W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uprawnienia weteranów

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 poz. 1203) weszła w życie z dniem 30 marca 2012 r. Od tego dnia realizowane są wynikające z niej uprawnienia.

Weteran 2

1. Celem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa jest:
1) zapewnienie weteranom odpowiedniego uhonorowania (podziękowania) za udział w działaniach poza granicami państwa mających na celu utrzymanie pokoju na świecie, przez nadanie im odrębnego statusu;
2) zapewnienie pomocy w przystosowaniu do życia i pracy osobom poszkodowanym;
3) związanie zakresu wsparcia z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z doznanego uszczerbku na zdrowiu;
4) zapewnienie spójności pomiędzy istniejącymi przepisami regulującymi uprawnienia osób poszkodowanych. 

2. Uprawnienia przysługujące weteranom:
1) ustanowiono dzień 29 maja Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa;
2) prawo do zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub dowódców jednostek wojskowych - na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa;
3) asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana;
5) zapomogi po ukończeniu 65 lat życia;
6) dodatkowy urlop wypoczynkowy;
7) prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej poza kolejnością.


3. Uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym:
1) wszystkie uprawnienia przysługujące weteranom, wymienione w pkt 2;
2) odznaka „Za Rany i Kontuzje”;
3) prawo do jednorazowego bezpłatnego umundurowania i wyekwipowania;
4) opieka zdrowotna:
a) korzystanie poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej),
b) bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby,
c) bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne, 
d) nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;
5) pomoc w finansowaniu nauki;
6) zapomogi bez względu na wiek;
7) ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej i krajowej dla pobierającego rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa;
8) dodatek weterana poszkodowanego dla pobierającego rentę inwalidzką lub emeryturę;
9) pierwszeństwo w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
10) weteranowi poszkodowanemu, pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, przysługują odpowiednio uprawnienia określone w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (skierowanie na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego, specjalne leczenie, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia, korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki, zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych).