Departament Analiz Gospodarczych

Dyrektor: Tomasz Chróstny

Zastępca dyrektora: Aneta Piątkowska

tel. 22 262 95 33

e-mail: sekretariatDAG@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

 

1. Departament Analiz Gospodarczych odpowiada za gromadzenie i łączenie wiedzy z zakresu obszarów pozostających w kompetencjach Ministra - dla dokonywania ocen zależności występujących między tymi sferami - oraz za przygotowywanie na tej podstawie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji.

2. Departament odpowiada za:

  • koordynację zadań wynikających z udziału Polski w realizacji Strategii Europa 2020 w ramach Semestru Europejskiego, w tym przygotowanie i monitorowanie realizacji Krajowego Programu Reform oraz monitorowanie realizacji Zaleceń Rady UE dla Polski;
  • koordynację zadań wynikających z udziału Polski we wdrażaniu Agendy rozwojowej ONZ (Agenda 2030) i celów zrównoważonego rozwoju, w tym monitorowanie postępów w ich realizacji;
  • koordynację zadań wynikających z udziału Polski w realizacji Programu wspierania reform strukturalnych;
  • realizację zadań wynikających z zarządzania polityką rozwoju pozostających w kompetencjach Ministra, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez inne komórki organizacyjne;
  • sporządzanie analiz i opracowań dotyczących sytuacji gospodarczej Polski, w tym w zakresie trendów makroekonomicznych, reform strukturalnych, konkurencyjności gospodarki, handlu zagranicznego, sektora przedsiębiorstw, wybranych zagadnień problemowych oraz za monitorowanie procesów gospodarczych;
  • przygotowywanie diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo strategii, polityk i programów;
  • współpracę z instytucjami międzynarodowymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami administracji publicznej w zakresie prac analitycznych, raportów w obszarze ekonomii, zrównoważonego rozwoju, polityki gospodarczej oraz rozwoju narzędzi analitycznych;
  • koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania;
  • prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

3. Departament koordynuje współpracę Ministerstwa z Głównym Urzędem Statystycznym, w tym prace związane z planowaniem i realizacją badań statystycznych statystyki publicznej.

4. Departament jest odpowiedzialny za utrzymywanie i zasilanie bazy danych statystycznych oraz narzędzi raportujących z zakresu informacji gospodarczych niezbędnych do realizacji zadań Ministerstwa.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 r. poz. 64 z dnia 19 grudnia 2018 r. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.04.2019 11:01
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 11.04.2019 11:01
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marek Jędrejek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Analiz Gospodarczych 1.0 11.04.2019 11:01 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP