W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Dyrektor: Jan Pawelec

Zastępca Dyrektora: Konrad Makarewicz

tel. 22 262 96 65

e-mail: sekretariatDOT@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego odpowiada za:

 1. kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w tym realizację zadań wynikających z członkostwa Polski w międzynarodowych organizacjach, w reżimach nieproliferacyjnych i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ);
 2. prowadzenie spraw w zakresie ratyfikowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji z dnia 13 stycznia 1993 r. o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 1999 r. poz. 703);
 3. realizację zadań związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także nabywaniem, przechowywaniem i używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych;
 4. prowadzenie spraw z zakresu prawa technicznego oraz bezpieczeństwa technicznego i  bezpieczeństwa przemysłowego, w tym w szczególności za:
  • reprezentowanie Polski na forach UE w zakresie wybranych rozporządzeń i dyrektyw bezpieczeństwa technicznego i ich transpozycję do prawa krajowego (system oceny zgodności oraz systemy oceny zgodności i nadzoru rynku),
  • regulacje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wybranych gałęzi przemysłu,
  • system dozoru technicznego urządzeń technicznych określony ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
  • autoryzację i notyfikację jednostek oceniających zgodność,
  • system miar i metrologii oraz probiernictwa, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675) oraz ustawą z dnia 11 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2019 r. poz. 129), a także za system czasu urzędowego zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 144) oraz system towarów paczkowanych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2335),
  • współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, w zakresie wywiązywania się państwa z zobowiązań wynikających z międzynarodowej i europejskiej współpracy normalizacyjnej, w tym zadań związanych z harmonizacją techniczną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej (Dz.U. poz. 2040);
 5. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz zawodów regulowanych;
 6. prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra jako organu wyższego stopnia w sprawach należących do właściwości Urzędu Dozoru Technicznego;
 7. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad Urzędem Dozoru Technicznego, Prezesem Głównego Urzędu Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji;
 8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na wywóz, przywóz, tranzyt, świadczenie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa w zakresie towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;
 9. prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra jako koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych na podstawie dyrektywy 2015/1535/UE ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego, w szczególności notyfikowanie KE krajowych projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne oraz reprezentowanie RP na forach UE w zakresie dyrektywy 2015/1535/UE.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.03.2019 14:46 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karina Katzer
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 2.0 09.08.2019 10:07 Bartosz Wysocki
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 1.3 18.06.2019 16:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 1.2 12.04.2019 08:47 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 1.1 12.04.2019 08:24 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 1.0 11.04.2019 16:27 Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP