Realizacja projektu ZSUN II

Pragnąc zapewnić wszystkim interesariuszom bieżącą informację nt. stanu realizacji projektu ZSUN II prezentujemy poniżej sprawozdania z realizacji projektu opracowywane na potrzeby Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, wnioski o płatność zatwierdzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucję Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020), a także inne informacje i materiały ilustrujące postęp w realizacji projektu.

Raporty z realizacji projektu dla KRMC

Zatwierdzone wnioski o płatność

Navigation Menu

Metrics