W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pytania i odpowiedzi

Wybrane pytania i odpowiedzi dotyczące ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Weteran 2

1. Kiedy jest obchodzony Dzień Weterana?
Zgodnie z ustawą, dzień 29 maja jest Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. 29 maja, wskazany przez organizacje zrzeszające uczestników misji,  stosownie do uchwały ONZ jest jednocześnie Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych. Po raz pierwszy Dzień Weterana był obchodzony 29 maja 2012 r., czyli po wejściu w życie ustawy.

2. Kto może być uznany za weterana?

Art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) stanowi, że weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej (…):

a) nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni albo

b) łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni.

Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. ustawie - w art. 4 pkt 1 lit. a-f, pkt 2-3 i 9:

1) skierowanie - skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie przez:

 1. Ministra Obrony Narodowej albo właściwy organ wojskowy,
 2. organizację międzynarodową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej,
 3. Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 4. Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
 5. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 6. Szefa Agencji Wywiadu,

2) działania poza granicami państwa to działania podjęte poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa zapewniania bezpieczeństwa państwa oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej;

3)  misja pokojowa lub stabilizacyjna to działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726), akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, a także inne działania o tym charakterze podejmowane przez organizacje międzynarodowe lub komisje międzynarodowe, w których uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lit. a-f, w szczególności działania mające na celu przywrócenie, utrzymanie lub wsparcie pokoju i bezpieczeństwa, bądź akcje zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;

4) organizacja międzynarodowa to Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unia Europejska.

Na podstawie ww. regulacji można ubiegać się o przyznanie statusu weterana.

3. Kto może być uznany za weterana poszkodowanego?
Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

4. Jakie najważniejsze uprawnienia nadaje ustawa weteranom  i weteranom poszkodowanym?
Ustawa ma na celu zapewnienie weteranom ─ uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania (podziękowania) za udział  w tych działaniach, stosownie do przyznanego im statusu.

Weteran ma prawo do:

 • bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą może uzyskać w jednostce wojskowej i w wojskowych pracowniach psychologicznych – bez kolejki, 
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego – jeśli pracuje na etacie,
 • przyjęcia do domu weterana – bez kolejki,
 • zapomogi – jeśli skończy 65 lat,
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystości organizowane przez ministra obrony narodowej lub dowódców jednostek wojskowych – jeśli ma na nie zaproszenie,
 • bezpłatnego korzystania z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego,
 • asysty honorowej podczas swojego pogrzebu w Polsce.

Weteran poszkodowany ma prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą może uzyskać w jednostce wojskowej i w wojskowych pracowniach psychologicznych – bez kolejki,
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego – jeśli pracuje na etacie,
 • przyjęcia do domu weterana – bez kolejki,
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystości organizowane przez ministra obrony narodowej lub dowódców jednostek wojskowych – jeśli ma na nie zaproszenie,
 • asysty honorowej podczas swojego pogrzebu w Polsce,
 • bezpłatnego umundurowania i ekwipunku – jednorazowo,
 • leczenia urazów i chorób, które ma przez zagraniczne misje lub jeśli ma co najmniej 30% uszczerbek na zdrowiu – bez kolejki,
 • bezpłatnych leków, specjalnych środków spożywczych i wyrobów medycznych – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz wszystkich urazów lub chorób, gdy ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej i krajowej,
 • dofinansowania do nauki,
 • pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON),
 • zapomogi – bez względu na wiek,
 • dodatku weterana poszkodowanego – jeśli dostaje rentę inwalidzką albo emeryturę,
 • udziału w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych,
 • bezpłatnego korzystania z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego,
 • pobytu w sanatorium raz na 3 lata,
 • bezpłatnego wstępu do muzeów.

5. Jakie inne formy pomocy przysługują weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem ze służbą poza granicami?

 • dodatek weterana w wysokości  uzależnionej od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu  (od 5% do 130% podstawy wymiaru  najniższej emerytury);
 • skierowanie na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
 • specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia;
 • korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki;
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych;
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w: 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych, 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana poszkodowanego.

6. Jak wygląda procedura uzyskania statusu weterana?
Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza, funkcjonariusza ABW lub funkcjonariusza AW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW oraz Szef Agencji Wywiadu – w odniesieniu do funkcjonariuszy AW.

7. Jakie są  warunki i tryb przyznawania zapomóg ? Kto je wypłaca?
Istnieje możliwość przyznania przez Ministra Obrony Narodowej zapomogi weteranowi-żołnierzowi, który ukończył 65 rok życia i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi (bez względu na wiek), którzy znajdują się w  trudnej sytuacji materialnej.
Warunkiem przyznania zapomogi weteranowi-żołnierzowi i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów określonych w ustawie, tj. na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kosztów zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.
Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza. Podstawą przyznania zapomogi są dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wyżej wskazanych wydatków lub zdarzenia.
Organem właściwym do wypłaty zapomogi  w formie gotówkowej lub bezgotówkowej jest dyrektor wojskowego biura emerytalnego.

8. Jakie odznaki wprowadza ustawa o weteranach?
Ustawa ustanawia wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje”, odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” oraz odznakę honorową „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
Minister Obrony Narodowej może przyznać weteranowi poszkodowanemu  (żołnierzowi) ─  za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa ─  wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje”.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać weteranowi (funkcjonariuszowi) oraz weteranowi poszkodowanemu (funkcjonariuszowi) ─  za zasługi podczas działań poza granicami państwa ─ odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
Prezes Rady Ministrów może nadać weteranowi ─ funkcjonariuszowi ABW, weteranowi poszkodowanemu ─ funkcjonariuszowi ABW, weteranowi – funkcjonariuszowi AW i weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi AW ─ za zasługi podczas zapewniania bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ─ odznakę honorową „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

9. Jaka jest oferta Domu Weterana?
W styczniu 2011 roku, z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej oraz Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, rozpoczął swoje funkcjonowanie Dom Weterana w Lądku Zdroju. W wydzielonym obiekcie przygotowano miejsca dla 30 osób ─ uczestników zagranicznych misji Wojska Polskiego.  
Dom Weterana powstał na bazie 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego-Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju i funkcjonuje jako podmiot leczniczy. Celem Domu Weterana jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej weteranom-żołnierzom  i weteranom poszkodowanym-żołnierzom,  biorącym udział w misjach poza granicami państwa, w tym także weteranom-pracownikom  cywilnym. Jego pacjenci mają zapewnione:  leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia rehabilitacyjne i terapię psychologiczną; mogą uzyskać też wsparcie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub w razie  braku możliwości powrotu do domu na pobyt stały.
Szpital od lat specjalizuje się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz znakomitym zespołem fizjoterapeutów. Baza zabiegowa wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia do prowadzenia rehabilitacji.
Odpłatność za pobyt w Domu Weterana realizowana jest na ogólnych zasadach, przyjętych w podmiotach leczniczych.
Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury krajowej, z tym że nie może ona być wyższa niż kwota odpowiadająca 50% miesięcznego dochodu weterana.
W przypadku gdy koszt pobytu weterana przekroczy miesięczna opłatę w Domu Weterana, uiszczoną przez zainteresowanego, dalsze finansowanie będzie refundowane z budżetu pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

10. Jak wygląda legitymacja weterana?
Legitymacja weterana i weterana poszkodowanego zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer legitymacji oraz datę wydania.
Wzory legitymacji różnią się kolorystyką. Legitymacja weterana jest koloru zielono-żółtego, natomiast legitymacja weterana poszkodowanego – w kolorze jasnoniebieskim.

11. Czy status weterana lub weterana poszkodowanego można uzyskać będąc skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym? Skąd można pobrać  tzw. zaświadczenie  o niekaralności?
Aby otrzymać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności) należy złożyć odpowiedni formularz w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa tel. (22) 39-76-200 faks (22) 39-76-205 lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.
Uwaga! Zaświadczenie musi być aktualne (nie starsze niż 3 miesiące).
Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia przez system ekrk.
Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

12. Jak powinien wyglądać wniosek o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego?
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa nie określa wzoru wniosku o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego.  Nie ma potrzeby załączania zdjęć do ww. wniosku.

13. Gdzie powinien być przesłany wniosek?
Wniosek o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego wysyła się osobiście bez pośrednictwa organu kadrowego wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) listem poleconym na adres:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

14. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania statusu weterana poszkodowanego?
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są dokumenty wymienione w art. 8 z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.):
1)    wniosek o  przyznanie statusu weterana poszkodowanego (więcej w pyt. 12);
2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego.
Wzór zaświadczenia został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229).
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
4) protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
5) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
6) decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie,

7) oświadczenie o pełnieniu służby jako żołnierz, funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, wraz z informacją o posiadanym stopniu służbowym lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy pracownika jednostki wojskowej – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij,

8) oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij,

15. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania statusu weterana?
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:
1)    wniosek o  przyznanie statusu weterana (więcej w pyt. 12);
2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego:
Wzór zaświadczenia został umieszczony określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229).
W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia wymienionego w pkt 2, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

4) oświadczenie o pełnieniu służby jako żołnierz, funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, wraz z informacją o posiadanym stopniu służbowym lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy pracownika jednostki wojskowej – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij,

5) oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij.

Wniosek (ustawa nie określa jego wzoru) o przyznanie statusu weterana wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

16. Kiedy wydawana jest  legitymacja?
Legitymację weterana lub weterana poszkodowanego wydaje się w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego. Legitymacja jest przesyłana na wskazany we wniosku adres zamieszkania.

17. Komu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?
Zgodnie z art. 35 ust.  1  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym przysługuje weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku pracy.

Żołnierz zawodowy posiadający status weterana poszkodowanego otrzymuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni roboczych. Urlop ten nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu posiadającemu status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego i dodatkowych urlopów wypoczynkowych, z wyłączeniem dodatkowego urlopu z tytułu szkodliwych dla zdrowia warunków służby, w wymiarze przekraczającym dwadzieścia sześć dni roboczych.

18. Kto wydaje zaświadczenie o pobycie na misji, które jest potrzebne do ubiegania się o status weterana?
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) zaświadczenie o pobycie na misji wydaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę lub wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwy kierownik archiwum wojskowego.

19. Czy pracownik wojska, który uczestniczył w misji może ubiegać się o status weterana?
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.)  weteranem działań poza granicami państwa  może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej (…), nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni albo łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni. Tak więc o status weterana może ubiegać się zarówno żołnierz, jak i pracownik wojska – stosownie do art. 12 pkt 1 przedmiotowej ustawy.
W przypadku wszystkich pracowników wojska, którzy brali udział w działaniach poza granicami państwa, status weterana przyznaje Minister Obrony Narodowej na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

20. Czy osoba, która przebywała na misji krócej niż 60 dni i w tym czasie została poszkodowana może ubiegać się o status weterana poszkodowanego?
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.)  weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. W związku z powyższym o status weterana poszkodowanego może ubiegać się każda osoba spełniająca powyższe wymogi bez względu na okres przebywania na misji poza granicami państwa.

21. Kto jest upoważniony do potwierdzenia kopii dokumentu "za zgodność z oryginałem", który należy dołączyć do wniosku o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego?
Zgodnie z art. 76a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm) jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 na wniosek zainteresowanego organ winien wystawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

22. Czy weteran służący jako  żołnierz kontraktowy ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa weteran lub weteran poszkodowany pozostający w stosunku pracy, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weteran lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja następuje nie wcześniej niż z dniem przedstawienia tej decyzji pracodawcy. Urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.
Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 z późn. zm.) stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem i nie jest stosunkiem pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku żołnierza służby kontraktowej, urlop dodatkowy nie przysługuje.

23. Czy rodzinie zmarłego weterana przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach?
Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) nie przewidują uprawnień dla członków rodzin zmarłych weteranów.

24.Czy osobie skazanej przysługuje status weterana?
Zgodnie z ustawą status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa oraz za przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za ww. przestępstwa, może ubiegać się o przyznanie statusu weterana.

25. Jak wygląda ewentualna zapomoga na wydatki na zakup sprzętu AGD?
W kwestii przyznawania zapomóg należy wskazać na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) , że weteran – żołnierz, który ukończył 65 lat życia lub weteran poszkodowany – żołnierz, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi:
1) na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakupu leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne, niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
2) w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weteran-żołnierza lub weterana poszkodowanego – żołnierza.
Do wniosku skierowanego do Ministra Obrony Narodowej dołącza się:
2)    dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienie zdarzenia określonego w art. 31 ust. 1 ustawy,
3)    oświadczenie o formie wypłaty zapomogi,
4)    oświadczenie o nieotrzymaniu z innego źródła pomocy pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na jeden z celów określonych w art. 31 ust 1 ustawy.
Pod pojęciem „dokumenty” rozumie się nie tylko dokumenty potwierdzające dane zdarzenie, ale również niżej wymienione dokumenty:
•    dokumenty potwierdzające dochód weterana poszkodowanego oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
•    oświadczenie w sprawie liczby członków rodziny będących na utrzymaniu weterana poszkodowanego;
•    dokumenty potwierdzające wydatki: faktury, rachunki, 
•    karty leczenia szpitalnego lub zaświadczenia lekarskie.
Biorąc pod uwagę przepisy należy stwierdzić, że zakup sprzętu AGD nie stanowi przesłanek do przyznania zapomogi.

26. Mam 34 lata, otrzymałem legitymację weterana, pracuję. Czy należy mi się dodatkowe 5 dni urlopu? Kiedy pracodawca powinien udzielić?
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.), weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
Po przedstawieniu pracodawcy decyzji o przyznaniu statusu weterana, weteran ma prawo w bieżącym roku kalendarzowym do dodatkowych 5 dni urlopu wypoczynkowego (pod warunkiem, że posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie większym niż 26 dni w roku kalendarzowym).
Urlop musi być wykorzystany w całości w roku kalendarzowym, zatem nawet jego niewykorzystana część nie przechodzi na rok następny.
Przepis ustawy powinien być respektowany przez wszystkich pracodawców – tj. zarówno przez tych, którzy należą do sfery budżetowej czy samorządowej, jak również przez  pracodawców prywatnych.

27. W jaki sposób należy udzielać dodatkowych 5 dni urlopu wypoczynkowego, tj.
- czy stosujemy przepisy działu siódmego kodeksu pracy pt. „Urlopy pracownicze”,
- czy stosujemy proporcjonalność urlopu (art. 1551 Kp.),
- czy urlop niewykorzystany w terminie należy pracownikowi udzielić do końca września następnego roku,
- ile urlopu dodatkowego przysługuje weteranowi zatrudnionemu na 0,5 etatu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1-6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.) weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku pracy przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Wymiar urlopu dla weterana oraz weterana poszkodowanego zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Urlop nie przysługuje weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu uprawnionym do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni na podstawie odrębnych ustaw. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu, o którym mowa wyżej, powstaje z dniem, w  którym decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego stała się ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji. Dodatkowy urlop, o którym mowa powyżej, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w którym weteran oraz weteran poszkodowany pozostający w stosunku pracy mają do niego prawo, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Za niewykorzystany urlop nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Do dodatkowego urlopu, opisanego powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 1542, art. 172 oraz art. 1721 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

28. Czy posiadając  status weterana  przysługuje mi  dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni jeżeli obecnie pełnię służbę w Policji?
Zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161, 125, 1091, 1556, 1608, 1635) policjantowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje prawo do corocznego płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych. Prawo do tego urlopu nie przysługuje policjantowi posiadającemu status weterana poszkodowanego uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego i urlopów dodatkowych, z wyłączeniem urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych. Prawo do pierwszego urlopu, o którym mowa powyżej, powstaje z dniem, w którym decyzja administracyjna o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia przez policjanta tej decyzji przełożonemu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. Urlop wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w którym policjant ma do niego prawo, w terminie uzgodnionym z przełożonym policjanta. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do urlopu, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 86 ustawy. 

29. Jestem żołnierzem, byłem na misji PKW Afganistan, podczas której byłem poddany zabiegowi usunięcia wyrostka. Mam pytanie czy mogę się ubiegać o status weterana poszkodowanego?
Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. (art. 3 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 z późn. zm.). W związku z tym, nie może ubiegać się Pan o status weterana poszkodowanego.

Materiały

Załącznik do 01 Wniosek o nadanie statusu weterana poszkodowanego
Załącznik​_do​_01​_Wniosek​_o​_nadanie​_statusu​_weterana​_poszkodowanego​_1.doc 0.04MB
Załącznik do 01 Wniosek o nadanie statusu weterana
Załącznik​_do​_01​_Wniosek​_o​_nadanie​_statusu​_weterana​_2.doc 0.07MB