności sekretarza stanu Piotra Dardzińskiego należą sprawy:

 • opracowywania, opiniowania i aktualizacji dokumentów programowych i strategicznych w obszarach innowacyjności, nauki i szkolnictwa wyższego;
 • programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji, w tym programu Horyzont 2020 oraz współpracy z jednostkami wspomagającymi;
 • nadzoru nad wdrażaniem projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • informatyzacji nauki i szkolnictwa wyższego, w tym Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”;
 • związane z realizacją zadań z zakresu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym z rozwojem europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz Procesu Bolońskiego;
 • działalności centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrów naukowo-przemysłowych działających w szczególności w formie klastrów, parków technologicznych i platform technologicznych, w zakresie transferu technologii i upowszechniania nauki oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także instytucji pośredniczących oraz innych instytucji wspierających działania proinnowacyjne;
 • realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym przez udział w projektowaniu i realizacji strategii rozwoju, oraz z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 • prac w ramach Polsko-Amerykańskiej Rady do spraw Innowacji;
 • koordynacji realizacji polityki kosmicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie właściwości Ministra;
 • działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego;
 • urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego oraz nauki języka polskiego w szkołach wyższych poza granicami Polski, w zakresie właściwości Ministra;
 • uznawalności wykształcenia oraz koordynacji unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce, w zakresie właściwości Ministra;
 • związane z udziałem w Międzyresortowym Zespole do spraw Promocji Polski za granicą;
 • związane z udziałem w pracach Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitetu do Spraw Umów Offsetowych i Komitetu Offsetowego oraz zawierania i wykonywania umów offsetowych, w zakresie właściwości Ministra;
 • współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisją Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej;
 • związane z nadzorem właścicielskim Ministra nad spółką PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Metrics