W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Zobowiązań i Analiz

Dyrektor: Magdalena Piłat

Zastępca dyrektora: Piotr Koszewski

tel.: 22 262 98 07

faks: 22 262 91 41

e-mail: sekretariatDZA@mpit.gov.pl

 

Departament Zobowiązań i Analiz odpowiada za:

 1. nadzorowanie i dochodzenie realizacji zobowiązań wynikających z umów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej oraz umów komunalizacji;
 2. przygotowywanie oświadczeń w przedmiocie zwolnienia z hipoteki, wykreślenia zastawów ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa lub zwolnienia z innych zabezpieczeń wynikających z umów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej;
 3. wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów prywatyzacji bezpośredniej;
 4. planowanie przychodów ze zbycia akcji lub udziałów spółek Skarbu Państwa oraz umów prywatyzacji bezpośredniej;
 5. zbywanie akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Minister, z wyłączeniem ich zbywania celem umorzenia bez wynagrodzenia, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkład niepieniężny na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa;
 6. nieodpłatnie zbywanie akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa na rzecz osób uprawnionych w spółkach, w których Minister wykonuje prawa z akcji lub udziałów oraz w spółkach, w których prawa z akcji lub udziałów wykonują inni ministrowie, gdy zbycie akcji lub udziałów na zasadach ogólnych nastąpiło po dniu 31 grudnia 2016 r.;
 7. wykonywanie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawach objętych byłym działem administracji rządowej – Skarb Państwa, z zastrzeżeniem § 31 pkt 3;
 8. wykonywanie czynności w stosunku do umów, na podstawie których udzielone zostało wsparcie ze zlikwidowanego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, w których organem właściwym jest Minister;
 9. wykonywanie czynności w zakresie dochodzenia należności wynikających z tytułu zadań, o których mowa w pkt 1, 3 i 5-7, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;
 10. gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji, w tym pozyskiwanych za pośrednictwem Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, z zakresu funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister oraz opracowywanie na potrzeby Ministra zbiorczych, okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek, a także raportów z zakresu wybranych obszarów ich funkcjonowania;
 11. przedstawianie, na wniosek Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, informacji, opinii i analiz przygotowywanych pod kątem ekonomiczno-finansowym, w szczególności odnośnie projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa;
 12. wykonywanie uprawnień wynikających z umów prywatyzacyjnych lub komunalizacyjnych do wskazywania (wyznaczania) przedstawicieli Skarbu Państwa w organach spółek, w których Skarb Państwa nie wykonuje praw z akcji lub udziałów, po zasięgnięciu opinii Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
 13. wykonywanie zadań w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, związanych z dochodzeniem wierzytelności wynikających z zakresu zadań będących w kompetencjach Departamentu, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych, w których Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra, występuje w charakterze wierzyciela, a przed 1 stycznia 2017 r. reprezentowany był przez Ministra Skarbu Państwa;
 14. koordynowanie obowiązków związanych z dostępem Ministerstwa do zintegrowanego systemu baz danych, o którym mowa w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.-  Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 2159), przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie realizowanych przez nie zadań;
 15. wykonywanie czynności w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa po zlikwidowanych jednostkach badawczo-rozwojowych i zakładach budżetowych, które podległe były Ministrowi  oraz należności wynikających z udzielanego przez Ministra wsparcia finansowego inwestycji ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. poz. 363, z późn. zm.);
 16. wykonywanie zadań w sprawach dotyczących Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, w zakresie działania 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, dla których właściwy jest minister właściwy do spraw gospodarki, w tym wykonywanie czynności w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa z tego tytułu.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.03.2019 14:48 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Osiecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Zobowiązań i Analiz 3.0 09.08.2019 10:49 Agata Kubel-Grabau
Departament Zobowiązań i Analiz 2.0 09.08.2019 10:37 Bartosz Wysocki
Departament Zobowiązań i Analiz 1.1 19.06.2019 12:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Zobowiązań i Analiz 1.0 10.04.2019 15:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP