W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania członków Kierownictwa KPRM

Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji Mateusz Morawiecki

Wykonuje, jako minister właściwy do spraw informatyzacji, zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński

Wykonuje zadania Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński

Wykonuje zadania Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 r. poz. 2020), a także zadania Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin

Realizuje zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk

Wykonuje zadania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określone w odrębnych przepisach, jak również realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Polską Akademią Nauk, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto, podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z realizacji kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Minister do Spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 363).

Minister – Członek Rady Ministrów Michał Cieślak

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka (Dz. U. poz. 2116).

Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych (Dz. U. poz. 2273).

Podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z podległości Prezesowi Rady Ministrów Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu.

Podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera (Dz. U. poz. 2274).

Wykonuje zadania Sekretarza Rady Ministrów, określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz w uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Wykonuje zadania Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, określone w zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 1071 oraz z 2020 r. poz. 347).

Minister – Członek Rady Ministrów Michał Wójcik

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika (Dz. U. poz. 2121).

Sekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann

Wykonuje w szczególności zadania określone przez Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz zastępuje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas jego nieobecności.

Z upoważnienia Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, podejmuje czynności wynikające z nadzoru nad:

  1. Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. poz. 1029);
  2. Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292);
  3. Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538);
  4. Instytutem Europy Środkowej, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz. U. poz. 2270).

Sekretarz stanu Janusz Cieszyński

Wykonuje zadania wyznaczone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Koordynuje także merytorycznie realizację zadań w zakresie działu administracji rządowej informatyzacja.

Sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz

Wykonuje zadania wyznaczone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak

Wykonuje w szczególności zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą (Dz. U. poz. 2440).

Sekretarz stanu Krzysztof Kubów

Wykonuje zadania Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Sekretarz stanu, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Mazurek

Realizuje w szczególności zadania Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej (Dz. U. poz. 1631), a także zadania Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego.

Sekretarz stanu Piotr Müller

Wykonuje zadania Rzecznika Prasowego Rządu.

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 374 oraz z 2020 r. poz. 381).

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rafał Siemianowski

Wykonuje w szczególności zadania określone przez Ministra – Członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz zastępuje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas jego nieobecności.

Podsekretarz stanu Jarosław Wenderlich

Wykonuje zadania związane z nadzorem nad przebiegiem procesu legislacyjnego projektów dokumentów rządowych.

Podejmuje, w zakresie powierzonym przez Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, działania wobec niektórych komórek organizacyjnych KPRM.

Sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych Maciej Wąsik

Realizuje zadania związane z zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi Kolegium do spraw Służb Specjalnych.

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dla Szefa Służby Cywilnej.

Podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Art. 15c.).

Podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

Podejmuje czynności wynikające z nadzoru nad Polskim Instytutem Ekonomicznym, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735).

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska

Wykonuje zadania określone w zarządzeniu nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech – Szefa Centrum GovTech.

Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Goławska

Sprawuje bezpośredni nadzór nad departamentami, biurami sekretariatami i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewniając prawidłowe wykonywanie zadań przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Materiały

Zarządzenie nr 16 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu zadań członków Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Zarządzenie​_nr​_16​_Szefa​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_sprawie​_zakresu​_zadań​_członków​_Kierownictwa​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów.DOCX 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.12.2020 13:55 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania członków Kierownictwa KPRM 6.0 01.12.2021 16:41 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 5.0 27.09.2021 15:54 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 4.0 08.06.2021 14:31 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 3.0 08.06.2021 12:10 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 2.0 14.12.2020 14:05 Beata Żmijewska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 1.0 14.12.2020 13:55 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}