W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dział Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli

Odwiedź nasze biuro w Brukseli!

O nas

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w partnerstwie z Business & Science Poland (BSP) prowadzi w Brukseli wspólne działania doradcze, informacyjne i wspomagające obecność oraz aktywność polskiego środowiska naukowego i biznesowego na arenie europejskiej. Służą one budowaniu pozycji i nawiązywaniu współpracy przez polskie firmy, uczelnie i instytuty naukowe z zagranicznymi partnerami w ramach programów UE, w tym w szczególności w ramach programu Horyzont Europa. 

 

Misja

Biuro NCBR/BSP w Brukseli reprezentuje interesy polskiego środowiska naukowego i innowacyjnego. Przedstawia stanowisko Polski w konsultacjach i innych procesach dotyczących polityki badań i innowacji Unii Europejskiej prowadzonych w Brukseli. Przedstawiciele Biura uczestniczą w spotkaniach, gremiach eksperckich i innych wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz jej agencje, a także instytucje partnerskie prowadzące działalność w obszarze badań i innowacji w Brukseli. 

Kluczowym celem biura w Brukseli jest aktywne działanie na rzecz zwiększenia udziału polskich instytucji naukowych i innowacyjnych firm w programie Horyzont Europa. 
Biuro ściśle współpracuje z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej w zakresie związanym z planowaniem strategicznym programu Horyzont Europa. 
 

Działania

 • Networking i stała współpraca
 1. w Brukseli – z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, biurem PolSCA PAN i biurami regionalnymi oraz biurami z sieci IGLO reprezentującymi środowisko B+R+I z innych krajów europejskich,

 2. w Polsce – z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami, instytucjami finansującymi badania i innowacje (NCBR, NCN, NAWA), działającym w ramach NCBR Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i siecią Regionalnych Punktów Kontaktowych.

 • Organizowanie wydarzeń (m.in. wizyty studyjne, spotkania bilateralne i partnerskie, webinaria) na temat kierunków rozwoju polityki badań i innowacji UE oraz w celu wymiany dobrych praktyk i poszukiwania partnerów do projektów.
 • Informowanie o polityce UE w zakresie badań naukowych, innowacji i szkolnictwa wyższego oraz o programach finansujących te działania.
 • Udostępnianie miejsca na spotkania projektowe i do pracy ad hoc w trybie co-working dla polskich naukowców i przedsiębiorców dzięki siedzibie w centrum dzielnicy europejskiej w Brukseli.

 

Partnerzy
 

Logo NCN

 

logo NAWA

 

Logo Łukasiewicz Siec Badawcza

 

Logo PolSCA

 

Logo KPK

 

Polityka badań i innowacji UE

Cele i podstawa prawna

Artykuły 179-190 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowią podstawę realizacji polityki badawczo-innowacyjnej UE i powiązanych z nią programów ramowych. Zgodnie z nimi, UE ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie. 
W dążeniu do osiągnięcia tych celów, Unia Europejska prowadzi następujące działania, które stanowią uzupełnienie działań podejmowanych przez państwa członkowskie: 

 • wykonywanie programów badań, rozwoju technologicznego i demonstracyjnych, wraz z promowaniem współpracy z przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami oraz między nimi,
 • popieranie współpracy w dziedzinie unijnych badań, rozwoju technologicznego i demonstracji z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi,
 • upowszechnianie i optymalizacja wyników działań w dziedzinie unijnych badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
 • popieranie kształcenia i mobilności naukowców w Unii.
   

Programy ramowe

Głównym instrumentem unijnej polityki w zakresie badań i innowacji są wieloletnie programy ramowe. Są one realizowane od 1984 r., początkowo jako programy czteroletnie, a aktualnie jako siedmioletnie. Programy te zachęcają do współpracy pomiędzy zespołami badawczymi z różnych państw i dyscyplin, co ma kluczowe znaczenie dla dokonywania przełomowych odkryć.
Bieżący program ramowy – Horyzont 2020 ma budżet sięgający prawie 80 mld euro. Obecnie w przygotowaniu jest kolejny program ramowy – Horyzont Europa, który rozpocznie się w 2021 roku.
Główne cele programów ramowych to podniesienie konkurencyjności i innowacyjności europejskiej gospodarki poprzez:

 • wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej w nauce,
 • rozwijanie innowacji przemysłowych, m.in. poprzez inwestycje w kluczowe technologie, lepszy dostęp do kapitału i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • poszukiwanie rozwiązań najważniejszych problemów społecznych, takich jak zmiany klimatu, transport przyjazny dla środowiska, energia ze źródeł odnawialnych,
 • zagwarantowanie, że rezultaty badań naukowych zostaną wykorzystane do produkcji pożytecznych towarów posiadających rzeczywisty potencjał komercyjny – również poprzez nawiązanie współpracy między przedstawicielami przemysłu i rządów,
 • zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i innowacji.
   

Przydatne linki

Głównym polem prowadzenia polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej jest Europejska Przestrzeń Badawcza (ang. European Research Area, w skrócie ERA). Jej celem jest utworzenie jednolitego obszaru badań, który będzie umożliwiał swobodny przepływ naukowców, wiedzy i technologii. W okresie programowania na lata 2021-2027 nowa Europejska Przestrzeń Badawcza zapewni jeszcze lepsze warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, zintensyfikuje transformację UE w kierunku neutralności klimatycznej i przewodnictwo w obszarze technologii cyfrowych. ERA będzie także wspierać odbudowę państw dotkniętych kryzysem wywołanym epidemią COVID-19, prowadzić działania na rzecz zniesienia różnic powstałych w wyniku społecznych i gospodarczych skutków tego kryzysu oraz zmniejszenia podatności UE na kryzysy w przyszłości.

Do końca 2020 r. realizowany jest program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020. Jego podstawą jest doskonała baza naukowa, konkurencyjny przemysł i podejmowanie wyzwań społecznych. Kryteria współpracy i partnerzy są wskazywani w odpowiednich programach pracy, które określają obszary badań naukowych i innowacji do dofinansowania. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem portalu uczestnika, gdzie podawane są terminy nadchodzących naborów wniosków obejmujących wszystkie rodzaje badań naukowych i działań innowacyjnych. W każdym zaproszeniu do składania wniosków są dostępne szczegółowe informacje, jakie wnioskodawcy powinni ująć w swoich projektach, są również zapewnione narzędzia do wnioskowania o dofinansowanie i zarządzania projektem.

W 2021 r. ruszy kolejny program ramowy UE w zakresie badań i innowacji – Horyzont Europa, o budżecie około 90 mld euro. Ma to być największy program tego typu w historii Europy. Będzie się składał z trzech filarów: doskonała baza naukowa (dalsze rozwijanie wysokiej jakości wiedzy i umiejętności), globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa (rozwijanie technologii przemysłowych w takich dziedzinach, jak: technologie cyfrowe, energetyka, mobilność, żywność i zasoby naturalne) oraz innowacyjna Europa (promowanie innowacji poprzez Europejską Radę ds. Innowacji i Europejski Instytut Innowacji i Technologii). W ramach Horyzontu Europa przewidziane są również tzw. misje w zakresie badań naukowych i innowacji, obejmujące pięć obszarów tematycznych: przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej, neutralne dla klimatu i inteligentne miasta; rak, zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe, stan gleby i żywność. Na stronie internetowej Komisji Europejskiej jest dostępna zaktualizowana wersja prezentacji na temat Horyzontu Europa w języku polskim. 

Każdego roku Komisja Europejska publikuje ranking pokazujący dynamikę wzrostu wszystkich państw w obszarze innowacyjności – European Innovation Scoreboard. W 2020 r. liderami tabeli są kraje skandynawskie, Polska nadal postrzegana jest jako umiarkowany innowator. Wydajność innowacyjna UE wzrosła średnio o 8,9% od 2012 r. W skali świata Europa już drugi rok zanotowała lepszy wynik niż USA. Ranking pokazuje, że wydajność systemu innowacji Wspólnoty Europejskiej, jak również samej Polski, co roku systematycznie rośnie. Tym samym skracamy dystans do bardziej innowacyjnych państw, takich jak np. Japonia.
 

Polska w Horyzoncie

Do tej pory Polska uzyskała ponad 686 mln euro dofinansowania z programu Horyzont 2020, co przekłada się na 2,5% całego budżetu przypadającego krajom członkowskim UE. W sumie z całego budżetu programu Horyzont 2020 wydano już prawie 60 mld euro na badania i innowacje. W kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach Horyzontu Europa działania Polski – w tym NCBR i BSP – będą nastawione na osiągnięcie jeszcze wyższego udziału naszego kraju w innowacyjnych projektach. 

W ramach Horyzontu 2020 Polska uczestniczyła dotychczas w ponad 11 000 wnioskach, ponad 1500 projektach i uzyskała wskaźnik sukcesu 13,9%. Zakontraktowane dofinansowanie netto KE wyniosło 358 476 750,19 euro – przy wnioskowanym dofinansowaniu 3 636 780 067,47 euro. Polskie uczestnictwo jest widoczne we wszystkich filarach i obszarach tematycznych Horyzontu 2020, zwłaszcza w programie MSCA – „Działania Marii Skłodowskiej-Curie” (276 uczestnictw, 169 projektów, 54 koordynacje), ICT – „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (160 uczestnictw, 128 projektów, 32 koordynacje) czy obszarze tematycznym „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” (123 uczestnictwa, 92 projekty, 7 koordynacji). Powyższe dane odzwierciedlają stan faktyczny z września 2020 r.

Cele polityki innowacyjnej Polski w kolejnych latach to m.in.: zwiększenie poziomu automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki, cyfryzacja polskich firm, rozwój sztucznej inteligencji, wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich osiągnięciu służyć mają m.in. ulgi podatkowe, szkoła Sztucznej Inteligencji (AI School) czy wsparcie dla zielonych inwestycji. Polityka innowacyjna Polski będzie oparta o cztery filary: 

 • cyfryzacja i transformacja w kierunku przemysłu 4.0 – np. Cyfrowe Huby Innowacji, wdrażanie Polityki sztucznej inteligencji, AI School, ulgi dla firm na automatyzację,
 • wsparcie kompetencji Polaków – np. szkolenia dla przedsiębiorców, zdobywanie umiejętności w poszczególnych technologiach, rozwój kompetencji zarządczych, proinnowacyjnych,
 • zielona gospodarka – np. Green Innovation Hub, wsparcie działań korzystnych dla osiągnięcia zeroemisyjności, klauzule środowiskowe w umowach handlowych i zamówieniach publicznych,
 • innowacje, start-upy, nowe technologie – prawo własności przemysłowej, Govlab, wsparcie na weryfikację komercyjnej przydatności wynalazków.

Aktualne informacje statystyczne o udziale Polski w projektach programu Horyzont 2020 są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Znajdują się tam szczegółowe dane na temat projektów, np. liczby zaangażowanych naukowców, liczby uczestnictw w projektach, wskaźnika sukcesu czy wartości uzyskanego dofinansowania. Na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE również można znaleźć informacje dotyczące realizowanych i planowanych projektów w ramach Horyzontu 2020. W każdym państwie Unii Europejskiej krajowe punkty kontaktowe zapewniają także indywidualne doradztwo w zakresie programu Horyzont 2020. Konkretne pytania Wnioskodawcy mogą przesyłać również online do Serwisu Konsultacyjnego Komisji Europejskiej. 

O sukcesach polskich uczestników programu Horyzont 2020 można przeczytać na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Każdego miesiąca są tam umieszczane historie i efekty projektów, w których z powodzeniem brali udział polscy naukowcy we współpracy z naukowcami z zagranicy. Przykładem może być projekt FERTINNOWA, którego celem jest dostarczanie producentom rolnym niezbędnej wiedzy i informacji o efektywnych i zrównoważonych sposobach wykorzystywania wody w zakresie najnowszych technologii i praktyk związanych z nawożeniem i nawadnianiem upraw ogrodniczych. W ramach platformy FERTINNOWA zostanie zastosowane zintegrowane podejście, które będzie angażować różnych interesariuszy (naukowców, hodowców, decydentów, przemysł, grupy środowiskowe itp.). Wyniki projektu pomogą hodowcom we wdrażaniu innowacyjnych technologii w celu optymalnego wykorzystania wody i składników odżywczych, a co za tym idzie – zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Innym projektem, w którym aktywnie uczestniczy Polska, jest MAGENTA – „Materiały oparte o nanocząstki magnetyczne do zastosowań w urządzeniach termoelektrycznych”. Jest to interdyscyplinarny projekt badawczo-rozwojowy łączący koncepcje i techniki z dziedziny fizyki, chemii i elektrochemii przy aktywnym udziale partnerów przemysłowych. Jako produkt końcowy MAGENTA będzie oferować nowatorskie, płynne materiały termoelektryczne, które są opłacalne, nietoksyczne i mają wszechstronne zastosowanie. Wynik projektu przyczyni się do znaczących oszczędności w globalnym zużyciu energii.

Polskie środowisko naukowe i biznesowe jest szczególnie zainteresowane nowym programem Horyzont Europa i obszarami, w których będą odbywać się konkursy. Najnowsze informacje o Horyzoncie Europa i działania w ramach tego programu można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
 

Miejsce do pracy i spotkań

Biuro w Brukseli oferuje dostęp do co-workingu – możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy na wynajmowanej powierzchni biurowej. Co-working umożliwi polskim przedstawicielom biznesu i nauki współpracę oraz organizację spotkań z innymi działającymi w tej samej branży przedsiębiorcami i naukowcami podczas pobytu w Brukseli. Jest to nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich instytucji, firm i osób indywidualnych, które chcą powiększyć swoją sieć kontaktów.

Powierzchnia biurowa jest dostępna po uprzedniej rezerwacji dla osób indywidualnych i zespołów na godziny lub dni. Można wynająć biurko w otwartej przestrzeni współdzielonej (hot-desking) oraz salki konferencyjne. Zapewniamy dostęp do w pełni wyposażonej kuchni.

Kontakt

Ewa Kocińska-Lange

Biuro w Brukseli – Business & Science Poland

Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor

Email icon  E-mail: ewa.lange@ncbr.gov.pl
Phone icon  Tel: +32 486 274 874 / +48 509 215 353
Mail icon  Rue Belliard 40
House icon  1040 Brussels

Zdjęcia (2)