W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje dla podróżnych

Ograniczenia w związku z epidemią COVID-19 

Poniżej zamieszczone zostały linki, które mogą być użyteczne przy planowaniu podróży:

 • link https://reopen.europa.eu/pl/ , który umożliwia dostęp do różnych informacji w zakresie poruszania się po krajach Schengen (wybierz cel podróży → ruszaj w drogę → w kolumnie po prawej stronie pokazują się ikonki z różnymi informacjami). Link najlepiej otwierać przez wyszukiwarkę Chrome;
 • link do strony IATA https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm , gdzie opisane są zasady wpuszczania podróżnych na terytorium poszczególnych państw. Na tej stronie można samemu zweryfikować, czy można wjechać lub przejechać tranzytem przez dany kraj. Wystarczy najechać myszką na dany kraj, kliknąć 2 razy lewym przyciskiem i po prawej stronie wyświetli się stosowna informacja.

UWAGA!planując podróż należy na własną rękę weryfikować z władzami danego kraju (np. w Polsce w konsulacie lub ambasadzie kraju, do którego się udajemy lub przez który będziemy przejeżdżać) czy informacja jest wciąż aktualna

 

Informacje dotyczące wjazdu do Norwegii - patrz sekcja "Wjazd do Norwegii"

Informacje dotyczące wjazdu do Polski - patrz sekcja "Wjazd do Polski"

Informacje ogólne - patrz sekcja "Informacje ogólne"

 

Wjazd do Norwegii

Przyjazd z Polski do Norwegii bez obowiązku odbywania kwarantanny.

 

Folkehelseinstituttet, czyli Instytut Zdrowia Publicznego, publikuje listę państw, w których sytuacja epidemiologiczna spełnia określone przez norweskie władze kryteria. Władze norweskie poinformowały, że sytuacja będzie monitorowana i przepisy będą uaktualniane co 14 dni.

Prosimy o sprawdzanie przepisów nt. podróży, w tym zagranicznych, oraz wymogów kwarantanny na bieżąco na stronie Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego: 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/

Stan przepisów obowiązujących od 25 lipca br.  

Zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny po wjeździe na teren Norwegii  są obywatele i osoby zamieszkujące państwa wymienione na liście. (na mapce Instytutu Zdrowia Publicznego są to tereny w kolorze zielonym - mapka poniżej).

Z listy „zielonych państw” wycofano z dniem 25.07. Hiszpanię, co oznacza wprowadzenie obowiązku kwarantanny dla osób stamtąd przybywających. Natomiast do listy dodano Węgry oraz kolejne regiony w Szwecji - Östergötland, Örebro, Kalmar, Värmland - oprócz tych które były już na liście poprzednio: Blekinge, Kronoberg, Skanii.

Ostateczna lista „zielonych” państw UE i EOG, z których przyjazd nie wprowadza obowiązku kwarantanny w Norwegii, obejmuje: Polskę, Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Holandię, Irlandię, Islandię, Cypr, Liechtenstein, Litwę, Łotwę, Maltę, Niemcy Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Węgry, Włochy, Wlk. Brytanię oraz regiony w Szwecji: Östergötland, Örebro, Kalmar, Värmland, Blekinge, Kronoberg, Skanię.

Z Polski do Norwegii możliwy jest wjazd przez Szwecję  bez  konieczności poddawania się kwarantannie (pomimo uznania większości obszaru Szwecji za potencjalnie niebezpieczny z pkt. widzenia epidemiologicznego i umieszczenia go na tzw. „czerwonej” liście), o ile przejazd ma charakter tranzytu (tzn. bez zatrzymania na nocleg, zakupy etc., przy zachowaniu zasad dystansu społecznego po drodze). W celu potwierdzenia tranzytowego charakteru przejazdu przez Szwecję warto zachować do okazania na granicy norweskiej np. bilet z promu pokazujący czas przybycia do Szwecji.

W przypadku wjazdu do Norwegii ze Szwecji z obszarów innych niż wymienione na liście „zielonej” konieczne jest odbycie kwarantanny.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Wjazd do Polski

Przekraczanie granicy RP i obowiązek kwarantanny (stan na dzień 03.07.2020 r.)

 1. Przekraczanie granicy RP stanowiącej wewnętrzną granicę UE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 1030) z dniem 13 czerwca 2020 r. uchylono przepisy ograniczające ruch graniczny na granicy RP stanowiącej wewnętrzną granicę UE (w przypadku granicy z Republiką Litewską – z dniem 12 czerwca 2020 r.). Powyższe oznacza, że z dniem 13 czerwca 2020 r. zakończone zostały kontrole na granicy państwowej RP stanowiącej granicę wewnętrzną UE (w przypadku granicy z Republiką Litewską – z dniem 12 czerwca 2020 r.).

Jednocześnie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1031) zniesiono obowiązek kwarantanny dla osób przekraczających granicę RP stanowiącą wewnętrzną granicą UE.

 1. Przekraczanie granicy RP stanowiącej zewnętrzną granicę UE

Mając na uwadze powyższe, ograniczenia dot. kategorii osób, które mogą wjeżdżać do PL, o których mowa w par. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych odnoszą się jedynie do osób przekraczających granicę zewnętrzną UE.

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązkiem kwarantanny obejmuje się jedynie osoby przekraczające granicę zewnętrzną UE (przy zastosowaniu wyjątków, o których mowa w rozporządzeniu).

Od dnia 3 lipca 2020 r. uprawnionymi do wjazdu na terytorium RP (w przypadku przekraczania granicy zewnętrznej UE) są następujące osoby:

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
 1. wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 2. przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 1.  cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 2.  kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
 1. w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), na terytorium kraju pobytu,
 2.  po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412);
 1. uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobierania nauki w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci;
 3. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;
  1. studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kształcenia się w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium:
   1. Czarnogóry,
   2. Gruzji,
   3. Japonii,
   4. Kanady,
   5. Republiki Albanii,
   6. Republiki Korei.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny z dniem 3 lipca 2020 r. przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP stanowiącej granicę zewnętrzną UE, w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

 1. załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284);
 2. rybaków w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz.U. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:
 1. marynarzy lub rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku,
 2. marynarzy lub rybaków mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzących ze statku w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. marynarzy lub rybaków udających się do portu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,
 4. osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
 1. członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz.U. poz. 993);
 2. załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim;
 3. osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 191 i 284) lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471);
 4. kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875);
 5. kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
 1. w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,
 2. po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412);
 1. obsadę pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 360 i 1476, z 2016 r. poz. 1849 oraz z 2019 r. poz. 964 i 2352), oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 2. kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 3. kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się również w przypadku przekraczania granicy RP stanowiącej zewnętrzną granicę UE:

 1. w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
 2. przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe;
 3. przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego;
 4. przez inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji;
 5. przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
 6. przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
 8. przez osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez zawijania do portów państw trzecich;
 9. przez studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. przez naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. przez pasażera statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium:
 1. Czarnogóry,
 2. Gruzji,
 3. Japonii,
 4. Kanady,
 5. Republiki Albanii,
 6. Republiki Korei;
 1. przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Wjazd cudzoziemców z terytorium Ukrainy

Mimo, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1160) zniesiono zakaz wykonywania lotów z Ukrainy, utrzymano dotychczasowy reżim wjazdowy w przypadku cudzoziemców podróżujących z tego kraju, tzn. granicę RP mogą przekraczać osoby mieszczące się w kategoriach wymienionych w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych oraz utrzymano obowiązek odbycia kwarantanny prze te osoby. Mogą one natomiast przejechać przez Polskę w transferze lotniczym poza UE (np. do Kanady). Pozostaną w zamkniętej strefie tranzytowej, gdyż de facto nie przekraczają granicy.

 

 

 

Informacje ogólne

 • Informacje dla obywateli polskich podróżujących do Norwegii dostępne są m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w serwisie Polak za granicą oraz na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/norwegia.
 • Z serwisu dowiedzą się Państwo m.in. czy podróżując do Norwegii potrzeba jest wiza, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców. „Polak za granicą” zawiera również listę porad dla podróżujących oraz ostrzeżenia.
 • Korzystasz ze smartfonu lub tabletu? Przed podróżą pobierz bezpłatną aplikację MSZ iPolak i czuj się bezpieczniej. iPolak to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy każdej wyprawie za granicę.
 • Zachęcamy do korzystania z serwisu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać z Państwem kontakt, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwy konsulat/wydział konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne (ambasadę).
 • Inne przydatne strony:
 • Aktualna sytuacja powodziowa, lawinowa, osuwisk ziemnych, itp. - dla każdego rejonu Norwegii można sprawdzić występowanie ewentualnych zagrożeń naturalnych na stronie www.varsom.no/en/ (strona także w języku angielskim)
 • Informacje dla podróżujących – zbiór podstawowych informacji przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Polak za granicą - poradnik Polak za granicą
 • Nowicjusz w Norwegii - zbiór praktycznych informacji z norweskich urzędów publicznych
 • Przewóz leków - informacje dotyczące przewozu leków do Norwegii
 • Przewóz zwierząt  -  informacje dotyczące przewozu zwierząt do Norwegii i do Polski
 • Mandaty i punkty karne - informacje dotyczące mandatów i punktów karnych w Norwegii

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozporządzenie​_RM​_stan​_epidemii-16​_05​_2020.pdf 0.55MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (1029)
rozporządzenie​_MSWiA​_granice​_1029.pdf 0.29MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (1030)
rozporządzenie​_MSWiA​_ruch​_graniczny​_1030.pdf 0.30MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (1031)
rozporządzenie​_stan​_epidemii​_1031.pdf 0.29MB