Dr Piotr Dardziński

Sekretarz Stanu

 • Minister Piotr Dardziński

  Minister Piotr Dardziński

Piotr Bartłomiej Dardziński urodził się 6 października 1972 r. Studiował politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu w Instytucie Stosunków Międzynarodowych.

W latach roku 2002 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. W latach 2000-2005 był asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Od 2005 r. adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki. W latach 2003-2005 wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

W latach 1995-2006 był związany z fundacją Instytut Tertio Millennio – początkowo jako dyrektor biura, potem wiceprezes. Od 2006 r. był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 wiceprezes Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Od listopada 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu, a od 2018 - sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W styczniu 2019 r. został powołany na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

Był redaktorem naczelnym dodatku „AZYMUT” do tygodnika „Gość Niedzielny”, poświęconego istotnym problemem społecznym, ekonomicznym i religijnym. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów związanych z tematyką m.in. doktryn politycznych i ekonomicznych, przedsiębiorczości.

Dane kontaktowe

+48 22 52 92 656
+48 22 52 92 621
sekretariat.mpd@nauka.gov.pl


Do zakresu czynności sekretarza stanu Piotra Dardzińskiego należą sprawy:

 • opracowywania, opiniowania i aktualizacji dokumentów programowych i strategicznych w obszarach innowacyjności oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
 • programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji, w tym programu „Horyzont 2020”, oraz współpracy z jednostkami wspomagającymi;
 • nadzoru nad wdrażaniem projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • informatyzacji szkolnictwa wyższego i nauki, w tym Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
 • realizacji zadań z zakresu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w tym związanych z rozwojem europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz Procesu Bolońskiego;
 • działalności centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrów naukowo-przemysłowych działających w szczególności w formie klastrów, parków technologicznych i platform technologicznych, w zakresie transferu technologii i upowszechniania nauki oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej, a także instytucji pośredniczących oraz innych instytucji wspierających działania proinnowacyjne;
 • realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669), w tym przez udział w projektowaniu i realizacji strategii rozwoju, oraz z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544);
 • przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”;
 • prac w ramach Polsko-Amerykańskiej Rady do spraw Innowacji;
 • koordynowania realizacji polityki kosmicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie właściwości Ministra;
 • działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki;
 • realizacji zadań Ministra w zakresie systemu urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego oraz nauki języka polskiego w szkołach wyższych poza granicami Polski;
 • realizacji zadań Ministra w zakresie systemu uznawalności wykształcenia i koordynacji unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce;
 • udziału w pracach Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitetu do Spraw Umów Offsetowych i Komitetu Offsetowego oraz zawierania i wykonywania umów offsetowych, w zakresie właściwości Ministra;
 • współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisją Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej;
 • nadzoru właścicielskiego Ministra nad spółką PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Sekretarz stanu Piotr Dardziński wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez Departament Innowacji i Rozwoju i Departament Współpracy Międzynarodowej, oraz realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Sekretarz Stanu Piotr Dardziński jako Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 7).

Metrics