W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybory Prezydenta RP w 2020r.

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

UWAGA! - W obwodach utworzonych na terenie Królestwa Norwegii możliwe jest głosowanie wyłącznie korespondencyjne.

 

Informacja dla mężów zaufania o rozpoczęciu pracy przez OKW znajduje się pod linkiem do informacji i na dole niniejszej strony w sekceji "Materiały".

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo uprzejmie informuje, że do osób zarejestrowanych w spisach wyborców w obwodach głosowania nr 102, 103, 164 i 165 pakiety wyborcze zostały wysłane w dniu 19.06.2020 r., co nastąpiło w najszybszym możliwym terminie i zgodnie z kalendarzem wyborczym, czyli do dnia 22.06.2020 r.
Koperta zwrotna powinna zostać odesłana do konsula pocztą lub przesyłką kurierską. Koperta zwrotna może też zostać doręczona osobiście przez wyborcę lub przez osobę pośredniczącą na adres podany na kopercie zwrotnej, tj. na adres Ambasady RP w Oslo: Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo , do dnia 26.06.2020 r. w godzinach pracy urzędu (od 8:00 do 17:00), natomiast w dniu 26.06.2020 r. w godz. od 8:00 do 24:00 - prosimy dzwonić domofonem przy furtce. Zwracamy uwagę, że liczy się data doręczenia koperty zwrotnej do konsula, a nie data nadania przesyłki.
Koperty zwrotne dostarczone  za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe do konsula w dniu 28.06.2020 r. po rozpoczęciu głosowania zostaną przekazane przez konsula Obwodowym Komisjom Wyborczym do czasu zakończenia głosowania.

 

W sekcji "Materiały" zostało zamieszczone obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na urząd Prezydenta RP w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie  z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  

Jeżeli żaden  z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.  
Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) 

W obwodach utworzonych na terenie Królestwa Norwegii możliwe jest głosowanie wyłącznie korespondencyjne. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo zostały utworzone 4 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 102, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo I, Ambasada RP, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo - z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 2. Obwód głosowania nr 164, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo II, Ambasada RP, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo - z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 3. Obwód głosowania nr 103, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Villa Urania, Uranienborg Terrasse 11, 0351 Oslo - z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 4. Obwód głosowania nr 165, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Ambasada RP – Wydział Konsularny, Drammensveien 171, 0277 Oslo - z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

 

Informacje w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych nr 102, 103, 164, 165 dostępne są po kliknięciu na numer komisji oraz poniżej w sekcji Materiały.

 

Osoby uprawnione do głosowania 

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
1)    najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2)    nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3)    nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)    nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.


Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Dokonując zgłoszenia do spisu wyborców należy podać numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego.

Spis wyborców

 1. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.    WAŻNE! - Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. winny najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. dokonać zmiany sposobu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. na głosowanie korespondencyjne w Elektronicznym Systemie Rejestracji Wyborców eWYBORY (https://ewybory.msz.gov.pl) - po wyświetleniu strony na dole strony należy wybrać opcję "ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA";
 2. Wyborca, który dokonał zgłoszenia do spisu wyborców  jak w pkt. 1, a zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborówwinien najpóźniej do dnia 16 czerwca br. (wtorek) zawiadomić konsula o swoim zamiarze. W tym celu prosimy o przesłanie na adres mailowy Wydziału Konsularnego oslo.amb.wk@msz.gov.pl maila (z adresu, który został podany w uprzednim zgłoszeniu do spisu wyborców) z informacją w tytule maila „Zmiana miejsca pobytu wyborcy” potwierdzającego wniosek oraz zawierającego m.in. 3 dane jednoznacznie identyfikujące wyborcę
 3. Wyborca, który był wpisany do spisu wyborców jak w pkt. 1 i zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach 10 maja 2020 r. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców;

 

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane w formie elektronicznej, pisemnie, telefaksem lub ustnie.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego w formie elektronicznej, pisemnie, telegraficznie, telefaksem, ustnie, telefonicznie. 

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl  

UWAGA! - W przypadku głosowania korespodencyjnego w Królestwie Norwegii rejestrację należy rozpocząć od wybrania typu głosowania "KORESPONDENCYJNIE - WYSYŁKA PAKIETU WYBORCZEGO NA ADRES ZAMIESZKANIA", a następnie wybrać kraj "NORWEGIA".

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą 
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. 
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

UWAGA! - W przypadku głosowania korespodencyjnego w Królestwie Norwegii rejestrację należy rozpocząć od wybrania typu głosowania "KORESPONDENCYJNIE - WYSYŁKA PAKIETU WYBORCZEGO NA ADRES ZAMIESZKANIA", a następnie wybrać kraj "NORWEGIA".

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo:
1)    e-mailowo: przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl 
2)    pisemnie: przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres: 
KONSULATAVDELINGEN 
Republikken Polens Ambassade
Drammensveien 171
0277 Oslo
PO Box 4091 AMB, 0244 Oslo

3)    faksem: przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na nr faksu: +47 24110878
4)    ustnie: osobiście w godzinach pracy urzędu w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo, Drammensveien 171, 0277 Oslo - podając dane zgodnie z formularzem zgłoszenia
5)    telefonicznie: na nr tel.: +47 24110877 (w godzinach pracy urzędu) - podając dane zgodnie z formularzem zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. (do godziny 24:00 w przypadku zgłoszeń elektronicznych). 

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie nie będzie możliwe. Jednakże aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym poza Królestwem Norwegii, jeżeli w pierwszym terminie (I tura) głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (II tura).
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do I tury głosowania, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia do II tury dla głosowania korespondencyjnego w Królestwie Norwegii, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
1)    e-mailowo: przesyłając wypełniony wniosek na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl 
2)    pisemnie: przesyłając wypełniony wniosek na adres: 
KONSULATAVDELINGEN 
Republikken Polens Ambassade
Drammensveien 171
0277 Oslo
PO Box 4091 AMB, 0244 Oslo

3)    faksem: przesyłając wypełniony wniosek na nr faksu: +47 24110878

We wniosku o wydanie zaświadczenia należy podać swoje dane (imię/imiona, nazwisko, datę urodzenia) oraz PESEL. Pisownia danych osobowych musi być zgodna z pisownią w bazie PESEL (musi uwzględniach znaki diakrytyczne).

Zaświadczenie można odebrać osobiście lub może zostać wysłane przesyłką poleconą na wskazany adres, po przeslaniu kopii dokonania zapłaty równowartości zapłaty za przesyłkę poleconą (Norwegia 170 NOK, adres w Polsce: 225 NOK) na poniższe konto Wydziału Konsularnego.

W wypadku przeslania pocztą, przesyłka poleconą - przy płatnościach przelewem (np. z zagranicy, w tym z Polski) należy zaznaczyć podczas dokonywania zlecenia przelewu, że wszystkie koszty (po stronie banku wysyłającego, jak i przyjmującego wpłatę) ponosi osoba/podmiot zlecający przelew.  

Rachunek bankowy Wydziału Konsularnego w Oslo:
Numer rachunku: 9001.23.06198
Właściciel: Republikken Polens Ambassade
IBAN: NO8090012306198
SWIFT/BIC: SHEDNO22
Bank: SpareBank1 Oslo Akershus, Youngstorget 5, 0181 Oslo
W przypadku wpłaty na konto, do dokumentów składanych w Wydziale Konsularnym należy załączyć kopię dokonanego przelewu bankowego.

Prosimy o załączenie do wniosku potwierdzenia przelewu oraz podanie adresu do wysłania zaświadczenia lub informację o chęci odbioru osobistego.

Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. 

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Wyborcy, którzy zgłosili się do głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania w Królestwie Norwegii nr 102, 103, 164, 165 utworzonych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. na obszarze okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo:

 • nie mogą skorzystać z osobistego odbioru pakietu wyborczego,
 • mogą skorzystać z możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do Konsula RP w Oslo do dnia 26.06.2020 r. na adres Ambasady RP w Oslo: Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo - do dnia 26.06.2020 r. w godzinach pracy urzędu (od 8:00 do 17:00), natomiast w dniu 26.06.2020 r. w godz. od 8:00 do 24:00 - prosimy dzwonić domofonem przy furtce,
 • nie mogą skorzystać z dostarczenia koperty zwrotnej do Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl 
 

Materiały

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP w wyborach w dniu 28.06.2020 r.
obwieszczenie-o-zarejestrowanych-kandydatach-na-prezydenta-28-06-1.pdf 0.12MB
Informacja dla mężów zaufania o godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW
Informacja​_o​_godzinach​_rozpoczęcia​_pracy​_przez​_OKW.pdf 0.18MB
Formularz zgłoszenia do spisu wyborców
Formularz​_zgłoszenia​_do​_spisu​_wyborców​_-​_korespondencyjnie.pdf 0.20MB
Informacja w sprawie powołania OKW nr 102 w Oslo
Informacja​_o​_powolaniu​_OKW-102​_Oslo.pdf 0.58MB
Informacja w sprawie powołania OKW nr 103 w Oslo
Info​_o​_powolaniu​_OKW-103​_Oslo-Uzup.pdf 0.56MB
Informacja w sprawie powołania OKW nr 164 w Oslo
Info​_o​_powolaniu​_OKW-164​_Oslo-Uzup.pdf 0.57MB
Informacja w sprawie powołania OKW nr 165 w Oslo
Info​_o​_powolaniu​_OKW-165​_Oslo-Uzup(1).pdf 0.59MB
Ustawa z 2.06.2020 o szczegółowych zasadach organizacji wyborów Prezydenta RP w 2020 r.
Ustawa​_z​_2​_06​_2020-wybory​_Prezydenta​_RP.pdf 0.32MB
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z 3.06.2020
Postanowienie​_Marszałka​_Sejmu​_RP​_z​_3​_06​_2020.pdf 0.44MB
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów w wyborach Prezydenta RP z dnia 08.06.2020 r.
Rozporządzenie​_Min​_Spraw​_Zagranicznych​_w​_sprawie​_utworzenia​_obwodów​_w​_wyborach​_Prezydenta​_RP-​_08​_06​_2020.pdf 0.46MB
Obwieszczenie Konsula RP w Oslo o utworzeniu obwodów głosowania
Obwieszczenie-Obwody.pdf 0.44MB
Obwieszczenie Konsula RP w sprawie odbioru pakietu wyborczego
Obwieszczenie-Odbior​_pakietu.pdf 0.41MB
Obwieszczenie Konsula RP w sprawie dostarczenia koperty zwrotnej
Obwieszczenie-Dostarczenie​_koperty​_zwrotnej.pdf 0.42MB
Kalendarz wyborczy - wybory Prezydenta RP
KALENDARZ​_WYBORCZY.pdf 0.16MB
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
Komunikat​_PKW​_z​_07​_maja​_2020r.pdf 0.17MB
Ustawa Kodeks Wyborczy - tekst ujednolicony
Kodeks​_Wyborczy-Tekst​_Ujednolicony-2019​_10​_08.pdf 1.27MB