Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie finansowe Instytutu Tele- i Radiotechnicznego z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73 462 255,45 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1 007 787,15 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 37 141 623,84 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 461 339,77 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

3.28MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.07.2019 08:36
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 10.07.2019 08:36
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie 1.0 10.07.2019 08:36 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP