Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Adrian Malinowski 

Zastępca dyrektora: Tomasz Salomon

tel. +48 22 262 92 70, 22 262 92 74

faks +48 22 262 91 36

e-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

 

Zadania Departamentu

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej odpowiada za:

 • przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki eksportowej;
 • organizację i koordynację współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym za sprawy dwustronnych umów o współpracy gospodarczej i umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;
 • wspieranie działalności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych w zakresie eksportu i inwestycji zagranicznych, w tym poprzez współpracę z Departamentem Rozwoju Inwestycji w realizacji projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR);
 • planowanie, koordynację i realizację działań promujących polski eksport, w tym przygotowanie i realizację udziału Polski w wystawach EXPO;
 • współpracę w zakresie realizacji polityki eksportowej z: Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.;
 • uczestniczenie w kształtowaniu i realizację zadań w zakresie zasad wymiany handlowej z krajami trzecimi, w tym w ramach polityki handlowej UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO);
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i pomocowymi, w szczególności z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), międzynarodowymi organizacjami surowcowymi i Konferencją Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD);
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego nad zespołem Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy WTO oraz zespołami Ministra przy OECD i UNIDO;
 • koordynację merytoryczną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw będących we właściwości departamentu;
 • prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie problematyki offsetowej, w tym monitorowanie zawartych umów offsetowych i przygotowywanie projektów aneksów do tych umów oraz obsługę Komitetu do spraw Umów Offsetowych;
 • realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki gospodarczo-obronnej, w tym wynikających z członkostwa Polski w UE, NATO oraz strategii i programów rozwoju sektora obronnego;
 • opiniowanie wniosków dotyczących konsulatów honorowych.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Zarz. Nr 63 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.04.2019 12:49
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 27.05.2019 12:57
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Sandra Baniak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 1.0 09.04.2019 12:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 1.1 10.04.2019 10:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 1.2 27.05.2019 12:57 Agata Żołnacz-Okoń administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP