W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie na mocy Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Lublinie Nr 53, z dn. 27 kwietnia 2020 r. funkcjonują następujące jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska obejmujące zakresem swego działania sprawy:

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie stanowią:

1) Prokurator Okręgowy w Lublinie;

2) czterech Zastępców Prokuratora Okręgowego.

§2. 1. W skład Prokuratury Okręgowej w Lublinie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) 1 Wydział Śledczy;

2) 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

3) 3 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

4) 4 Wydział IV Organizacyjno - Sądowy;

5) 7 Wydział Budżetowo - Administracyjny;

6) 21 Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7) 22 Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;

8) Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;

9) Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

10) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

11) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 1. W ramach struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie i na obszarze jej właściwości funkcjonują:

1) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej;

2) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie.

§ 3.1. 1 Wydział Śledczy, kierowany przez Naczelnika, obejmuje zakresem swojego działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o:

a) najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,

b) przestępstwa o charakterze kryminalnym z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.,

2) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,

3) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

7) koordynowanie lub monitorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki rejonowe, dotyczących przestępstw o charakterze kryminalnym,

8) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

9) sprawowanie nadzoru instancyjnego oraz zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w tym:

a) udzielanie bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze,

b) apoznawanie się z aktami śledztwa lub dochodzenia objętego zwierzchnim nadzorem służbowym,

c) rzygotowywanie decyzji o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku,

d) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie zwalczania określonej kategorii przestępczości na podstawie badań akt spraw, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych,

e) ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej kategorii przestępstw kryminalnych,

f) dokonywanie analizy akt - z urzędu albo w związku z wystąpieniem strony lub innej uprawnionej osoby - toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego,

g) wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

10) podejmowanie decyzji w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k. o podjęciu na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego i wznowieniu postępowania prawomocnie umorzonego w podległych prokuraturach rejonowych oraz zajmowanie stanowiska stosownie do § 256 ust. 2 i 3 regulaminu,

11) występowanie do Prokuratora Regionalnego z wnioskiem o skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie lub przedstawianie stanowiska o braku podstaw do zastosowania instytucji prawnej przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach podległych jednostek rejonowych,

12) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,

13) badanie spraw podległych jednostek rejonowych, w których pokrzywdzeni wnieśli subsydiame akty oskarżenia, zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowo umarzającym postępowanie karne,

14) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Błędów Medycznych do którego zadań należy prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, a także śmierć człowieka, o ile sprawy te nie podlegają prowadzeniu na szczeblu prokuratury regionalnej. Prokuratorzy Działu do Spraw Błędów Medycznych mogą również wykonywać zadania określone w pkt. 1.

 1. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§ 4.1. 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmuje zakresem swojego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo - gospodarcze i skarbowe, imię niż wymienione w § 28 pkt 1 i 2 regulaminu,

2) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,

3) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

7) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki rejonowe dotyczących wybranej kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym i finansowo - skarbowym,

8) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

9) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, a także śmierć człowieka, o ile sprawy te nie podlegają prowadzeniu na szczeblu prokuratury regionalnej lub nie są prowadzone przez prokuratora Działu Błędów Medycznych funkcjonującego w ramach I Wydziału Śledczego,

10) sprawowanie nadzoru instancyjnego oraz zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w tym:

a) udzielanie bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze,

b) zapoznawanie się z aktami śledztwa lub dochodzenia objętego zwierzchnim nadzorem służbowym,

c) przygotowywanie decyzji o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku,

d) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie zwalczania określonej kategorii przestępczości na podstawie badań akt spraw, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych,

e) ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej kategorii przestępstw kryminalnych,

f) dokonywanie analizy akt - z urzędu albo w związku z wystąpieniem strony lub innej uprawnionej osoby - toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego,

g) wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

11) podejmowanie decyzji w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k. o podjęciu na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego i wznowieniu postępowania prawomocnie umorzonego w podległych prokuraturach rejonowych oraz zajmowanie stanowiska stosownie do § 256 ust. 2 i 3 regulaminu,

12) występowanie do Prokuratora Regionalnego z wnioskiem o skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie lub przedstawianie stanowiska o braku podstaw do zastosowania instytucji prawnej przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach podległych jednostek rejonowych,

13) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,

14) badanie spraw podległych jednostek rejonowych, w których pokrzywdzeni wnieśli subsydiarne akty oskarżenia, zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowo umarzającym postępowanie karne,

15) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej.

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§ 5.1. 3 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmuje zakresem swojego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o:

a) poważne przestępstwa finansowo - skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 regulaminu,

b) przestępstwa o charakterze gospodarczym z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.,

2) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,

3) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

7) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki rejonowe o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych,

8) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno- rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

9) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, a także śmierć człowieka, o ile sprawy te nie podlegają prowadzeniu na szczeblu prokuratury regionalnej lub nie są prowadzone przez prokuratora Działu Błędów Medycznych funkcjonującego w ramach I Wydziału Śledczego,

10) sprawowanie nadzoru instancyjnego oraz zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w tym:

a) udzielanie bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze,

b) zapoznawanie się z aktami śledztwa lub dochodzenia objętego zwierzchnim nadzorem służbowym,

c) przygotowywanie decyzji o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku,

d) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie zwalczania określonej kategorii przestępczości na podstawie badań akt spraw, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych,

e) ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej kategorii przestępstw kryminalnych,

f) dokonywanie analizy akt - z urzędu albo w związku z wystąpieniem strony lub innej uprawnionej osoby - toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego,

g) wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

11) podejmowanie decyzji w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k. o podjęciu na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego i wznowieniu postępowania prawomocnie umorzonego w podległych prokuraturach rejonowych oraz zajmowanie stanowiska stosownie do § 256 ust. 2 i 3 regulaminu,

12) występowanie do Prokuratora Regionalnego z wnioskiem o skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie lub przedstawianie stanowiska o braku podstaw do zastosowania instytucji prawnej przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach podległych jednostek rejonowych,

13) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,

14) badanie spraw podległych jednostek rejonowych, w których pokrzywdzeni wnieśli subsydiarne akty oskarżenia, zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowo umarzającym postępowanie karne,

15) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej.

 1. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 6. 1. 4 Wydział Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, który obejmuje swoim działaniem sprawy z zakresu:

1) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w sprawach karnych podległych prokuratur rejonowych w trybie § 328 ust. 3 regulaminu,

2) udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

3) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym i sądem odwoławczym w sprawach o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu niesłusznego skazania lub stosowania środków przymusu, a także w sprawach o odszkodowanie w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (t.j. Dz. U. z dnia 25 października 2017 r., poz. 1987),

4) wytaczanie powództw i składanie wniosków oraz udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym i sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia,

5) inicjowanie postępowań administracyjnych oraz udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,

6) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach z zakresu działalności pozakarnej prokuratur rejonowych,

7) opracowywanie stanowiska w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej,

8) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w wyniku realizacji wniosków o pomoc prawną,

9) nadzór nad udziałem prokuratorów jednostek rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami,

10) udzielanie konsultacji w zakresie sporządzania zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych,

11) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego oraz na odcinku pozakarnym w oparciu o badanie akt spraw, analizę materiałów i innych działań o charakterze kontrolnym, a także przygotowywanie opracowań problemowych,

12) analiza orzecznictwa sądu okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe prokuratury rejonowe,

13) podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa,

14) monitorowanie spraw podległych jednostek rejonowych, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w tych sprawach,

15) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych,

16) realizowanie Europejskich Nakazów Aresztowania, wynikających z postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe oraz czynności związanych z wnioskami państw obcych o wydanie osoby ściganej, w tym udział w posiedzeniu sądu,

17) opracowywanie pism instrukcyjnych i zaleceń w zakresie problematyki obrotu zagranicznego oraz informacji na potrzeby prokuratur rejonowych,

18) działalność zespołu prasowego,

19) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, a także śmierć człowieka, o ile sprawy te nie podlegają prowadzeniu na szczeblu prokuratury regionalnej lub nie są prowadzone przez prokuratora Działu Błędów Medycznych funkcjonującego w ramach I Wydziału Śledczego,

20) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej,

21) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa w pkt 20,

22) obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt 20,

23) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 20,

24) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 20.

 1. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Organizacyjny, kierowany przez Kierownika Działu, który obejmuje swoim działaniem sprawy z zakresu:

1) organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek rejonowych,

2) kadr i szkolenia,

3) obsługi posiedzeń Kolegium Prokuratury Okręgowej,

4) odpowiedzialności służbowej, porządkowej i dyscyplinarnej prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek rejonowych,

5) skarg i wniosków,

6) działalności kierownika szkolenia,

7) udostępniania informacji publicznej,

8) sprawozdawczości i statystyki,

9) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,

10) dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

11) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach rejonowych,

12) prowadzenia wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych, w tym ocenę umiejętności zawodowych prokuratorów kontrolowanej jednostki, zgodnie z § 81 ust. 1 pkt 1 - 4 regulaminu,

13) prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń,

14) dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,

15) dokonywania ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich,

16) wykonywania zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych,

17) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, a także śmierć człowieka, o ile sprawy te nie podlegają prowadzeniu na szczeblu prokuratury regionalnej lub nie są prowadzone przez prokuratora Działu Błędów Medycznych funkcjonującego w ramach 1 Wydziału Śledczego,

18) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej,

19) udziału prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych, w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa w pkt 18,

20) obrotu prawnego z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt 18,

21) podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 18,

22) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 18,

23) sprawowanie nadzoru instancyjnego oraz zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w tym:

a) udzielanie bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze,

b) zapoznawanie się z aktami śledztwa lub dochodzenia objętego zwierzchnim nadzorem służbowym,

c) przygotowywanie decyzji o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku,

d) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie zwalczania określonej kategorii przestępczości na podstawie badań akt spraw, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych,

e) staleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej kategorii przestępstw kryminalnych,

f) dokonywanie analizy akt - z urzędu albo w związku z wystąpieniem strony lub innej uprawnionej osoby - toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego,

g) wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

24) podejmowanie decyzji w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k. o podjęciu na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego i wznowieniu postępowania prawomocnie umorzonego w podległych prokuraturach rejonowych oraz zajmowanie stanowiska stosownie do § 256 ust. 2 i 3 regulaminu,

25) występowanie do Prokuratora Regionalnego z wnioskiem o skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie lub przedstawianie stanowiska o braku podstaw do zastosowania instytucji prawnej przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach podległych jednostek rejonowych,

26) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,

27) badanie spraw podległych jednostek rejonowych, w których pokrzywdzeni wnieśli subsydiarne akty oskarżenia, zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowo umarzającym postępowanie karne,

28) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej.

3. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Kadrowych, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy w szczególności prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych oraz wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych i pomocniczych w sprawach określonych w ust. 2 pkt 3,4,6,10,14 i 15.

4. W ramach Wydziału bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Działu do Spraw Kadrowych i zespołu prasowego wskazanego w ust. 1 pkt 18 sprawuje Prokurator Okręgowy, zaś w pozostałym zakresie Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§ 7.1. 7 Wydział Budżetowo - Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo - Administracyjnego, obejmuje zakresem swojego działania:

1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,

2) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i uposażeń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury,

3) prowadzenie rachunkowości,

4) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

5) obsługa administracyjno - gospodarcza,

6) prowadzenie inwestycji i remontów,

7) prowadzenie spraw socjalno - bytowych,

8) przyjmowanie i ekspediowanie korespondencji,

9) prowadzenie biblioteki,

10) gromadzenie zasobu archiwalnego.

 1. W skład Wydziału Budżetowo - Administracyjnego wchodzą Dział Finansowo - Księgowy kierowany przez Zastępcę Głównego Księgowego i Dział Administracyjno - Gospodarczy kierowany przez Kierownika Działu, których uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.
 2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 8. 1. Samodzielny 22 Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmuje zakresem swojego działania:

1) koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie i podległych prokuraturach rejonowych,

2) zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie,

3) opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo - Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,

4) współpraca z Wydziałem Budżetowo - Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,

5) opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynację takich działań w prokuraturach podległych,

6) wykonywanie analizy kryminalnej,

7) administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,

8) administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej,

9) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jednostek rejonowych na platformie ePUAP,

10) obsługa techniczna czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, w tym wideokonferencji,

11) prowadzenie szkoleń z zakresu informatyzacji,

12) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,

13) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej,

14) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa wpkt 13,

15) obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt 13,

16) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa wpkt 13,

17) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 13.

 1. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym IX Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 9. 1. Samodzielny 21 Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony”, obejmuje zakresem swojego działania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,

2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane i przechowywane informacje niejawne,

3) kontrole przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających i prowadzenie wykazu osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa,

6) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

 1. W ramach Działu funkcjonuje:

1) Kancelaria Tajna kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,

2) Oddziały Kancelarii Tajnej w Ośrodkach Zamiejscowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej i Chełmie oraz w jednostkach rejonowych okręgu lubelskiego.

 1. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym XI Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 10. 1. W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie funkcjonuje sekretariat, do zadań którego

należy wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji, a także czynności formalno - prawnych przewidzianych w ustawach, w zakresie zleconym przez prokuratora, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

 1. Sekretariatem kieruje Kierownik sekretariatu.
 2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

§ II.1. W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie tworzy się samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu:

1) Starszego inspektora do spraw obronnych - dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

2) Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

3) Inspektora ochrony danych do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Samodzielne stanowisko określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny XI Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w ust. 1 pkt 2 i 3 - Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, a określone w ust. 1 pkt 4 - Wydział VII Budżetowo - Administracyjny.

§ 12. 1. Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, nadzorowany bezpośrednio przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego pełniącego funkcję Kierownika Ośrodka, obejmuje obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w Białej Podlaskiej, Parczewie i Radzyniu Podlaskim.

2. Do zakresu działania Ośrodka Zamiejscowego w Białej Podlaskiej należy:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o:

a) najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,

b) błędy medyczne, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, a także śmierć człowieka, o ile sprawy te nie podlegają prowadzeniu na szczeblu prokuratury regionalnej,

c) poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo - gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 1 i 2 regulaminu,

d) przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.,

2) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,

3) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

7) sprawowanie nadzoru instancyjnego oraz zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, w tym:

a) udzielanie bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze,

b) zapoznawanie się z aktami śledztwa lub dochodzenia objętego zwierzchnim nadzorem służbowym,

c) przygotowywanie decyzji o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku,

d) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie zwalczania określonej kategorii przestępczości na podstawie badań akt spraw, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej kategorii przestępstw,

e) dokonywanie analizy akt - z urzędu albo w związku z wystąpieniem strony lub innej uprawnionej osoby - toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego,

f) wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

8) podejmowanie decyzji w trybie art 327 § 1 i 2 k.p.k. o podjęciu na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego i wznowieniu postępowania prawomocnie umorzonego w prokuraturach rejonowych oraz zajmowanie stanowiska stosownie do § 256 ust. 2 i 3 regulaminu,

9) występowanie do Prokuratora Regionalnego z wnioskiem o skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie lub przedstawianie stanowiska o braku podstaw do zastosowania instytucji prawnej przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach jednostek rejonowych,

10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,

11) badanie spraw podległych jednostek rejonowych, w których pokrzywdzeni wnieśli subsydiarne akty oskarżenia, zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowo umarzającym postępowanie karne,

12) obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe oraz innych zastrzeżonych do właściwości Prokuratury Okręgowej,

13) udział prokuratorów przed sądem okręgowym jako sądem I instancji w postępowaniu wykonawczym.

 1. Zadania określone w ust. 2 realizowane są w odniesieniu do podległych jednostek rejonowych oraz ich właściwości terytorialnej.

§ 13. 1. Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie, nadzorowany bezpośrednio przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego pełniącego funkcję Kierownika Ośrodka, obejmuje obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w Chełmie i Włodawie.

2. Do zakresu zadań Ośrodka Zamiejscowego w Chełmie należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o:

a) najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,

b) błędy medyczne, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, a także śmierć człowieka, o ile sprawy te nie podlegają prowadzeniu na szczeblu prokuratury regionalnej,

c) poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo - gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 1 i 2 regulaminu,

d) przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.,

2) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,

3) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądem I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) obrót prawny z zagranicą w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt li 2,

7) sprawowanie nadzoru instancyjnego oraz zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, w tym:

a) udzielanie bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze,

b) zapoznawanie się z aktami śledztwa lub dochodzenia objętego zwierzchnim nadzorem służbowym,

c) przygotowywanie decyzji o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku,

d) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie zwalczania określonej kategorii przestępczości na podstawie badań akt spraw, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczącej wybranej kategorii przestępstw,

e) dokonywanie analizy akt - z urzędu albo w związku z wystąpieniem strony lub innej uprawnionej osoby - toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego,

f) wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

8) podejmowanie decyzji w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k. o podjęciu na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego i wznowieniu postępowania prawomocnie umorzonego w prokuraturach rejonowych oraz zajmowanie stanowiska stosownie do § 256 ust. 2 i 3 regulaminu,

9) występowanie do Prokuratora Regionalnego z wnioskiem o skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku o uchylenie w trybie art. 328 k.p.k. prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie lub przedstawianie stanowiska o braku podstaw do zastosowania instytucji prawnej przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach jednostek rejonowych,

10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,

11) badanie spraw podległych jednostek rejonowych, w których pokrzywdzeni wnieśli subsydiarne akty oskarżenia, zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowo umarzającym postępowanie kamę,

12) obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe oraz innych zastrzeżonych do właściwości Prokuratury Okręgowej,

13) udział prokuratorów przed sądem okręgowym jako sądem I instancji w postępowaniu wykonawczym,

14) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).

 1. Zadania określone w ust. 2 realizowane są w odniesieniu do podległych jednostek rejonowych oraz ich właściwości terytorialnej.

§ 14. 1. Zadania realizowane przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie dotyczące obszaru

właściwości Ośrodków Zamiejscowych, a nie wymienione w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 2 pozostają w zakresie działania odpowiednich komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

2. Określone w odpowiednich zarządzeniach uprawnienia i obowiązki naczelników wydziałów śledczych oraz Wydziału Organizacyjnego - Sądowego, w zakresie realizacji zadań określonych w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 2 niniejszego zarządzenia - odnoszą się odpowiednio do kierujących Ośrodkami Zamiejscowymi.