W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obszary wsparcia

Oferta wspierania projektów przez POPC Wsparcie dotyczy każdego etapu realizacji nowej inicjatywy. Etapy, na które dzielimy projekt, nie wynikają z metodyk zarządzania projektami, ale z procesów i procedur obowiązujących projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

KONCEPCJA PROJEKTU:

Jest to etap, w którym wypracowywana jest koncepcja projektu i przygotowywane są wstępne jego założenia. Obejmuje on m.in. wstępną identyfikację potrzeb i problemów, możliwych rozwiązań, definiowanie celów i zakresu projektu. 

Efektem tego etapu jest koncepcja projektu, czyli wybrane pozycje z opisu założeń projektu informatycznego kierowanego do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC).

 

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI:

W tym etapie prowadzone są prace analityczne i opracowywane są szczegółowe założenia projektu. Badane jest otoczenie projektu, identyfikowani są interesariusze i ich nastawienie. Projektowane są produkty, e-usługi publiczne i ich zakres funkcjonalny. Wybierana jest też metodyka zarzadzania projektem. Zaczynamy też rozmawiać o kosztach.

Efektem tego etapu jest opracowany opis założeń projektu informatycznego kierowany do KRMC.

 

POZYSKANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

Na tym etapie doszczegółowiane są założenia projektu i jego zakres. Opracowywane są szczegółowe analizy techniczne, finansowe i ekonomiczne, które są niezbędne do przygotowania inwestycji. Aktualizowany jest też kosztorys projektu, przygotowywany jest szczegółowy harmonogram projektu oraz określane są wskaźniki projektowe.

Efektem tego etapu jest opracowany kompletny wniosek o dofinasowanie projektu (WoD) wraz z załącznikami (w tym studium wykonalności), skierowany do oceny przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Prowadzone są prace projektowe zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem oraz umową lub porozumieniem o dofinansowanie projektu. Przeprowadzane są postępowania przetargowe, wytwarzane są produkty projektu. W zakresie finansowym realizowane są płatności oraz składane wnioski o płatność. Na koniec tego etapu następuje weryfikacja dostarczonych produktów, realizacji wskaźników produktu oraz ostateczne rozliczenie projektu.

Efektem tego etapu są wytworzone produkty projektu, a w sferze finansowej rozliczone wydatki projektowe (zatwierdzony wniosek o płatność końcową).

 

MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

W tym etapie eksploatowane są produkty projektu, prowadzona jest działalność operacyjna i ewentualny rozwój produktów. W pierwszym roku tego etapu, obejmującego co do zasady 5 lat (tzw. okres trwałości), osiągnięte powinny zostać wskaźniki rezultatu, które zadeklarowano  w WoD. Do końca okresu trwałości powinny być utrzymywane cele projektu i jego produkty, co jest przedmiotem kontroli trwałości projektu, często prowadzonych w tym okresie.

Efektem tego etapu są osiągnięte wskaźniki rezultatu oraz korzyści wynikające z założeń projektu.

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

Materiały

Regulamin obsługi zgłoszeń kierowanych do POPC Wsparcie
Regulamin​_obsługi​_zgłoszeń​_20190404.pdf 2.53MB
Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie
Formularz​_obsługi​_zgłoszeń​_20190404.docx 0.10MB