Dokumenty unijne ws. brexitu

Broszura KE "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na brexit"

Komisja Europejska przygotowała specjalną broszurę dedykowaną przedsiębiorcom "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na brexit", w której przedstawione zostały podstawowe informacje w sprawie wpływu brexitu na prowadzoną działalność gospodarczą.

pdf Broszura KE "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na brexit"

0.33MB

Broszura KE "Jak przygotować się do brexitu? Przewodnik celny dla przedsiębiorców"

W przypadku braku umowy o wystąpieniu, która wprowadzałaby okres przejściowy (z możliwością przedłużenia przewidzianą w umowie o wystąpieniu), Zjednoczone Królestwo będzie traktowane na potrzeby celne jako państwo niebędące członkiem UE. Informacje jak przedsiębiorcy powinni się do tego przygotować znaleźć można w broszurze KE.

Broszury KE - jak przygotować się do bezumownego brexitu

pdf Podróżowanie między Wielką Brytanią a UE w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.65MB

pdf Prawa obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w UE w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.64MB

pdf Prawa obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.54MB

pdf Prawa konsumentów w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.53MB

pdf Nauka i wolontariat w Wielkiej Brytanii w przypadku braku porozumienia o brexicie

0.42MB

Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wraz z deklaracją polityczna ws. ram przyszłych relacji

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem

Komunikat Komisji Europejskiej z 12 czerwca 2019 r. dot. stanu przygotowań Unii Europejskiej do bezumownego brexitu

W perspektywie czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej (art. 50) Komisja Europejska podsumowała w swoim piątym komunikacie dotyczącym gotowości na brexit stan przygotowań do brexitu oraz środki awaryjne Unii Europejskiej. Zrobiła to w szczególności w świetle decyzji przyjętej w dniu 11 kwietnia przez Radę Europejską (art. 50), na wniosek Zjednoczonego Królestwa i w porozumieniu z nim, w sprawie okresu, o którym mowa w art. 50 do 31 października 2019 r.

Ze względu na utrzymującą się w Zjednoczonym Królestwie niepewność dotyczącą ratyfikacji umowy o wystąpieniu, zgodnie z ustaleniami z rządem Zjednoczonego Królestwa w listopadzie 2018 r., jak również na ogólną krajową sytuację polityczną, scenariusz zakładający brak porozumienia w dniu 1 listopada 2019 r. jest w dalszym ciągu możliwym, choć niepożądanym scenariuszem.

W komunikacie skupiono się na obszarach, które w nadchodzących miesiącach nadal wymagają szczególnej uwagi:

Prawo pobytu i prawa do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom

 • Państwa członkowskie UE-27 przygotowały lub przyjęły przed dniem 12 kwietnia 2019 r. krajowe środki awaryjne dla zapewnienia, aby obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin pochodzący spoza UE mogli nadal legalnie przebywać w UE w okresie bezpośrednio po wystąpieniu bez umowy.
 • Aby zapewnić większą jasność, Komisja przedstawiła przegląd dotyczący praw pobytu w państwach członkowskich UE-27 (zob. tutaj, w tym bezpośrednie linki do krajowych stron dotyczących gotowości). Przegląd ten będzie w dalszym ciągu aktualizowany.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne i substancje chemiczne

 • Do dnia 12 kwietnia 2019 r. nie zapewniono zgodności z przepisami tylko w przypadku nielicznych produktów leczniczych centralnie dopuszczonych do obrotu (około 1 proc.). Europejska Agencja Leków (EMA) jest obecnie bliska zakończenia procesu zapewniania zgodności regulacyjnej w odniesieniu do produktów dopuszczonych do obrotu na szczeblu centralnym.
 • W odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do obrotu na szczeblu krajowym, konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia zgodności produktów leczniczych z przepisami do dnia 31 października 2019 r.
 • Nadal trwa przenoszenie certyfikatów dotyczących wyrobów medycznych z jednostek notyfikowanych w Zjednoczonym Królestwie do jednostek notyfikowanych w UE-27.
 • Jeśli chodzi o substancje chemiczne, do końca kwietnia 2019 r. przeniesiono do państw członkowskich UE-27 rejestracje REACH 463 substancji, zaś 718 substancji nadal było zarejestrowanych wyłącznie przez podmioty rejestrujące mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) otworzyła „okno dla brexitu” w REACH-IT, aby podjąć niezbędne działania w celu przeniesienia rejestracji REACH przed datą wystąpienia.

Cła, podatki pośrednie i punkty kontroli granicznej

 • W dziedzinie ceł i podatków pośrednich Komisja już przed poprzednią datą wystąpienia zorganizowała liczne spotkania techniczne i opublikowała wytyczne dotyczące ceł, podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku akcyzowego.
 • Administracje krajowe poczyniły znaczne inwestycje w infrastrukturę i zasoby ludzkie, przede wszystkim w państwach członkowskich, które są głównymi punktami wejściowymi i wyjściowymi w handlu między UE a Zjednoczonym Królestwem. Państwa członkowskie współpracują również z Komisją w ramach działań szkoleniowych i komunikacyjnych mających na celu dotarcie do podmiotów gospodarczych oraz innych zainteresowanych stron.
 • W dziedzinie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) państwa członkowskie UE-27 utworzyły nowe punkty kontroli granicznej (PKG) lub rozbudowały istniejące punkty w miejscach wprowadzania przywozu ze Zjednoczonego Królestwa do UE.

Transport

 • Rozporządzenie w sprawie środków awaryjnych w dziedzinie transportu lotniczego obejmuje specjalny mechanizm umożliwiający unijnym liniom lotniczym spełnienie unijnych wymogów dotyczących własności i kontroli po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Proces ten jest w toku, a Komisja utrzymuje regularne kontakty z organami krajowymi.
 • W sektorze transportu kolejowego podmioty, które nie podjęły niezbędnych kroków w celu uzyskania odpowiednich dokumentów UE-27, powinny je podjąć.

Działalność połowowa

 • W sektorze rybołówstwa Komisja podjęła szybkie działania w celu wdrożenia unijnych rozporządzeń w sprawie środków awaryjnych. Komisja i państwa członkowskie współpracują w celu gromadzenia informacji w odpowiednim formacie, tak aby wnioski o upoważnienie statków UE do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa mogły być rozpatrywane natychmiast po wejściu w życie rozporządzenia awaryjnego w sprawie upoważnień do połowów.
 • Komisja współpracuje również ściśle z państwami członkowskimi w celu dostosowania ich programów operacyjnych, tak aby – w razie konieczności i we właściwych przypadkach – środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego mogły być wykorzystywane do tymczasowego zaprzestania działalności.

Usługi finansowe

 • W okresie poprzedzającym poprzednią datę wystąpienia (12 kwietnia 2019 r.) przedsiębiorstwa poczyniły znaczne postępy w zakresie planowania awaryjnego, pewne kwestie pozostają jednak nierozwiązane. Przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym, dostawcom usług płatniczych i innym operatorom usług finansowych, którzy pozostają nieprzygotowani w zakresie niektórych aspektów działalności (na przykład w zakresie zarządzania umowami i dostępu do infrastruktury), zdecydowanie zaleca się zakończenie prac przygotowawczych do dnia 31 października 2019 r. Komisja współpracuje z organami nadzoru na szczeblach unijnym i krajowym w celu zapewnienia pełnego wdrożenia planów awaryjnych przedsiębiorstw i oczekuje, że organy nadzorcze w Zjednoczonym Królestwie nie będą utrudniać przedsiębiorstwom wdrażania takich planów.

pdf Komunikat KE dotyczący gotowości Unii Europejskiej na brexit

0.49MB

pdf Załącznik nr. 1 do Komunikatu KE dot. gotowości Unii Europejskiej na bezumowny brexit - lista działań legislacyjnych

0.32MB

pdf Załącznik nr. 2 do Komunikatu KE dot. gotowości Unii Europejskiej na brexit - lista not informacyjnych

0.38MB

Komunikat KE "Przygotowania do wystąpienia UK z UE”

Przygotowany przez Komisję Europejską komunikat stanowi odpowiedź na apel przywódców UE-27 o zwiększenie gotowości na skutki brexitu na wszystkich możliwych szczeblach poprzez podjęcie koniecznych działań przygotowawczych na jak najwcześniejszym etapie.

PDF Komunikat KE "Przygotowania do wystąpienia UK z UE”

0.82MB

Komunikat KE "Przygotowanie do wystąpienia UK z UE: Wdrażanie planu działania Komisji w zakresie działań interwencyjnych"

19 grudnia 2018 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie planu awaryjnego działania na wypadek urzeczywistienia scenariusza no deal brexit.Przedstawiony pakiet obejmuje 14 dodatkowych środków w ograniczonej liczbie obszarów, w których scenariusz braku porozumienia spowodowałby poważne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw w 27 państwach UE. Do obszarów tych należą między innymi: usługi finansowe, transport lotniczy, cła oraz polityka klimatyczna.

PDF Komunikat KE "Przygotowanie do wystąpienia UK z UE: Wdrażanie planu działania Komisji w zakresie działań interwencyjnych"

0.61MB

Komunikat KE "Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy: skoordynowane podejście Unii"

W dniu 10 kwietnia 2019 roku Komisja Europejska podsumowała intensywne przygotowania Unii Europejskiej do bezumownego brexitu i wydała praktyczne poradniki dla państw członkowskich dotyczące 5 obszarów - prawo pobytu i prawo do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom; ochrona danych; produkty lecznicze i wyroby medyczne; współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych oraz rybołówstwo.

Komunikat KE wraz z załącznikami znaleźć można poniżej:

pdf Komunikat KE "Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy: skoordynowane podejście Unii"

0.42MB

pdf Kalendarium głównych środków awaryjnych UE

0.2MB

pdf Prawa obywateli do pobytu i zabezpieczenia społecznego: Skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

0.37MB

pdf Współpraca policji i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych: Skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

0.52MB

pdf Produkty lecznicze i wyroby medyczne: Skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

0.25MB

pdf Działalność połowowa: Skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

0.42MB

pdf Ochrona danych: skoordynowane podejście w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez porozumienia

0.36MB

Pytania i odpowiedzi: konsekwencje wyjścia UK z UE bez umowy tj. no deal brexit

Biorąc pod uwagę niepewność utrzymującą się w Zjednoczonym Królestwie wokół ratyfikacji umowy o wystąpieniu uzgodnionej między UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 25 listopada 2018 r. oraz  apel Rady Europejskiej art. 50 o przyspieszenie prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach i w odniesieniu do wszystkich wersji rozwoju wydarzeń, Komisja Europejska opublikowała również zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit

pdf Zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit

0.42MB

Noty KE i unijnych agencji ws. brexitu

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, jak również poszczególne Agencje Unii Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowane wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom.

Poniżej przedstawiamy wybrane, najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców:

pdf e-commerce

0.29MB

pdf podpis elektroniczny

0.29MB

pdf geoblokowanie

0.31MB

pdf prawo spółek

0.31MB

pdf farmaceutyki

0.31MB

pdf Q&A farmaceutyki a brexit

0.72MB

pdf detergenty

0.31MB

pdf homologacja pojazdów silnikowych

0.39MB

pdf Q&A homologacja pojazdów a brexit

0.49MB

pdf homologacja pojazdów nieporuszających się po drogach

0.41MB

pdf znaki towarowe i wzory

0.33MB

pdf produkty przemysłowe

0.44MB

pdf nawozy

0.29MB

pdf materiały wybuchowe do użytku cywilnego

0.37MB

pdf reguły pochodzenia towarów

0.34MB

pdf nielegalne pozyskiwanie drewna i handel nim

0.3MB

pdf zarządzanie aktywami

0.37MB

pdf instrumenty finansowe

0.42MB

pdf usługi bankowe

0.33MB

pdf ubezpieczenia

0.25MB

pdf zamówienia publiczne

0.31MB

pdf dodatkowe świadectwa ochronne

0.32MB

pdf kwalifikacje zawodowe

0.33MB

pdf artykuły pirotechniczne

0.44MB

pdf bezpieczeństwo w przemyśle

0.4MB

pdf ochrona danych

0.31MB

pdf transport drogowy

0.36MB

pdf transport morski

0.42MB

pdf środki ochrony roślin

0.31MB

pdf Q&A środki ochrony roślin a brexit

0.32MB

pdf produkty biobójcze

0.37MB

pdf Q&A produkty biobójcze a brexit

0.57MB

pdf żywności

0.38MB

pdf karmy dla zwierząt/ pasze

0.39MB

pdf GMO

0.29MB

pdf wody mineralne

0.29MB

pdf przemieszczanie żywych zwierząt

0.35MB

pdf certyfikaty i pozwolenia wymagane przy transporcie żywych zwierząt

0.3MB

pdf cła i podatki pośrednie

0.25MB

pdf dług celny i taryfy celne

0.19MB

pdf Poradnik dotyczący ceł w przypadku braku bezumownego brexitu

0.49MB

pdf Poradnik dotyczący akcyzy dla bieżących ruchów towarów

0.38MB

pdf licencje importowe i eksportowe

0.34MB

pdf egzekwowanie praw własności intelektualnej przez organy celne

0.22MB

pdf VAT

0.38MB

pdf normy emisji co2 dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych

0.39MB

pdf kosmetyki

0.16MB

pdf REACH

0.16MB

REACH - strona Europejskiej Agencji Chemikaliów

pdf produkty podwójnego zastosowania

0.14MB

pdf prawo konkurencji

0.38MB

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Opracowanie wybranych not KE przez ekspertów MPiT

pdf Konsekwencje brexitu – homologacja maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

0.37MB

pdf Konsekwencje brexitu - zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji w tych zawodach

0.48MB

pdf Konsekwencje brexitu - działalność gospodarcza w obszarze materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych

0.49MB

pdf Konsekwencje brexitu - licencjonowanie obrotu z zagranicą produktami podwójnego zastosowania

0.36MB

pdf Konsekwencje brexitu - reguły pochodzenia

0.27MB

Pytania i odpowiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu opublikowanej w dniu 14 listopada 2018 r.

Komisja Europejska przygotowała dokument (załącznik) zawierający zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w zakresie praw obywateli zawartych w umowie wyjścia UK z UE.

Poniżej przedstawiamy kwestie szczególnie ważne dla europejskich przedsiębiorców.

Jestem obywatelką brytyjską i mieszkam w Londynie, ale dojeżdżam do pracy do Paryża. Czy będę mogła kontynuować pracę we Francji po zakończeniu okresu przejściowego?
Tak. Umowa o wystąpieniu chroni także tzw. pracowników przygranicznych. Pracownik przygraniczny jest osobą, która pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w jednym państwie, a mieszka w innym państwie. Będzie Pani mogła kontynuować pracę w Paryżu, mieszkając w Londynie. Będzie miała Pani możliwość złożenia wniosku do władz francuskich o wydanie nowego dokumentu, który poświadczy, że jest Pani pracownikiem przygranicznym chronionym przez umowę o wystąpieniu. Dokument ułatwi Pani podróżowanie do Francji, kontynuowanie tam pracy, a także wracanie do Zjednoczonego Królestwa.

Jestem Cypryjką i mieszkam w Londynie z moją mamą, która pracuje jako inżynier. Chodzę jeszcze do szkoły, ale w przyszłości chciałabym otworzyć własną kwiaciarnię. Czy po zakończeniu nauki w szkole będę mogła pozostać w Zjednoczonym Królestwie i zacząć pracę?
Tak. Będziesz mieć nie tylko możliwość pozostania w Zjednoczonym Królestwie, ale zachowasz też swobodę wyboru, jaką przyznają obecnie obywatelom UE przepisy unijne dotyczące swobodnego przemieszczania się osób Będziesz mogła pracować, uczyć się, prowadzić działalność gospodarczą albo pozostać w domu i opiekować się swoją rodziną. Twoje prawa nie ulegną zmianie po rozpoczęciu pracy.

Mieszkam w Portugalii ale jestem obywatelem Zjednoczonego Królestwa, chronionym umową o wystąpieniu. Czy po zakończeniu okresu przejściowego będę mógł korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE?
Obywatele Zjednoczonego Królestwa chronieni umową o wystąpieniu w jednym państwie członkowskim nie będą mogli powoływać się na umowę o wystąpieniu celem uzyskania prawa do swobodnego przemieszczania się do innego państwa członkowskiego, aby założyć działalność gospodarczą lub świadczyć usługi lub usługi transgraniczne na rzecz osób w innych państwach członkowskich. Nie ma to wpływu na żadne prawa obywateli Zjednoczonego Królestwa na podstawie innych instrumentów prawa UE lub prawa krajowego.

pdf Pytania i odpowiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu opublikowanej w dniu 14 listopada 2018 r.

0.57MB

Kwalifikacje zawodowe a brexit

docx Informacja o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w przypadku umownego, jak i bezumownego brexitu

0.03MB

Legislacja dostosowawcza w odpowiedzi na brexit

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu obejmują nie tylko publikację not, ale również legislacyjne działania dostosowawcze (obecnie głównie techniczne). Najważniejsze akty prawne przyjęte lub planowane do przyjęcia w odniesieniu do poszczególnych obszarów znajdują się w poniżej załączonej tabeli.

pdf Legislacyjne działania dostosowawcze w związku z brexitem

0.28MB

W szczególności Państwa uwagę kierujemy na poniższe akty:

Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady uzupełniające prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

Zgodnie z zapowiedziami KE, w zależności od potrzeb i wyników negocjacji, lista tzw. aktów dostosowawczych może być jeszcze rozszerzana.

Lista aktów legislacyjnych - dostosowawczych w związku z brexitem

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2018 15:13
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 17.06.2019 10:19
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska