Piotr Müller

Podsekretarz Stanu

 • Piotr Müller

  Piotr Müller

Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW.

W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji będącej ustawowym reprezentantem ogółu studentów kraju.

Były ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. W latach 2012-2016 członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości również m.in.: członek Rady Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia, członek Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. W lutym 2017 r. powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i kształtowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej.

W przeszłości stypendysta m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Dane kontaktowe

Tel. + 48 22 52 92 611
sekretariat.MPM@mnisw.gov.pl


Uwaga!

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Na stronie internetowej www.KonstytucjaDlaNauki.gov.pl znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli nie znajdą Państwo niezbędnych informacji, pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.


Zakres czynności

Do zakresu czynności podsekretarza stanu Piotra Müllera należą sprawy:

 • koordynacji zadań związanych z działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe, w tym organizacji uczelni, organizacji i toku studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz jakości kształcenia;
 • studentów i doktorantów;
 • związane z realizacją zadań Ministra w zakresie systemu:
  • pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
  • kredytów i pożyczek studenckich;
 • przyznawania nagród Ministra za:
  • wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
  • osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku dla nauczycieli akademickich;
 • pragmatyki zawodowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, w tym sprawy komisji dyscyplinarnej powołanej przez Ministra, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Ministra oraz Konwentu Rzeczników;
 • wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych;
 • nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz współpracy w tym zakresie z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • nadzoru nad prowadzeniem prac legislacyjnych w Ministerstwie oraz pracami związanymi z opiniowaniem dokumentów rządowych;
 • dotyczące wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w których Minister wydał decyzje administracyjne w pierwszej instancji;
 • związane z udziałem w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 • współpracy z:
  • Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i organizacjami studenckimi oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów i organizacjami doktorantów,
  • Polską Komisją Akredytacyjną,
  • konferencjami rektorów,
  • Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • współpracy ze związkami zawodowymi pracowników nauki, szkolnictwa wyższego oraz dialogu społecznego.

Metrics