W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konkurs 2021 - nabór ofert (zakończony)

Informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”

 

Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom organizacji pozarządowych, biorących udział w naborze ofert w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”, które zwróciły się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą zdecydował o zmianie terminu na składanie ofert z 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. (do godz. 17:00). Jednocześnie zmienia się termin informacji na temat ofert zakwalifikowanych do udzielenia dotacji – ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 31 marca 2021 r.  


Decyzja o zmianie terminów wynika z troski o dobro Polaków i Polonii za granicą i jest wynikiem zaufania do organizacji deklarujących, iż zapewnią opiekę nad naszymi Rodakami poza granicami kraju do czasu rozstrzygnięcia wyników konkursu.  

 

 

Uwaga,

do Regulaminu konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021” wprowadza się następującą zmianę na w podrozdziale III.8, na stronie 26:

Przed zmianą:

Maksymalny procent kosztów administracyjnych:

 • Dla projektów o całkowitej wartości do 1 mln zł – max. 10% wartości projektu
 • Dla projektów o całkowitej wartości powyżej 1 mln zł – max. 5% wartości projektu.

Po zmianie:

Maksymalny procent kosztów administracyjnych:

 • Dla projektów o wysokości wnioskowanej dotacji do 1 mln zł – max. 10% wartości projektu
 • Dla projektów o wysokości wnioskowanej dotacji powyżej 1 mln zł – max. 5% wartości projektu.

Przedmiotowa zmiana nie wpływa na termin składania ofert.

REGULAMIN KONKURSU (po erracie)

Najcześciej zadawane pytania - odpowiedzi


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021

Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłasza otwarty konkurs ofert: Polonia i Polacy za Granicą 2021.

REGULAMIN KONKURSU 

GENERATOR OFERT  - aby złożyć ofertę w konkursie należy najpierw utworzyć konto w serwisie Witkac.pl lub zalogować się na istniejące konto organizacji.  

I. Rodzaj zadania publicznego: Pomoc Polonii i Polakom za granicą

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 50 000 000,00 zł, w podziale na poszczególne obszary:

Numer i nazwa obszaru

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na obszar

1. Edukacja

17 000 000,00 zł

2. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne

5 000 000,00 zł

3. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie

8 000 000,00 zł

4. Media polonijne

12 000 000,00 zł

5. Wydarzenia polonijne

5 000 000,00 zł

6. Pomoc charytatywna

3 000 000,00 zł

 

Kwoty przypisane do poszczególnych obszarów mają charakter orientacyjny i mogą być zmienione w celu jak najlepszej dystrybucji środków służących wsparciu Polonii i Polaków za granicą.

III. Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit.e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy.

IV. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

W konkursie Polonia i Polacy za granicą 2021 możliwa jest realizacja zadań publicznych:

 • jednorocznych
 • modułowych (zadania modułowe jedynie w obszarze „Media polonijne”) obejmujących projekty roczne realizowane w latach 2021 oraz 2022.

Termin realizacji zadania (w przypadku oferty modułowej – pierwszego modułu) w roku 2021: nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 i nie później niż 31 grudnia 2021.

Termin realizacji drugiego modułu oferty modułowej w roku 2022: nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 i nie później niż 31 grudnia 2022.

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

V. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

VI. Termin składania ofert

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Generator ofert dostępny na stronie internetowej www.gov.pl/polonia

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30 grudnia 2020 r. (o godz. 17.00).

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej: www.gov.pl/polonia w terminie do 26 lutego 2021 r.

VIII. Zrealizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane

W roku bieżącym zrealizowano zadanie publiczne: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w łącznej kwocie 58 599 845,61 zł (w tym ze środków z dotacji na kwotę 53 219 408,88 zł).  

W roku poprzednim Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie realizowała zadania publicznego tego samego rodzaju.

IX. Zasady i warunki zlecenia realizacji zadania publicznego w sposób określony w art.16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zlecanie realizacji zadań publicznych w sposób określony w art. 16a możliwe jest w dwóch obszarach:

 1. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie
 2. Wydarzenia polonijne.

Oferent zobowiązany jest do opisania w ofercie sposobu wyboru realizatorów projektów, w szczególności musi określić:

 • Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki
  i kryteria ich wyboru.
 • Zasady, sposób monitorowania i oceny realizowanych projektów przez realizatorów projektów.

X. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób przygotowania oferty oraz wymagane załączniki określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej: www.gov.pl/polonia.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacje@kprm.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji. Została także uruchomiona infolinia pod numerem: 22 694 63 17 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

 

 

Materiały

Regulamin Konkursu "Polonia i Polacy za granicą 2021"
Regulamin​_konkursu​_Polonia​_i​_Polacy​_za​_granicą​_2021.pdf 1.39MB
Lista Ekspertów Pełnomocnika
LEP.pdf 0.26MB