Informacja ogólna

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą:

    Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

    tel. 22 628 0031, adres e-mail kontakt@mon.gov.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl, lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Obrony Narodowej

Maria Osierda
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
email: iod@mon.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie przez Ministra Obrony Narodowej zadań ustawowych wobec osoby o to wnioskującej.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Opracował: Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych w MON

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 13:02
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 16.05.2019 12:16
Osoba modyfikująca: Maciej Kaczmar
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Informacja ogólna 1.0 11.12.2018 13:02 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Informacja ogólna 1.1 27.02.2019 12:52 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.2 14.05.2019 16:16 Maciej Kaczmar Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.3 16.05.2019 11:59 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.4 16.05.2019 12:02 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.5 16.05.2019 12:15 Maciej Kaczmar Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP