Departament Rozwoju Inwestycji

Dyrektor: Artur Wycech

Zastępca dyrektora : Łukasz Gałczyński

Zastępca dyrektora: Łucja Sromecka

tel.  22 262 9367   22 262 9847
faks 22 262 9145

e-mail: sekretariatDRI@mpit.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Rozwoju Inwestycji odpowiada za:

  1. przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki inwestycyjnej w zakresie inwestycji prywatnych;
  2. budowanie długoterminowych relacji z inwestorami prywatnymi, w szczególności poprzez wspieranie procesów inwestycyjnych w ramach dostępnych instrumentów wsparcia oraz utrzymywanie kontaktu na etapie poinwestycyjnym;
  3. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instrumentem specjalnych stref ekonomicznych;
  4. prowadzenie spraw związanych z  udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację  zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.;
  5. współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie inwestycji prywatnych;
  6. wykonywanie zadań i uprawnień Ministra, z wyłączeniem wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa, w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz.U.  z 2018 r. poz. 1378);
  7. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej PO IR oraz utrzymanie trwałości projektów w ramach VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
  8. prowadzenie prac związanych z realizacją rządowego programu wspierania inwestycji prywatnych oraz pomocą de minimis;
  9. współpracę z instytucjami polskiego i międzynarodowego rynku finansowego i kapitałowego w zakresie działalności inwestycyjnej.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 17 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2019 r. poz. 17 z dnia 12 czerwca 2019 r. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.07.2019 15:50
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 08.07.2019 15:50
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Justyna Firmanty
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Rozwoju Inwestycji 1.0 08.07.2019 15:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP