W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Inwestycje prywatne

Proces inwestycyjny

Zobacz jak inwestować?

 1. Pozyskanie inwestora

Przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej, pomoc w wyborze konkretnej lokalizacji, doprowadzenie do pozytywnej decyzji o wyborze lokalizacji i rozpoczęciu inwestycji lub do decyzji o reinwestycji

 1. Realizacja procesu inwestycyjnego

Wsparcie inwestora na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego, współpraca z Partnerami Regionalnymi w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, współpraca z instytucjami krajowymi – wsparcie inwestycji, pomoc w działaniach przygotowawczych do rozpoczęcia działalności.

 1. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności

Pomoc w rekrutacji pracowników, umożliwienie współpracy w ramach klastrów branżowych, umożliwienie współpracy w ramach klastrów edukacyjnych, promocja sektorowa i inne działania marketingowe.

 1. Opieka poinwestycyjna.

Regularny kontakt z inwestorami mający na celu utrzymanie relacji biznesowych, badanie poziomu zadowolenia przedsiębiorcy, podejmowanie działań korygujących spełniających oczekiwania przedsiębiorcy, zachęta inwestora do inwestycji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oferuje bezpłatne usługi obejmujące, m.in.: pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji w Polsce, organizację wizyt inwestorów w potencjalnych lokalizacjach, informowanie na temat otoczenia prawno – gospodarczego, informowanie o dostępnych zachętach inwestycyjnych, ułatwianie kontaktów z władzami centralnymi oraz lokalnymi, identyfikację dostawców oraz kontrahentów, opiekę poinwestycyjną dla inwestorów (wsparcie reinwestycji firm w Polsce).

Sprawdź ofertę PAIH 

Finansowanie komercyjne

Finansowanie Dłużne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW. 

 • Kredyty inwestycyjne 

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK  zapewnia pozyskanie długoterminowego finansowania projektów inwestycyjnych, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich.    Dowiedz się więcej! 

 • Obligacje 

Produkt BGK przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego.   Dowiedz się więcej!

Pożyczki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek średnio i długookresowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych; restrukturyzacyjnych i rozwojowych;  wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw, zasilenie w kapitał obrotowy, finansowanie kontraktów oraz realizację przedsięwzięć innowacyjnych. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

 • Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw więcej 
 • Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji więcej 
 • Pożyczki dla innowacyjnych firm więcej  
 • Finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem więcej 

Rynek kapitałowy

 • Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspiera firmy przygotowujące się do wejścia na rynki giełdowe. Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dowiedz się więcej!

 • Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie rozwoju przemysłu poprzez Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN).

Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji; dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego. infolinia 800 800 120info@pfr.pl

Zachęty inwestycyjne

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. 

 • Forma wsparcia - wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem  Przedsiębiorczości i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. 
 • Beneficjenci - o wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych: motoryzacyjny, elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD, lotniczy, biotechnologii, rolno-spożywczy, nowoczesnych usług oraz działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje). 
Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister  Przedsiębiorczości i Technologii. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego. Dowiedz się więcej!

Zachęty inwestycyjne w gminach  

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rada gminy w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej. Pomoc podatkowa na podstawie uchwał rad gmin jest tzw. „pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa, po spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w uchwale rady gminy. Dowiedz się więcej!

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to instrument Ministra Przedsiębiorczości i Technologii dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego oraz nowoczesnych usług. Polska Strefa Inwestycji zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Teraz o zachętę inwestycyjną można się starać na terenie całej Polski. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Dowiedz się więcej o Polskiej Strefie Inwestycji: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/polska-strefa-inwestycji

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Mechanizm pomocy publicznej dostępny dla inwestorów w ramach SSE zastąpiła Polska Strefa Inwestycji. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Inwestorzy, którzy przed wprowadzeniem nowego instrumentu uzyskali zezwolenia  na działalność w SSE, będą z nich korzystać maksymalnie do 2026 r.

Doradztwo i wyszukiwanie lokalizacji

Właściwa lokalizacja inwestycji jest dla inwestora jednym z kluczowych czynników sukcesu. Poszukiwanie i wybór dostępnych terenów czy hal produkcyjnych to zadanie często długotrwałe i skomplikowane. Pomóc w nim może Internetowa Baza Ofert Inwestycyjnych. 

Skorzystaj z Bazy!

Atrakcyjność inwestycyjna regionów

Potencjał inwestycyjny poszczególnych regionów w Polsce jest różny, a zebranie informacji o atrakcyjności regionu czy kluczowych sektorach gospodarki rozwiniętych w danym województwie może zająć dużo czasu. By przybliżyć regiony potencjalnym inwestorom warto sięgnąć po raporty „Atrakcyjność inwestycyjna regionów”.

Raporty podzielone są na województwa, a każdy z raportów zawiera:

 • syntetyczne podsumowanie gospodarki regionu i ujęcie najważniejszych informacji społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem ocen atrakcyjności inwestycyjnej;
 • opis wewnętrznego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej województwa w odniesieniu do jego powiatów i gmin;
 • opis wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie ze wskazaniem rodzaju wsparcia dla inwestorów;
 • zestawienia tabelaryczne i wskaźniki.

Sprawdź atrakcyjność regionów!

Dodatkowo dostępny jest także raport roczny, zawierający prezentację Polski i jej potencjału inwestycyjnego oraz przybliżający kluczowe sektory polskiej gospodarki. Raport nosi nazwę „Why Poland”.

 Raport "Why Poland"

Inwestorzy zagraniczni w Polsce

Polska zlokalizowana jest w centrum Europy i choćby już tylko ten czynnik sprawia, że posiada duży potencjał inwestycyjny. Przekonały się o tym setki firm z całego świata, które już zainwestowały swój kapitał w Polsce. By przybliżyć skalę inwestycji, warto sięgnąć po anglojęzyczne publikacje „Lista Największych Inwestorów Zagranicznych w Polsce”.

Publikacje te przygotowywane są za dany rok kalendarzowy i zawierają tabelaryczne zestawienie inwestorów pogrupowane według krajów. Dla każdego z krajów podane są nazwy inwestorów, klasyfikacja ich działalności wg kodu PKD, krótki opis obszaru działalności oraz nazwy polskich firm, w które zainwestowano.

Sprawdź inwestorów zagranicznych w Polsce!

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.07.2019 15:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Pierwsza publikacja:
10.07.2019 15:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska