Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie finansowe Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie za  rok obrotowy 2018 składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78.484.255,60 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  wykazuje zysk netto w wysokości 388.755,75 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 88.755,75 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia  31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 406.330,91  zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf sprawozdanie finansowe za 2018

4.48MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.07.2019 14:30
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 09.07.2019 14:30
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie 1.0 09.07.2019 14:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP