Bezpieczeństwo produktów i usług

Zapraszamy do zapoznania się naszymi działaniami w obszarze bezpieczeństwa produktów i usług. W tym dziale znajdziecie Państwo m.in. informacje o systemie REACH, prekursorach materiałów wybuchowych oraz wybranych dyrektywach i rozporządzeniach unijnych dotyczących bezpieczeństwa technicznego.

Odnośnie bezpieczeństwa urządzeń technicznych wybrane dyrektywy i rozporządzenia unijne  wraz z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.) oraz wdrażającymi je krajowymi aktami prawnymi określają tzw. wymagania zasadnicze w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń technicznych.
Wybrane urządzenia podlegają również dozorowi technicznemu. Zasady, zakres i formy jego wykonywania określa ustawa o z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).
Dozór techniczny jest sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego - Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny