Instytut Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe Instytutu Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018, które składa się z:   

  1. bilansu sporządzonego na dzień  31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.588.297,10 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za  okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.    wykazuje zysk netto w wysokości 153.713,85 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 3.713,85 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 849.801,52 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

7.47MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.07.2019 13:02
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 11.07.2019 13:02
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu 1.0 11.07.2019 13:02 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP