Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z siedzibą w Zabrzu

Sprawozdanie finansowe Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z siedzibą w Zabrzu za rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 871 991,89 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 37 595,33 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 37 595,33 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 167,70 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie_finansowe_za_2018 r.

20.23MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.07.2019 15:36
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 03.07.2019 15:36
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z siedzibą w Zabrzu 1.0 03.07.2019 15:36 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP