W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Praktyki

Uwaga: zawieszenie praktyk studenckich i absolwenckich do odwołania!

Uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-COV-2 od 12 października 2020 roku do odwołania zawieszono możliwość odbywania praktyk studenckich i absolwenckich w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec zmieniającej się sytuacji, prosimy o bieżące zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu.

Oczekiwania wobec kandydatów na praktykantów:

 • kształcenie się na II, III, IV i V roku studiów prawniczych,
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa, w szczególności prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego;
 • swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu Microsoft Office;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w ramach odbywanych przez studentów praktyk oferuje:

 1. nabywanie umiejętności sporządzania projektów pism procesowych, kompletowania i opisywania załączników;
 2. nabywanie umiejętności sporządzania pism w sprawach egzekucyjnych, w tym wezwań do zapłaty, wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, wniosków o wszczęcie egzekucji i wniosków o wyjawienie majątku;
 3. zapoznanie się z pracą sądów, urzędów i innych instytucji w zakresie prowadzonych przez Prokuratorię spraw;
 4. nabycie umiejętności badania prawa poprzez analizę doktryny i orzecznictwa w ramach prowadzonych przez Prokuratorię spraw;
 5. naukę obsługi programów prawniczych Lex i Legalis;
 6. sposobność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce;
 7. możliwość analizy i porządkowania akt;
 8. poznanie zasad archiwizacji dokumentów;
 9. obsługa sprzętu biurowego.

Poszczególne Departamenty PGRP oferują studentom nabywanie następujących umiejętności:

 1. Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:
  • własnością nieruchomości i rzeczy ruchomych;
  • prawem użytkowania wieczystego;
  • ograniczonymi prawami rzeczowymi;
  • nacjonalizacją i wywłaszczeniami;
  • dobrami kultury.
 2. Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:
  • prawami człowieka;
  • niesłusznym skazaniem oraz niewątpliwie niesłusznym tymczasowym aresztowaniem i zatrzymaniem;
  • przewlekłością postępowania sądowego;
  • naprawieniem szkody wyrządzonej przez:
   • wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
   • nie wydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa;
   • wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją R.P., ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
   • wydanie albo niewydanie prawomocnego orzeczenia;
   • inne niezgodne z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej;
   • zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej.
 3. Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:
  • umowami, których stroną jest lub miał być Skarb Państwa;
  • wykonywaniem przez Skarb Państwa uprawnień właścicielskich lub nadzorczych w stosunku do państwowych osób prawnych, spółek handlowych i innych osób prawnych;
  • nieodpłatnym udostępnianiem akcji lub udziałów w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa;
  • udzielaniem przez Skarb Państwa pomocy publicznej;
  • ochroną konkurencji i konsumentów;
  • funkcjonowaniem rynku kapitałowego i instytucji finansowych.
 4. Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:
  • uznaniem za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
  • mieniem pozostawionym poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku;
  • naprawieniem szkody wyrządzonej przez:szkodami związanymi z wydaniem decyzji podatkowych lub z prowadzeniem postępowania karnego;
   • niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej w tym przez wydanie albo nie wydanie ostatecznej decyzji;
   • zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej;
   • ochroną dóbr osobistych;
   • powództwami paulińskimi;
   • szkodami medycznymi;
  • Prawem Ochrony Środowiska;
  • powództwami przeciwegzekucyjnymi;
  • odpowiedzialnością dłużników rzeczowych.
 5. Zapoznanie się ze specyfiką spraw z zakresu roszczeń związanych z:
  • skargami o uchylenie wyroku sądu polubownego;
  • wnioskami o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i ugody zawartej przed takim sądem;
 6. Poznanie specyfiki postępowań arbitrażowych, reprezentacji Skarbu Państwa w takich postępowaniach, zasad wynikających z regulaminów krajowych i międzynarodowych instytucji arbitrażowych oraz praktyki ich stosowania;
 7. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi roli sądów państwowych w ramach współpracy z sądami polubownymi oraz nadzoru nad ich działalnością;
 8. Poznanie praktycznych aspektów pracy pełnomocnika procesowego przy sporach wynikłych na tle wykonywania kontraktów opartych na międzynarodowych wzorcach umownych.
 9. Zapoznanie się oraz pomoc w pracach związanych z:
  • wydawaniem opinii prawnych oraz sporządzaniem projektów umów i pełnomocnictw;
  • opracowywaniem projektów zarządzeń Prezesa i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz w opiniowaniem takich projektów;
  • postępowaniami związanymi z udzieleniem zamówień publicznych.
 10. Zapoznanie się oraz pomoc w pracach związanych z:
  • wydawaniem opinii prawnych w sprawach dotyczących ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, w stosunkach międzynarodowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,
  • opracowywaniem ekspertyz z zakresu prawa Unii Europejskiej;
  • udziałem w postępowaniach wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych.
 11. Zapoznanie się ze specyfiką prac związanych z:
  • prowadzeniem spraw o charakterze szczególnie zawiłym lub precedensowym;
  • prowadzeniem prac toczących się przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych;
  • udziałem w postępowaniach wymagających znajomości prawa obcego albo procedur lub instytucji międzynarodowych;
  • wydawaniem opinii prawnych w sprawach dotyczących ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa;
  • analizowaniem orzecznictwa sądów, trybunałów i innych organów orzekających.

Wszystkie czynności wykonywane będą pod opieką i nadzorem radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej proszone są o kontakt z Wydziałem Kadr i Szkolenia:

Po zakończeniu praktyki wystawia się zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej. Można również wystąpić do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

Materiały

Wzór skierowania z uczelni
wzor-skierowania-z-uczelni.doc 0.05MB
Wzór porozumienia
wzor-porozumienia2.doc 0.09MB
Formularz zgłoszeniowy
formularz-zgloszeniowy-(3).doc 0.07MB