W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krajowy Plan Odbudowy i ustawa wdrożeniowa przedyskutowana w zespole Rady Dialogu Społecznego

15.10.2021

Zespół do spraw funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego zajął się aktualnym stanem prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO) i ustawą wdrożeniową. Wiceminister Waldemar Buda przypomniał, że Polska złożyła swój KPO do Komisji Europejskiej (KE) 3 maja 2021 r., a 12 lipca zakończyły się uzgodnienia z KE na poziomie technicznym.

wiceminister Waldemar Buda przed komputerem uczestniczy w spotkaniu online

Celem Funduszu Odbudowy jest wsparcie państw członkowskich i zapewnienie finansowania dla projektów reform i inwestycji po pandemii koronawirusa.

Polski Krajowy Plan Odbudowy obejmuje wsparcie dla strategicznych obszarów, takich jak badania i innowacje, inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, „zielona” i cyfrowa transformacja. Będziemy wzmacniać spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, wspierać nowe miejsca pracy, zdrowie i edukację. Ma się to przyczynić do poniesienia konkurencyjności i odporności gospodarki

– mówił podczas spotkania wiceminister Waldemar Buda.

Plan Odbudowy

Inwestycje w innowacje i badania naukowe, w tym przede wszystkim technologie ekologiczne i cyfrowe, mają stać się motorem napędowym europejskiej gospodarki i sprzyjać realizacji idei trwałego i zrównoważonego wzrostu, ambitnych celów klimatycznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Pomoże to również uczynić UE bardziej konkurencyjną, odporną i mniej zależną.
Fundusz Odbudowy jest dodatkowym i tymczasowym (ograniczonym w czasie) wsparciem związanym bezpośrednio z niwelowaniem skutków pandemii. Minimum 37 proc. środków ma trafić na zieloną transformację oraz minimum 20 proc. na transformację cyfrową.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach):

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  • Zielona, inteligentna mobilność.

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska wnioskowała w momencie składania KPO do Komisji Europejskiej o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.

Ustawa wdrożeniowa

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 kompleksowo określa rozwiązania wdrożeniowe programów polityki spójności. W tym zakresie projektowane przepisy są co do zasady analogiczne do rozwiązań stosowanych już obecnie w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020. Są to w znacznej mierze rozwiązania znane i sprawdzone, zarówno z punktu widzenia instytucji systemu wdrażania, jak i beneficjentów środków europejskich. Jednocześnie ustawa zawiera blok przepisów poświęconych realizacji Krajowego Planu Odbudowy.

Przepisy dotyczące wdrażania programów polityki spójności zawierają między innymi:

  • zasady wyboru projektów i procedurę odwoławczą w przypadku negatywnej oceny projektu,
  • kwestie finansowe związane z rozliczeniami z Komisją Europejską,
  • kwestie dotyczące kontroli, nieprawidłowości i nakładania korekt finansowych,
  • zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów oraz projektów, w tym szczegółowe kwestie dotyczące komitetów monitorujących poszczególne programy.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, to są one zawarte w bloku przepisów zmieniających - jako przepisy dodawane do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

{"register":{"columns":[]}}