Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Dyrektor: Katarzyna Lewandowska

tel. 22 262 96 09

faks: 22 262 91 32

e-mail: sekretariatDNP@mpit.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych odpowiada za:

  1. wykonywanie zadań związanych z nadzorem, w tym w zakresie organizacyjno-kadrowym, nad organami oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, we współpracy z komórkami organizacyjnymi wykonującymi nadzór nad działalnością merytoryczną
  2. wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648);
  3. wykonywanie praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Minister, w tym zbywanie akcji lub udziałów celem ich umorzenia bez wynagrodzenia, wnoszenie akcji lub udziałów jako wkład niepieniężny na utworzenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w której prawa z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje Minister oraz wykonywanie osobistych uprawnień przyznanych statutem spółki, z zastrzeżeniem § 39 pkt 5;
  4. planowanie i monitorowanie dochodów z dywidend od poszczególnych spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister
  5. wykonywanie uprawnień wynikających z umów prywatyzacyjnych do wskazywania (wyznaczania) przedstawicieli Skarbu Państwa w organach spółek, w których prawa z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa wykonuje Minister;
  6. wykonywanie zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach statusu centrum badawczo-rozwojowego;
  7. wykonywanie zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych;
  8. prowadzenie spraw wynikających z wypełniania przez Ministra zadań ministra właściwego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491);
  9. przygotowywanie rozwiązań systemowych, procedur i stanowisk z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami, a także nadzoru nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Zarz. nr 63 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.04.2019 08:21
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 24.05.2019 15:06
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 1.0 12.04.2019 08:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 1.1 24.05.2019 15:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP