Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Dyrektor: Grzegorz Płatek

Zastępca dyrektora: Patrycja Brudnicka

Zastępca dyrektora: Joanna Knapińska

Zastępca dyrektora: Piotr Kudelski


tel.: 22 262 93 84

faks: 22 262 91 33

e-mail: sekretariatDDR@mpit.gov.pl


Zadania departamentu

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych odpowiada za:

 1. podejmowanie lub realizację inicjatyw, w tym legislacyjnych, na rzecz poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
 2. identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości;
 3. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 4. opiniowanie OSR lub wspomaganie procesu przygotowania OSR – w ramach procesu przeprowadzania oceny skutków społeczno-gospodarczych (oceny wpływu) na potrzeby działań legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie;
 5. podejmowanie lub realizację inicjatyw oraz zadań związanych z lepszym stanowieniem prawa;
 6. opiniowanie, jako komórka wiodąca, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych wprowadzających obciążenia dla funkcjonowania przedsiębiorców, nieobjętych właściwością żadnej komórki organizacyjnej, oraz przygotowywanie projektu stanowiska Ministra;
 7. koordynowanie przedłożenia Radzie Ministrów informacji o działaniach podjętych przez Ministra w wyniku przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych określających zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej;
 8. prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra w obszarze dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, w szczególności w zakresie powiadomień (notyfikacji) zgodnie z tą dyrektywą jako koordynatora IMI i właściwego organu w rozumieniu art. 5 lit. e i f rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym;
 9. zapewnienie obsługi udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 10. wskazywanie właściwej komórki organizacyjnej dla przygotowania zbiorczego stanowiska Ministra, w ramach procesu uzgodnień projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych, przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów;
 11. realizację zadań związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem realizacji wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 r. poz.64 z dnia 18 grudnia 2019 r. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.03.2019 16:22
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 15.04.2019 09:14
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Cezary Maliszewski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.0 06.03.2019 16:22 administrator gov.pl Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.1 10.04.2019 15:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.2 12.04.2019 16:54 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 1.3 15.04.2019 09:13 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP