W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak uzyskać status CBR?

14.08.2019

Warunki uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego 

Warunki formalne

Kryteria, które musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać status CBR, określone w art. 17 ustawy  z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej są następujące: 

1. uzyskanie przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości, co najmniej:
 

a) 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo

 b) 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto;

2. stosowanie przepisów o rachunkowości; 

3. przedłożenie oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ustawa nie wymaga składania żadnych urzędowych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami).
Podstawa prawna: art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz.1402, z późn. zm.). 
 

 Treść wniosku

Wniosek stanowi pismo przewodnie wraz z załączonymi następującymi informacjami i dokumentami: 

 1. nazwę firmy, siedzibę i adres przedsiębiorcy; 
 2. oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy; 
 3. numer NIP; 
 4. numer REGON; 
 5. numer w rejestrze przedsiębiorców;
 6. dane dotyczące przychodów netto, o których mowa w ust. 2 pkt 1 Ustawy; 
 7. opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo (w tym opis zadań badawczo-rozwojowych za ostatni rok obrotowy) wraz z wynikami oraz wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce;
 8. zatwierdzone, na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy  za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z wyszczególnieniem przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy  przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji, zgodnie z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy);
 9. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, zawierające informację o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji, zgodnie z KRS);
 10. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku
 11. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 12. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 
 13. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 14. w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego – informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności;
 15. sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej za ostatni rok kalendarzowy, przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego. 

Sprawozdanie finansowe 

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać wyszczególnienie przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,  w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) lub praw  własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej. 

Informacja ta powinna znajdować się w Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. 

Przychody z dotacji nie są zaliczane do przychodów z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych.
Status centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorca może otrzymać po spełnieniu powyższych kryteriów ustalonych na podstawie sprawozdania z badania oraz zatwierdzonego przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku,  czyli minimum po upływie roku obrotowego od rozpoczęcia działalności. 
Dokumenty winny być zawsze podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z dokumentem rejestrowym KRS.

Opis badań lub prac rozwojowych

Usługi badawczo-rozwojowe są sklasyfikowane jako badania naukowe i prace rozwojowe spełniające kryteria Działu 72 „Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.). 

Definicja badań naukowych i rozwojowych jest zawarta w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) – w art. 4 ust. 2 i 3, który stanowi, że: 

„Art. 4.
 2. Badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; 

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

3. Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.” 

 

Opis zadań badawczo-rozwojowych winien obejmować tylko i wyłącznie usługi mieszczące  się w aktualnie obowiązującym dziale 72 PKWiU.

Monitorowanie

Minister właściwy do spraw gospodarki nadaje status centrum badawczo-rozwojowego w drodze decyzji administracyjnej. 

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy otrzymali status CBR podlegają corocznemu monitoringowi pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do utrzymania statusu CBR.

Zgodnie z art. 19 Ustawy przedsiębiorca, który uzyskał status CBR składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, nie później niż w terminie 2 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy wymaganą dokumentację. 

Decyzja o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego obowiązuje do momentu wydania decyzji o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego, w przypadkach określonych w art. 20 Ustawy.

Decyzja administracyjna w sprawie statusu centrum badawczo-rozwojowego wywołuje skutki prawne od momentu, w którym stała się ostateczna. Co do zasady moment ten wynika z terminu  do wniesienia odwołania od decyzji (art. 130 § 1 KPA), czyli 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia (art. 129 § 2 KPA). Decyzja staje się ostateczna (prawomocna) i wykonalna po upływie 14 dni od jej doręczenia stronie. 

Każdy przedsiębiorca, który posiadał status CBR i został go pozbawiony, może ubiegać się ponownie o jego nadanie w kolejnym roku obrotowym.

W załącznikach prezentujemy informację dla przedsiębiorców starających się o uzyskanie statusu, jednolity tekst ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, informację na temat korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz wzór: wniosku o nadanie statusu, wniosku o utrzymanie statusu, oświadczenia przedsiębiorcy ubiegającego się o nadanie/utrzymanie statusu.

Materiały

Wniosek o nadanie CBR
DNP​_14082019​_Wzór​_Wniosek​_nadanie​_CBR​_(1)-1-1.docx 0.03MB
Wniosek o utrzymanie statusu CBR
DNP​_14082019​_Wzór​_Wniosek​_utrzymanie​_statusu​_CBR-1.docx 0.03MB
Wzór oświadczenia przedsiębiorcy CBR
DNP​_14082019​_Wzór​_oświadczenia​_przedsiębiorcy​_CBR.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2019 11:40 Joanna Kondej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jak uzyskać status CBR? 2.0 14.08.2019 15:11 Agata Kubel-Grabau
Jak uzyskać status CBR? 1.2 06.02.2019 14:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Jak uzyskać status CBR? 1.1 06.02.2019 14:22 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Jak uzyskać status CBR? 1.0 06.02.2019 11:40 Joanna Kondej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP