W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Państwowa Komisja przekaże swoje rekomendacje na spotkaniu Komitetu Praw Dziecka ONZ

10.09.2021

niebieska flaga onz

Państwowa Komisja opracowała 17 rekomendacji na potrzeby sprawozdania z realizacji w Polsce zaleceń Komitetu Praw Dziecka sformułowanych w 2015 r. Prawa dzieci skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym nie są jeszcze w Polsce respektowane w wystarczającym stopniu. Konieczne jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów ochrony prawnej, opieki psychologicznej i prewencji. Przedstawiciele Państwowej Komisji są członkami polskiej delegacji, która będzie uczestniczyć 13-14 września br. w 88. sesji Komitetu Praw Dziecka ONZ.

Rekomendacje Państwowej Komisji dotyczą przede wszystkim zmian w prawie, które systemowo poprawią skuteczność wyjaśniania, ścigania i prewencji przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci. Zwiększą też ochronę małoletnich w czasie procedur prowadzonych przez organy ścigania (prokuratura, policja) i sądy karne. Państwowa Komisja rekomenduje w szczególności:

  • brak możliwości zatarcia faktu skazania za przestępstwo wykorzystania seksualnego małoletnich oraz zakaz warunkowego umarzania takich przestępstw;
  • rezygnację z możliwości orzekania przez sądy kar nieizolacyjnych (grzywna, kara ograniczenia wolności) jako nieadekwatnych do wagi przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci;
  • zakwalifikowanie zmuszania małoletnich do prostytucji jako zbrodnię;
  • wprowadzenie obowiązku występowania prokuratora z wnioskiem do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletniego gdy podejrzanym jest jeden z rodziców i 3-dniowy termin dla sądu na rozpoznanie wniosku;
  • jeśli dziecko nie ma ustanowionego kuratora procesowego - wprowadzenie do procedury karnej obowiązkowego przydzielenia dziecku adwokata;
  • urealnienie zakazu dostępu dzieci do treści pornograficznych przez sieci teleinformatyczne - z wykorzystaniem rozwiązań prawnych i technologicznych funkcjonujących w innych państwach;
  • stworzenie oraz sfinansowanie szybkiej ścieżki z priorytetowym dostępem do opieki psychologicznej dla dzieci, co do których wystąpiło podejrzenie wykorzystania seksualnego;
  • uzupełnienie podstawy programowej szkół podstawowych o tematykę profilaktyki wykorzystania seksualnego.

Szczegółowe rekomendacje znajdują się w raporcie zamieszczonym na stronie internetowej Państwowej Komisji.

Zarówno negatywna opinia Państwowej Komisji dotycząca poziomu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, jak i rekomendacje, wynikają z doświadczeń zdobytych po pierwszym roku prowadzenia spraw (aktualnie ponad 450) oraz z analizy akt zakończonych postępowań sądowych (ok. 700). Dotyczą w szczególności poprawy ochrony przed przemocą, okrucieństwem i wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem, w tym wykorzystaniem seksualnym.

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka, państwa zobowiązują się do podjęcia "wszelkich odpowiednich środków legislacyjnych, administracyjnych i innych" w celu pełnej realizacji zawartych w niej praw. Wykonanie zaleceń monitoruje 18-osobowy Komitet Praw Dziecka z siedzibą w Genewie, który co najmniej co 5 lat zbiera sprawozdania (raporty) państw-stron dotyczące realizacji praw zawartych w Konwencji i dwóch protokołach fakultatywnych (ws. angażowania dzieci w konflikty zbrojne i ws. handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii). Komitet bada każde sprawozdanie, wyraża obawy oraz formułuje zalecenia dla poszczególnych państw w formie tzw. uwag końcowych. Obok raportów rządowych, Komitet rozpatruje także raporty alternatywne przygotowane przez organizacje pozarządowe. Polski raport alternatywny przygotowany został przez 13 organizacji.

Konwencja o prawach dziecka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Prace zostały zainicjowane w 1979 r. projektem rządu polskiego: pierwszą wersję Konwencji przedstawił prof. Tadeusz Smyczyński. Polska może poszczycić się tradycją promowania praw dziecka - począwszy od działalności dr. Janusza Korczaka czy mniej znanego dr. Ludwika Rajchmana, pomysłodawcy stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF, która zajmuje się m.in. wdrażaniem Konwencji.

Materiały

Konwencja​_o​_Prawach​_Dziecka​_i​_rekomendacje​_PK​_-​_raport​_niezależny
Konwencja​_o​_Prawach​_Dziecka​_i​_rekomendacje​_PK​_-​_raport​_niezależny.pdf 0.26MB