W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania członków Kierownictwa KPRM

Minister - Członek Rady Ministrów Marek Kuchciński

Wykonuje zadania zadania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministów określone w odrębnych przepisach, jak również realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, Instytutem de Republica oraz Akademią Kopernikańską.

Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z podległości Prezesowi Rady Ministrów Instytutu Pokolenia oraz Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński podejmuje, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru nad:
1)     Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. poz. 1029);
2)     Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292);
3)     Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (Dz. U. poz. 538);
4)     Instytutem Europy Środkowej, w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej (Dz. U. poz. 2270).

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Markowi Kuchcińskiemu podlegają: Biuro Prezesa Rady Ministrów z zastrzeżeniem § 28 ust. 2, Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z zastrzeżeniem § 21 ust. 7, Departament Spraw Zagranicznych oraz Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Markowi Kuchcińskiemu podlega Departament Prawny, z zastrzeżeniem kompetencji Szefa Służby Cywilnej wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).

Wiceprezes Rady Ministrów Mariusz Błaszczak

Wykonuje zadania Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Wiceprezesowi Rady Ministrów Mariuszowi Błaszczakowi podlegają: Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka oraz Sekretariat II – Wiceprezesa Rady Ministrów.

Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński

Wykonuje zadania Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 434), a także zadania Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Wiceprezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Przewodniczącemu Komitetu Społecznego Rady Ministrów Piotrowi Glińskiemu podlegają: Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Departament Społeczeństwa Obywatelskiego z zastrzeżeniem § 28 ust. 2.

Wiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk

Realizuje zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów, jak również koordynuje działania związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), w szczególności w zakresie ich finansowania.

Wiceprezesowi Rady Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi podlegają: Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka oraz Departament Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin

Realizuje zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Wiceprezesowi Rady Ministrów Jackowi Sasinowi podlega Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.

Minister do Spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej (Dz. U. z 2022 poz. 2120).

Ministrowi do Spraw Unii Europejskiej Szymonowi Szynkowskiemu vel Sęk podlegają: Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej, Departament Komitetu do Spraw Europejskich oraz Departament Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Minister–Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka (Dz. U. 2019 poz. 2722 oraz z 2022 r. poz. 2118), jak również realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Michałowi Dworczykowi podlegają: Departament Wsparcia Zewnętrznego oraz Biuro Dyrektora Generalnego w zakresie czynności wykonywanych w związku z realizacją działań przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Minister – Członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna (Dz. U. z 2022, poz. 1503).

Minister – Członek Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Polską Akademią Nauk, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurecji i Konsumentów oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Minister - Członek Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów. czynności wynikające z podległości Prezesowi Rady Ministrów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Minister – Członek Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z realizacji kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Zbigniewowi Hoffmannowi podlegają: Gabinet Polityczny Ministra – Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna oraz Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa.

Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych (Dz. U. z 2019 poz. 2273).

Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z podległości Prezesowi Rady Ministrów Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu.

Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów, Koordynatorowi Służb Specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu podlega Departament Bezpieczeństwa Narodowego.

Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera (Dz. U. z 2019 poz. 2274).

Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber wykonuje zadania Sekretarza Rady Ministrów, określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz w uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber wykonuje zadania Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, określone w zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2021 r. poz. 327, z późn. zm.).

Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber wykonuje zadania Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, o których mowa w zarządzeniu nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu (M.P. z 2023, poz. 261).

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Łukaszowi Schreiberowi podlegają: Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego, Departament Programowania Prac Rządu oraz Departament Spraw Parlamentarnych.

Minister-Członek Rady Ministrów Agnieszka Ścigaj

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj (Dz. U. poz. 1446).

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Agnieszce Ścigaj podlega Departament Integracji Społecznej.

Minister – Członek Rady Ministrów Włodzimierz Tomaszewski

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego (Dz. U. z 2022 poz. 1414).

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Włodzimierzowi Tomaszewskiemu podlegają: Gabinet Polityczny Ministra – Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego oraz Departament Współpracy z Samorządem.

Minister – Członek Rady Ministrów Michał Wójcik

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika (Dz. U. z 2020 poz. 2121).

Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów Michałowi Wójcikowi podlegają: Gabinet Polityczny Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika oraz Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej.

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak

Wykonuje w szczególności zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą (Dz. U. z 2019 poz. 2440).

Sekretarzowi stanu, Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Janowi Dziedziczakowi podlega Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Sekretarz stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa Tadeusz Kościński

Wykonuje w szczególności zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 1299).

Sekretarz stanu Krzysztof Kubów

Wykonuje zadania Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Sekretarzowi stanu, Szefowi Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofowi Kubowowi podlegają: Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów oraz pośrednio Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych.

Sekretarz stanu, Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz w uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Centrum Badania Opinii Społecznej.

W zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, Szefowi Rządowego Centrum Analiz Norbertowi Maliszewskiemu podlegają: Departament Analiz, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych – wchodzące w skład Rządowego Centrum Analiz.

Sekretarz stanu Piotr Müller

Wykonuje zadania Rzecznika Prasowego Rządu.

Sekretarzowi stanu, Rzecznikowi Prasowemu Rządu Piotrowi Müllerowi podlega Centrum Informacyjne Rządu.

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusz Berger

Wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 562).

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn

Wykonuje zadania: 
1)     określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1714);
2)     z zakresu bezpieczeństwa państwa, określone w odrębnych przepisach.

Sekretarzowi stanu, Pełnomocnikowi Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławowi Żarynowi podlega pośrednio Departament Bezpieczeństwa Narodowego.

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministów Andrzej Klarkowski

Zastępuje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas jego nieobecności, jak również wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzej Klarkowski podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzej Klarkowski podejmuje, w zakresie przewidzianym dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru nad Polskim Instytutem Ekonomicznym w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. z 2018 poz. 1735).

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzej Klarkowski wykonuje, w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wobec podmiotów i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzej Klarkowski wykonuje, w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadzór nad zespołami opiniodawczymi i doradczymi powoływanymi przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzej Klarkowski wykonuje, w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności w zakresie oceny skutków regulacji oraz oceny funkcjonowania struktur państwa i sprawności ich działania.

Podsekretarzowi stanu, zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzejowi Klarkowskiemu podlegają: Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie realizowania analiz i ekspertyz na potrzeby Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich oraz Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych.

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos

Zastępuje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas jego nieobecności oraz nieobecności podsekretarza stanu, zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzeja Klarkowskiego, jak również wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Podsekretarz Stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos, z upoważnienia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wykonuje czynności należące do kompetencji dysponenta lokali na rzecz osób uprawnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz państwowych jednostkach organizacyjnych niedysponujących lokalami na obszarze miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 277) oraz zarządzeniem nr 18 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez osoby uprawnione.

Podsekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos, z upoważnienia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wykonuje czynności należące do kompetencji dysponenta lokali na rzecz osób innych niż uprawnione, zgodnie z zarządzeniem nr 19 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu najmu lokali wolnych w obiektach pozostających w trwałym zarządzie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez osoby inne niż uprawnione.

Podsekretarzowi stanu, zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabeli Antos podlegają: Departament Instrumentów Rozwojowych, Departament Nadzoru i Kontroli oraz Wieloosobowe stanowisko do spraw Krajowego Planu Odbudowy, z wyłączeniem zadań właściwych dla cyfryzacji.

Podsekretarz stanu Karolina Rudzińska

Zastępuje Ministra do Spraw Unii Europejskiej podczas jego nieobecności, jak również wykonuje inne zadania powierzone przez tego Ministra.

Podsekretarzowi stanu Karolinie Rudzińskiej podlegają: Departament Prawa Unii Europejskiej oraz Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej.

Podsekretarz stanu Jarosław Wenderlich

Wykonuje zadania związane z nadzorem nad przebiegiem procesu legislacyjnego projektów dokumentów rządowych.

Podsekretarz stanu Jarosław Wenderlich podejmuje, w zakresie powierzonym przez Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, działania wobec komórek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 5.

Sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych Maciej Wąsik

Realizuje zadania związane z zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi Kolegium do spraw Służb Specjalnych.

Sekretarzowi Kolegium do spraw Służb Specjalnych Maciejowi Wąsikowi podlega pośrednio Departament Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dla Szefa Służby Cywilnej.

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Szefowi Służby Cywilnej Dobrosławowi Dowiatowi-Urbańskiemu podlega Departament Służby Cywilnej.

W zakresie kompetencji Szefa Służby Cywilnej wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Szefowi Służby Cywilnej Dobrosławowi Dowiatowi‑Urbańskiemu podlega Departament Prawny.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska

Wykonuje zadania określone w zarządzeniu nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech – Szefa Centrum GovTech.

W zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech – Szefowi Centrum GovTech Justynie Orłowskiej podlega Departament GovTech Polska, wchodzący w skład Centrum GovTech.

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej Krzysztof Szczucki

Wykonuje zadania określone w zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2023 r. w sprawie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej (M.P. poz. 88) oraz inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej Krzysztofowi Szczuckiemu podlegają: Zespół Ekspercki do Spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej w Biurze Prezesa Rady Ministrów oraz Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w zakresie realizacji Działania 2.16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Działań 04.06, 04.07 i 04.12 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS).

Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Nałęcz

Zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, warunki jej działania, a także organizację pracy, w tym sprawuje bezpośredni nadzór nad departamentami, biurami, sekretariatami i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewniając prawidłowe wykonywanie przez nie zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Nałęcz, z upoważnienia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
1)     podejmuje decyzje w zakresie spraw związanych z budżetem części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w odniesieniu do budżetu państwa i budżetu środków europejskich;
2)     wykonuje zadania dotyczące kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

3)     kieruje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego wnioski w sprawie przeprowadzenia, umorzenia i zawieszenia poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób współpracujących z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którym powierzono zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;
4)     wydaje pisemne polecenia przeprowadzania zwykłego postępowania sprawdzającego wobec pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób współpracujących z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, którym powierzono zadania związane z dostępem do informacji niejawnych;
5)     sprawuje w imieniu organu założycielskiego nadzór nad działalnością instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej, w tym zatwierdza sprawozdania finansowe Centrum;
6)     podejmuje decyzje o rezygnacji z realizacji zamówienia centralnego, o których mowa w § 16 ust. 1, oraz wyraża zgody, o których mowa w § 16 ust. 3 oraz w § 17 ust. 1 zarządzenia nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z 2020 poz. 1215 z późn. zm.);
7)     opiniuje, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. poz. 61 z późn. zm.), opisy stanowisk pracy osób kierujących komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podległych Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
8)     wykonuje czynności kierownika instytucji krajowej w stosunku do:
a)     żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w oddelegowaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – przewidziane w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.),
b)     policjantów oddelegowanych do wykonywania zadań służbowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – przewidziane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.);
9)     podejmuje decyzje o zwolnieniu z obowiązku pokrywania kosztów przelotu dziennikarzy i innych osób zaproszonych do udziału w podróży służbowej Prezesa Rady Ministrów w zagranicznych podróżach służbowych oraz w ramach wizyt krajowych;

10)    wykonuje uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej, określone w przepisach powszechnie obowiązujących;
11)    przekazuje do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn, zm.), oświadczenia lustracyjne przedkładane Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako organowi właściwemu do przyjmowania ich od osób kandydujących na funkcję publiczną, celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 102);
12)  wykonuje czynności kierownika podmiotu oddelegowania, przewidziane w:
a)     ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją (Dz. U. poz. 296),
b)     ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 81), rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1348, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1716, z późn. zm.),
c)     ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1328, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1036, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1346, z późn. zm.),
d)     ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania zadań poza Biurem (Dz. U. poz. 1309).

Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Nałęcz może upoważniać pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do dokonywania czynności w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3–7, 9 i 11.

Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Nałęcz, z upoważnienia Ministra do Spraw Unii Europejskiej podejmuje decyzje w zakresie spraw związanych z budżetem części 23.

Dyrektor Generalnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Annie Nałęcz podlegają: Biuro Budżetowo-Finansowe część 16 i 23, Biuro Dyrektora Generalnego z zastrzeżeniem kompetencji Ministra - Członka Rady Ministrów  Michała Dworczyka określonych w § 7 ust. 2, Biuro Informatyki oraz Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego.

Materiały

Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zakresu zadań członków Kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Zarządzenie​_nr​_9​_Szefa​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_9​_maja​_2023​_r​_w​_sprawie​_zakresu​_zadań​_członków​_Kierownictwa​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów.docx 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.12.2020 13:55 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania członków Kierownictwa KPRM 32.0 11.05.2023 09:38 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 31.0 11.05.2023 09:36 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 30.0 11.05.2023 09:34 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 29.0 28.02.2023 14:06 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 28.0 23.01.2023 11:00 Beata Żmijewska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 27.0 22.11.2022 14:58 Beata Żmijewska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 26.0 28.10.2022 14:07 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 25.0 17.10.2022 13:15 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 24.0 14.10.2022 08:57 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 23.0 05.10.2022 16:32 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 22.0 30.09.2022 10:21 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 21.0 01.08.2022 09:25 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 20.0 29.07.2022 11:28 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 19.0 29.07.2022 08:41 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 18.0 29.07.2022 08:39 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 17.0 28.07.2022 14:24 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 16.0 27.07.2022 09:29 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 15.0 27.07.2022 09:23 Damian Rychlik
Zadania członków Kierownictwa KPRM 14.0 27.07.2022 09:23 Agnieszka Kowalska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 13.0 26.07.2022 16:23 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 12.0 26.07.2022 16:21 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 11.0 20.04.2022 10:59 Beata Żmijewska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 10.0 10.03.2022 11:12 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 9.0 15.02.2022 08:04 Beata Żmijewska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 8.0 15.02.2022 07:57 Beata Żmijewska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 7.0 14.02.2022 08:27 Beata Żmijewska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 6.0 01.12.2021 16:41 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 5.0 27.09.2021 15:54 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 4.0 08.06.2021 14:31 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 3.0 08.06.2021 12:10 Joanna Bronka
Zadania członków Kierownictwa KPRM 2.0 14.12.2020 14:05 Beata Żmijewska
Zadania członków Kierownictwa KPRM 1.0 14.12.2020 13:55 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}