Dokumenty unijne ws. brexitu

Broszura KE "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na brexit"

Komisja Europejska przygotowała specjalną broszurę dedykowaną przedsiębiorcom "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na brexit", w której przedstawione zostały podstawowe informacje w sprawie wpływu brexitu na prowadzoną działalność gospodarczą.

pdf Broszura KE "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na brexit"

0.33MB

Broszura KE "Jak przygotować się do brexitu? Przewodnik celny dla przedsiębiorców"

W przypadku braku umowy o wystąpieniu, która wprowadzałaby okres przejściowy (z możliwością przedłużenia przewidzianą w umowie o wystąpieniu), Zjednoczone Królestwo będzie traktowane na potrzeby celne jako państwo niebędące członkiem UE. Informacje jak przedsiębiorcy powinni się do tego przygotować znaleźć można w broszurze KE.

Broszury KE - jak przygotować się do bezumownego brexitu

pdf Podróżowanie między Wielką Brytanią a UE w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.65MB

pdf Prawa obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w UE w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.64MB

pdf Prawa obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.54MB

pdf Prawa konsumentów w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.53MB

pdf Nauka i wolontariat w Wielkiej Brytanii w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.42MB

Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wraz z deklaracją polityczna ws. ram przyszłych relacji

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem

Komunikat KE "Przygotowania do wystąpienia UK z UE”

Przygotowany przez Komisję Europejską komunikat stanowi odpowiedź na apel przywódców UE-27 o zwiększenie gotowości na skutki brexitu na wszystkich możliwych szczeblach poprzez podjęcie koniecznych działań przygotowawczych na jak najwcześniejszym etapie.

PDF Komunikat KE "Przygotowania do wystąpienia UK z UE”

0.82MB

Komunikat KE "Przygotowanie do wystąpienia UK z UE: Wdrażanie planu działania Komisji w zakresie działań interwencyjnych"

19 grudnia 2018 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie planu awaryjnego działania na wypadek urzeczywistienia scenariusza no deal brexit.Przedstawiony pakiet obejmuje 14 dodatkowych środków w ograniczonej liczbie obszarów, w których scenariusz braku porozumienia spowodowałby poważne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw w 27 państwach UE. Do obszarów tych należą między innymi: usługi finansowe, transport lotniczy, cła oraz polityka klimatyczna.

PDF Komunikat KE "Przygotowanie do wystąpienia UK z UE: Wdrażanie planu działania Komisji w zakresie działań interwencyjnych"

0.61MB

Pytania i odpowiedzi: konsekwencje wyjścia UK z UE bez umowy tj. no deal brexit

Biorąc pod uwagę niepewność utrzymującą się w Zjednoczonym Królestwie wokół ratyfikacji umowy o wystąpieniu uzgodnionej między UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 25 listopada 2018 r. oraz  apel Rady Europejskiej art. 50 o przyspieszenie prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach i w odniesieniu do wszystkich wersji rozwoju wydarzeń, Komisja Europejska opublikowała również zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit

pdf Zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit

0.42MB

Noty KE i unijnych agencji ws. brexitu

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, jak również poszczególne Agencje Unii Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowanie wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom.

Poniżej przedstawiamy wybrane, najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców:

pdf e-commerce

0.29MB

pdf podpis elektroniczny

0.29MB

pdf geoblokowanie

0.31MB

pdf prawo spółek

0.31MB

pdf farmaceutyki

0.31MB

pdf Q&A farmaceutyki a brexit

0.72MB

pdf detergenty

0.31MB

pdf homologacja pojazdów silnikowych

0.39MB

pdf Q&A homologacja pojazdów a brexit

0.49MB

pdf homologacja pojazdów nieporuszających się po drogach

0.41MB

pdf znaki towarowe i wzory

0.33MB

pdf produkty przemysłowe

0.44MB

pdf nawozy

0.29MB

pdf materiały wybuchowe do użytku cywilnego

0.37MB

pdf reguły pochodzenia towarów

0.34MB

pdf nielegalne pozyskiwanie drewna i handel nim

0.3MB

pdf zarządzanie aktywami

0.37MB

pdf instrumenty finansowe

0.42MB

pdf usługi bankowe

0.33MB

pdf ubezpieczenia

0.25MB

pdf zamówienia publiczne

0.31MB

pdf dodatkowe świadectwa ochronne

0.32MB

pdf kwalifikacje zawodowe

0.33MB

pdf artykuły pirotechniczne

0.44MB

pdf bezpieczeństwo w przemyśle

0.4MB

pdf ochrona danych

0.31MB

pdf transport drogowy

0.36MB

pdf transport morski

0.42MB

pdf środki ochrony roślin

0.31MB

pdf Q&A środki ochrony roślin a brexit

0.32MB

pdf produkty biobójcze

0.37MB

pdf Q&A produkty biobójcze a brexit

0.57MB

pdf żywności

0.38MB

pdf karmy dla zwierząt/ pasze

0.39MB

pdf GMO

0.29MB

pdf wody mineralne

0.29MB

pdf przemieszczanie żywych zwierząt

0.35MB

pdf certyfikaty i pozwolenia wymagane przy transporcie żywych zwierząt

0.3MB

pdf cła i podatki pośrednie

0.25MB

pdf dług celny i taryfy celne

0.19MB

pdf Poradnik dotyczący ceł w przypadku braku bezumownego brexitu

0.49MB

pdf Poradnik dotyczący akcyzy dla bieżących ruchów towarów

0.38MB

pdf licencje importowe i eksportowe

0.34MB

pdf egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne

0.22MB

pdf VAT

0.38MB

pdf normy emisji co2 dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych

0.39MB

pdf kosmetyki

0.16MB

pdf REACH

0.16MB

REACH - strona Europejskiej Agencji Chemikaliów

pdf produkty podwójnego zastosowania

0.14MB

pdf prawo konkurencji

0.38MB

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Opracowanie wybranych not KE przez ekspertów MPiT

pdf Konsekwencje brexitu – homologacja maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

0.37MB

pdf Konsekwencje brexitu - zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach

0.48MB

pdf Konsekwencje brexitu - działalność gospodarcza w obszarze materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych

0.49MB

pdf Konsekwencje brexitu - licencjonowanie obrotu z zagranicą produktami podwójnego zastosowania

0.36MB

pdf Konsekwencje brexitu - reguły pochodzenia

0.27MB

Pytania i odpowiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu opublikowanej w dniu 14 listopada 2018 r.

Komisja Europejska przygotowała dokument (załącznik) zawierający zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w zakresie praw obywateli zawartych w umowie wyjścia UK z UE.

Poniżej przedstawiamy kwestie szczególnie ważne dla europejskich przedsiębiorców.

Jestem obywatelką brytyjską i mieszkam w Londynie, ale dojeżdżam do pracy do Paryża. Czy będę mogła kontynuować pracę we Francji po zakończeniu okresu przejściowego?
Tak. Umowa o wystąpieniu chroni także tzw. pracowników przygranicznych. Pracownik przygraniczny jest osobą, która pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w jednym państwie, a mieszka w innym państwie. Będzie Pani mogła kontynuować pracę w Paryżu, mieszkając w Londynie. Będzie miała Pani możliwość złożenia wniosku do władz francuskich o wydanie nowego dokumentu, który poświadczy, że jest Pani pracownikiem przygranicznym chronionym przez umowę o wystąpieniu. Dokument ułatwi Pani podróżowanie do Francji, kontynuowanie tam pracy, a także wracanie do Zjednoczonego Królestwa.

Jestem Cypryjką i mieszkam w Londynie z moją mamą, która pracuje jako inżynier. Chodzę jeszcze do szkoły, ale w przyszłości chciałabym otworzyć własną kwiaciarnię. Czy po zakończeniu nauki w szkole będę mogła pozostać w Zjednoczonym Królestwie i zacząć pracę?
Tak. Będziesz mieć nie tylko możliwość pozostania w Zjednoczonym Królestwie, ale zachowasz też swobodę wyboru, jaką przyznają obecnie obywatelom UE przepisy unijne dotyczące swobodnego przemieszczania się osób Będziesz mogła pracować, uczyć się, prowadzić działalność gospodarczą albo pozostać w domu i opiekować się swoją rodziną. Twoje prawa nie ulegną zmianie po rozpoczęciu pracy.

Mieszkam w Portugalii ale jestem obywatelem Zjednoczonego Królestwa, chronionym umową o wystąpieniu. Czy po zakończeniu okresu przejściowego będę mógł korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE?
Obywatele Zjednoczonego Królestwa chronieni umową o wystąpieniu w jednym państwie członkowskim nie będą mogli powoływać się na umowę o wystąpieniu celem uzyskania prawa do swobodnego przemieszczania się do innego państwa członkowskiego, aby założyć działalność gospodarczą lub świadczyć usługi lub usługi transgraniczne na rzecz osób w innych państwach członkowskich. Nie ma to wpływu na żadne prawa obywateli Zjednoczonego Królestwa na podstawie innych instrumentów prawa UE lub prawa krajowego.

pdf Pytania i odpowiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu opublikowanej w dniu 14 listopada 2018 r.

0.57MB

Kwalifikacje zawodowe a brexit

docx Informacja o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w przypadku umownego, jak i bezumownego brexitu

0.03MB

Legislacja dostosowawcza w odpowiedzi na brexit

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu obejmują nie tylko publikację not, ale również legislacyjne działania dostosowawcze (obecnie głównie techniczne). Najważniejsze akty prawne przyjęte lub planowane do przyjęcia w odniesieniu do poszczególnych obszarów znajdują się w poniżej załączonej tabeli.

pdf Legislacyjne działania dostosowawcze w związku z brexitem

0.28MB

W szczególności Państwa uwagę kierujemy na poniższe akty:

Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady uzupełniające prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

Zgodnie z zapowiedziami KE, w zależności od potrzeb i wyników negocjacji, lista tzw. aktów dostosowawczych może być jeszcze rozszerzana.

Lista aktów legislacyjnych - dostosowawczych w związku z brexitem

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2018 15:13
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 27.03.2019 13:06
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska