W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Akcje pracownicze

Nieodpłatne udostępnianie akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa osobom uprawnionym


Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 1996 r. poz. 561, z późn. zm.) uprawnionym pracownikom, rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji/udziałów Skarbu Państwa w spółkach powstałych w trybie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.

W imieniu Skarbu Państwa akcje/udziały uprawnionym osobom udostępnia:

  • w przypadku spółek, w których procedura nieodpłatnego zbywania akcji/udziałów osobom uprawnionym została wszczęta przed dniem 1 stycznia 2017 r. akcje/udziały na rzecz osób uprawnionych zbywa podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji/udziałów w tej spółce - art. 107 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z późn. zm.);

  • w przypadku spółek, w których zbycie akcji/udziałów na zasadach ogólnych miało miejsce po dniu 1 stycznia 2017 r. akcje/udziały na rzecz osób uprawnionych zbywa minister właściwy do spraw gospodarki, którym na mocy obowiązujących przepisów jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii - art.36 ust. 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  (Dz. U. z 1996 r. poz. 561, z późn. zm.).

Kto może nabyć nieodpłatnie akcje/udziały:

  • osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki;

  • osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców lub osoby fizyczne, które w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;

  • osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku lub przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane poprzez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników;

  • osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy;

  • rolnicy lub rybacy prowadzący gospodarstwo rolne lub rybackie, z którego w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców dostarczono bezpośrednio lub pośrednio do tego przedsiębiorstwa surowce o wartości co najmniej 100 q żyta według cen przyjmowanych do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców.

 
Jakie warunki musi spełnić uprawniona osoba, aby nabyć nieodpłatnie akcje/udziały od Skarbu Państwa:

  • w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru powinna złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji/ udziałów. Niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/ udziałów;

  • w terminie 24 miesięcy od dnia powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów (prawo powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia akcji spółki na zasadach ogólnych) powinna zawrzeć ze Skarbem Państwa umowę nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów. Po upływie tego terminu umowy mogą zawierać wyłącznie spadkobiercy osób uprawnionych spełniający wymagania, o których mowa w art. 38c ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.


W tym miejscu będą publikowane bieżące komunikaty dotyczące udostępniania akcji pracowniczych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2019 16:21 Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Osiecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Akcje pracownicze 3.0 12.08.2019 14:10 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Akcje pracownicze 2.0 12.08.2019 14:04 Agata Kubel-Grabau
Akcje pracownicze 1.0 04.01.2019 16:21 Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP