W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania

Dnia 19 grudnia 2019 r. szef rządu powołał Jana Dziedziczaka na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Uroczystość odbyła się z udziałem młodzieży polonijnej z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

nominacja pełnomocnika

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2019 r.

 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     opracowywanie propozycji działań i inicjatyw Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków za granicą;

2)     zapewnienie koordynacji działań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, organów administracji rządowej i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz Polonii i Polaków za granicą wyznaczone lub zlecone przez Prezesa Rady Ministrów;

3)     realizowanie zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów działań w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą, w szczególności organizowanie różnorodnych form wsparcia dla organizacji i środowisk polonijnych;

4)     dokonywanie ocen i analiz oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań podejmowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą przez administrację rządową oraz inne organy, instytucje i podmioty;

5)     realizowanie innych działań, w szczególności dotyczących promocji tematyki polonijnej, zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

§ 4. 1. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni.

2. Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

 

Materiały

Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 2015-2020
Rzadowy​_program​_wspolpracy​_z​_Polonia​_i​_Polakami​_za​_granica​_2015-2020.pdf 0.53MB
{"register":{"columns":[]}}