Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie finansowe Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa  Skalnego w Warszawie za rok obrotowy 2018, które składa się z:   

  1. bilansu sporządzonego na dzień  31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60 228 086,10 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za  okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1 422 307,88 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 305 703,72 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 148 779,05 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie_finansowe_za 2018 r.

4.57MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.07.2019 12:51
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 09.07.2019 12:51
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie 1.0 09.07.2019 12:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP