Instytut Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie finansowe Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków  z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2018, które składa się z:  

  1. bilansu sporządzonego na dzień  31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.817.211,79 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za  okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.    wykazuje stratę netto w wysokości 31.486.710,03 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 31.795.846,96 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.485.294,75 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

3.67MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.07.2019 09:29
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 15.07.2019 09:29
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie 1.0 15.07.2019 09:29 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP