W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ambasada RP w Limie ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego – samochód służbowy marki BMW 525i

22.11.2021

delantera

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego.

Ambasada RP w  Limie

Av. Salaverry 1978, Jesus Maria, Lima, Peru.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego :

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, w siedzibie Sprzedającego w dniu
07.12.2021 r. o godz. 10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Składnik majątku ruchomego będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w obiekcie sprzedającego:

Ambasada RP w Limie, Av. Salaverry 1978, Jesus Maria, Lima, Peru.
- w dniach od 23.11.2021 do 06.12.2021 (10:00 – 15:00), po umówionej wcześniej wizycie.
Informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży oraz procedury udzieli Pani  Carmen Gonzalez (01) 4713920

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy :

Lp

        Nr

Inwentarzowy

Nazwa Przedmiotu      Uwagi

     Cena

Wywoławcza

    w USD

Wysokość 

  wadium

   (10%)

   w USD

1 741-1

BMW 525i Sedan

Moc silnika : 218KM

Rodzaj paliwa :           Benzyna

Pojemność silnika :     2497 cm 3

Rok produkcji : 2008

Skrzynia biegów :automatyczna

ilość biegów : 6

Kolor Karoserii : Granat metaliczny

Stan licznika

( przebieg): 74100 km

Wyposażenie dodatkowe: A/C, ABS, radio, CD odtwarzacz.

              

Stan techniczny : dobry Samochód sprawny 8 000,00USD  800,00

  

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego
 • Złożoną ofertę potwierdza się dowodem KP, niezwłocznie po wpłaceniu w gotówce w kasie Ambasady RP w Limie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 800,00 USD (osiemset i 00/100 dolarów amerykańskich)
 • Niewpłacenie wadium jest powodem do automatycznego odrzucenia oferty
 • Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert  wyłącznie w formie pieniężnejWadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Zwrot następuje w gotówce w kasie Ambasady RP w Limie
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać (według wzoru w załączniku nr 2) :

 • imię i nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy,  adres e-mail określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta, oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza )
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.
 • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru; oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych  

7.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

 • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie
 • Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:   

      Ambasada RP w Limie

Av. Salaverry 1978, Jesus Maria, Lima, Peru

Na kopercie powinien znajdować się napis:  

„Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu”

 • Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon.-pt.) w godz. 10:00 – 15:00,

nie później niż do dnia 06.12.2021 r. w urzędzie

 • Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady RP w Limie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj.  800,00 USD (osiemset i 00/100 USD).
 • Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona
 • Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty

8. Odrzucenie ofert

 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać ”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli nie wpłacono wadium lub wpłacono w niewystarczającej wysokości;
 • O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta

   9. Inne informacje:

 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza
 • Osoba, która zaproponuje najwyższą cenę zostanie niezwłocznie poinformowana i zaproszona do podpisania umowy kupna – sprzedaży samochodu. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Ambasady RP w Limie
 • Jeżeli zwycięzca przetargu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży  nie wpłaci na konto bankowe Ambasady RP w Limie zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia samochodu będącego przedmiotem przetargu, zaś Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił następną najwyższą ofertę cenową
 • Jeżeli dwie lub więcej osób zaoferują taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami
 • Ambasada RP w Limie informuje, iż nie wystawia faktur za zakupiony samochód. Podstawą zapłaty i wydania przedmiotu sprzedaży będzie umowa kupna-sprzedaży, która zostanie podpisana w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu
 • Przeniesienie na Nabywcę własności samochodu nastąpi niezwłocznie po spełnieniu poniższych warunków:

                                -  po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego,

               na podstawie podpisanej umowy kupna sprzedaży i potwierdzenia zaksięgowania wpłaconej przez

               kupującego kwoty na konto Sprzedającego,

                                 -  po uiszczeniu przez Nabywcę wszystkich podatków i opłat wymaganych przez władze peruwiańskie

                                  -  po spełnieniu innych dodatkowych formalności wymaganych w Republice Peru

 • Odbiór samochodu nastąpi po przerejestrowaniu pojazdu na nowego nabywcę
 • Odbiór pojazdu nastąpi w pod adresem: Ambasada RP w Limie, Av. Salaverry 1978, Jesus Maria, Lima, Peru
 • Ambasada RP w Limie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny
 • Ambasada RP w Limie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu
 • Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny

              Ewa Gumpert

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Zał. Nr 1 - zdjęcia pojazdu BMW 525i -2021

Zał. Nr 2 - formularz ofertowy

 

 

Materiały

Załącznik​_nr​_3​_Klauzula​_informacyjna​_art​_13​_RODO
Załącznik​_nr​_3​_Klauzula​_informacyjna​_art​_13​_RODO.doc 0.04MB
Załącznik​_nr​_2​_formularz​_ofertowy​_BMW525i
Załącznik​_nr​_2​_formularz​_ofertowy​_BMW525i.doc 0.03MB

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}