W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sebastian Skuza

Podsekretarz stanu

Podsekretarz Stanu Sebastian Skuza

Sebastian Skuza urodził się 8 kwietnia 1973 roku w Skarżysku-Kamiennej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W swoim dorobku naukowym ma blisko 160 publikacji z zakresu instytucji finansowych i prawa finansowego.

Studia ekonomiczne (finanse i bankowość) w Szkole Głównej Handlowej ukończył w 1997 roku. W 2002 roku uzyskał stopień doktora, w 2016 zaś – habilitację. Wieloletni współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2019 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił funkcję m.in. zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Od 2007 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – najpierw jako członek rady nadzorczej, potem zaś (od 2012 r.) jako Dyrektor Zarządzający BGK oraz Dyrektor Biura Zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Włada trzema językami, interesuje się filmem polskim i historią.

Dane kontaktowe:

+48 22 52 92 638
sekretariat.mss@nauka.gov.pl


Do zakresu czynności podsekretarza stanu Sebastiana Skuzy należą sprawy:

 • wykonywania zadań dysponenta części budżetowych, których dysponentem jest Minister;
 • planowania i realizacji budżetu państwa w częściach budżetowych, których dysponentem jest Minister, oraz planowania budżetu państwa w części 67 – Polska Akademia Nauk;
 • realizacji zadań Ministra w zakresie: przyznawania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego oraz zwiększania wysokości subwencji,
 • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych,
 • przyznawania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach i prowadzeniu działalności naukowej;
 • finansowania:
  • inwestycji związanych z działalnością naukową,
  • utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowisk badawczych, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa,
  • projektów finansowanych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra,
  • współpracy naukowej z zagranicą;
 • ewaluacji jakości działalności naukowej i przyznawania kategorii naukowych;
 • sporządzania wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 • przyznawania pomocy publicznej i pomocy de minimis, ze środków finansowych na naukę, jej monitorowania i rozliczania;
 • bioetyki i biobankowości;
 • ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
 • nadawania stopni i tytułu w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
 • ewaluacji szkół doktorskich i kształcenia doktorantów, z wyłączeniem spraw dotyczących świadczeń finansowanych z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister, dla doktorantów na studiach doktoranckich;
 • programów strategicznych „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i „Regionalna inicjatywa doskonałości”;
 • wykonywania zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem instytutów badawczych, z wyłączeniem zadań realizowanych w tym zakresie przez pełnomocnika, o którym mowa w § 7 ust. 4;
 • współpracy europejskiej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Sekretarza Stanu i podsekretarza stanu;
 • pełnienia funkcji kierownika jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej;
 • realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020;
 • dyscypliny finansów publicznych;
 • udziału w pracach Komitetu do Spraw Europejskich;
 • współpracy z:
  • Radą Główną Instytutów Badawczych,
  • Radą Doskonałości Naukowej,
  • Komisją Ewaluacji Nauki,
  • Polską Akademią Nauk,
  • Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów,
  • Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Podsekretarz stanu Sebastian Skuza wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez Departament Budżetu i Finansów, Departament Nauki i Biuro Kontroli i Audytu.

Realizuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:

 • Polską Akademią Nauk, w zakresie wykonywania budżetu państwa w części 67 – Polska Akademia Nauk, Narodowym Centrum Nauki;
 • Centrum Nauki Kopernik – w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury;
 • Narodowym Muzeum Techniki – w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury.