Instrumenty pomocy przedsiębiorcom na rynku UE

Jesteś polskim przedsiębiorcą obecnym na rynkach innych państw członkowskich UE lub reprezentujesz izbę zrzeszającą takich przedsiębiorców? Uważasz, że napotykasz nieuzasadnione bariery prawne lub administracyjne na rynkach innych państw UE? Poinformuj nas o nich, pisząc na adres: sekretariatDSE@mpit.gov.pl. Informacje od Państwa pokażą nam, czy rynek wewnętrzny faktycznie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej i gdzie polscy przedsiębiorcy potrzebują naszego wsparcia - również poprzez kontakt z państwami członkowskimi i instytucjami UE.

Wśród z instrumentów pomocy obywatelom i przedsiębiorcom na rynku UE należy wymienić m.in. nieformalną sieć rozwiązywania problemów SOLVIT, Punkt Kontaktowy ds. Produktów, System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) oraz Portal Twoja Europa.

 

SOLVIT to nieformalny instrument, który pomaga obywatelom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konkretnych transgranicznych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE.

System IMI, czyli System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym - IMI (ang. Internal Market Information system) to narzędzie, które umożliwia właściwym organom współpracę administracyjną ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich oraz z Komisją Europejską.

Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) – jego rolą jest bezpłatna pomoc zarówno krajowym, jak i zagranicznym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom, a także instytucjom w uzyskaniu informacji nt. uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzania na rynek polski produktów nieobjętych wymaganiami prawnymi zharmonizowanymi na poziomie UE, a pochodzących z innych państw UE.

Portal Twoja Europa (ang. Your Europe) jest instrumentem Komisji Europejskiej skierowanym przede wszystkim do osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej. Podzielony jest na dwie sekcje tematyczne: „Obywatele” i „Przedsiębiorcy”. Każda z sekcji składa się z zakładek uszczegóławiających wybrane tematy. Portal ma za zadanie spełniać funkcję praktycznego przewodnika, w którym zawarte są informacje dla obywateli i przedsiębiorstw na temat ich praw i szans w UE. Portal koncentruje się na rzeczywistych sytuacjach transgranicznych dotyczących np. obywateli europejskich chcących pracować lub studiować w innym państwie UE, ja również przedsiębiorstw europejskich zamierzających przenieść się do innego kraju UE lub otworzyć nowy oddział w innym kraju UE.

W Portalu Twoja Europa znajdziesz odpowiedzi na poniższe i inne pytania:

  • jak założyć, zawiesić  lub zakończyć działalność w innym kraju Unii Europejskiej?
  • jak rozwinąć swoją działalność na rynku unijnym?
  • jak spełnić wymogi dotyczące ochrony środowiska, norm społecznych i zrównoważonego rozwoju?   

Szczegółowe informacje dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie biznes.gov.pl

 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2018 14:39
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 04.01.2019 12:05
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska