Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach

Sprawozdanie finansowe Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach za  rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 112 275 961,50 zł,

  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje zysk netto w wysokości 3 975 116,13 zł,

  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu)własnego o kwotę 875 116,13zł,

  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 364 254,70 zł,

  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

8.23MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.07.2019 09:31
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 11.07.2019 09:31
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach 1.0 11.07.2019 09:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP