Piotr Müller

Sekretarz Stanu

 • Piotr Müller

  Piotr Müller

Piotr Müller, poseł na Sejm RP ze Słupska, prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISH UW).

Były ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. W latach 2012-2016 członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości również m.in.: członek Rady Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia, członek Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji będącej ustawowym reprezentantem ogółu studentów kraju.      

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. W lutym 2017 r. powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynację działań gremiów doradczych ministra. Od 15 stycznia 2018 r. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w randze Podsekretarza Stanu. Od 7 stycznia 2019 w randze Sekretarza Stanu. We wrześniu 2018 powołany na przewodniczącego zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

W przeszłości stypendysta m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe (w sprawach ministerialnych)

Tel. + 48 22 52 92 611

sekretariat.MPM@mnisw.gov.pl

 

W sprawach poselskich:

Piotr Müller - poseł Słupsk


Do zakresu czynności sekretarza stanu Piotra Müller należą sprawy:

 • koordynowania zadań związanych z obszarem szkolnictwa wyższego w dziale administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, w tym organizacji uczelni, organizacji i toku studiów, studiów podyplomowych oraz jakości kształcenia;
 • studentów;
 • realizacji zadań Ministra w zakresie systemu:
 • świadczeń dla studentów i doktorantów,
 • kredytów studenckich;
 • przyznawania nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku;
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • pragmatyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, w tym sprawy komisji dyscyplinarnej przy Ministrze, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Ministra;
 • wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych;
 • nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz współpracy w tym zakresie z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • nadzoru nad prowadzeniem prac legislacyjnych w Ministerstwie i pracami związanymi z opiniowaniem projektów dokumentów rządowych;
 • wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w których Minister wydał decyzje administracyjne w pierwszej instancji;
 • udziału w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 • współpracy z:
  • Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i organizacjami studenckimi oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów i organizacjami doktorantów,
  • Polską Komisją Akredytacyjną,
  • konferencjami rektorów,
  • Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Radą Młodych Naukowców;
 • współpracy ze związkami zawodowymi pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz dialogu społecznego.

Sekretarz Stanu Piotr Müller wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez Departament Legislacyjno-Prawny i Departament Szkolnictwa Wyższego.

Sekretarz Stanu Piotr Müller realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad uczelniami.


Uwaga!

Informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Na stronie internetowej www.KonstytucjaDlaNauki.gov.pl znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli nie znajdą Państwo niezbędnych informacji, pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Metrics