Departament Spraw Europejskich

Dyrektor: Aleksandra Frelek

Zastępca dyrektora: Maria Szymańska

Zastępca dyrektora: Piotr Gołębiowski

tel.: 22 262 96 93

faks: 22 262 91 46

e-mail: sekretariatDSE@mpit.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Spraw Europejskich odpowiada za:

  1. prowadzenie spójnej polityki europejskiej Ministerstwa, w tym prowadzenie horyzontalnej polityki rynku wewnętrznego UE;
  2. kwestie związane z członkostwem w UE, w tym za koordynację wypracowywania na poziomie Rady Europejskiej, Rady UE i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) stanowiska Polski w sprawach wynikających z kompetencji Ministra;
  3. wykorzystanie współpracy w ramach UE dla realizacji wzrostu konkurencyjności oraz wspierania działań polskiego przemysłu i przedsiębiorców na rzecz utrzymania konkurencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE;
  4. monitorowanie transpozycji prawa UE i monitorowanie prowadzonych przez Komisję Europejską postępowań w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE, a także postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA;
  5. sprawy związane z udziałem Polski w pracach Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Prawa Prywatnego (UNIDROIT);
  6. nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli;
  7. koordynację współpracy członków kierownictwa Ministerstwa z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE oraz krajem sprawującym prezydencję w UE, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencji Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
  8. prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra w posiedzeniach Komitetu ds. Europejskich (KSE);
  9. prowadzenie spraw w zakresie działania Ministra w obszarze dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, z wyłączeniem procedury powiadomień przewidzianej w art. 15 ust. 7 tej dyrektywy.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 17 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2019 r. poz. 17 z dnia 11 czerwca 2019 r. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.04.2019 14:40
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 18.06.2019 16:32
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Tamara Konarska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Spraw Europejskich 1.0 15.04.2019 14:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Spraw Europejskich 1.1 18.06.2019 16:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP