Sebastian Skuza

Podsekretarz Stanu

 • Sebastian Skuza

  Sebastian Skuza

Sebastian Skuza urodził się 8 kwietnia 1973 roku w Skarżysku-Kamiennej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W swoim dorobku naukowym ma blisko 160 publikacji z zakresu instytucji finansowych i prawa finansowego.

 

Studia ekonomiczne (finanse i bankowość) w Szkole Głównej Handlowej ukończył w 1997 roku. W 2002 roku uzyskał stopień doktora, w 2016 zaś – habilitację. Wieloletni współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił funkcję m.in. zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Od 2007 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – najpierw jako członek rady nadzorczej, potem zaś (od 2012 r.) jako Dyrektor Zarządzający BGK oraz Dyrektor Biura Zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Włada trzema językami, interesuje się filmem polskim i historią.

Dane kontaktowe:

+48 22 52 92 638
sekretariat.mss@nauka.gov.pl

Zakres czynności

Do zakresu czynności podsekretarza stanu Sebastiana Skuzy należą sprawy:

 • wykonywania zadań dysponenta części budżetowych Nauka, Szkolnictwo wyższe i Polska Akademia Nauk;
 • planowania i realizacji budżetu państwa w częściach Nauka i Szkolnictwo wyższe oraz planowania budżetu państwa w części Polska Akademia Nauk;
 • związane z realizacją zadań Ministra w zakresie systemu finansowania działalności dydaktycznej uczelni;
 • finansowania:
  • działalności statutowej jednostek naukowych i uczelni,
  • działalności upowszechniającej naukę,
  • programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra,
  • współpracy naukowej z zagranicą,
  • inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • inwestycji uczelni publicznych;
 • dofinansowania zadań projakościowych;
 • nadawania kategorii naukowych jednostkom naukowym;
 • przyznawania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, ze środków finansowych na naukę, jej monitorowania i rozliczania;
 • związane z bioetyką i biobankowością;
 • ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
 • stopni naukowych i tytułu naukowego oraz stopni i tytułu w zakresie sztuki;
 • nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne i stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców;
 • koordynacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem instytutów badawczych;
 • współpracy europejskiej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Sekretarza Stanu i podsekretarza stanu;
 • związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej;
 • realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020;
 • naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
 • związane z udziałem w pracach Komitetu do Spraw Europejskich;
 • współpracy z:
  • Radą Główną Instytutów Badawczych,
  • Radą Młodych Naukowców,
  • Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych,
  • Polską Akademią Nauk,
  • Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów,
  • Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Metrics