Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach

Sprawozdanie finansowe Instytutu Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach za  rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 164.992.027,10 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje zysk netto w wysokości 59.378,81 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1.115.106,26 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.028.900,65 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

 

 

 

,

 

 

 

 

pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

32.18MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.07.2019 10:38
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 12.07.2019 10:38
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w Gliwicach 1.0 12.07.2019 10:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP