Komitet audytu

Celem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.

Skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu dla działu administracji rządowej gospodarka został powołany zarządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r.  Zmiana składu Komitetu Audytu nastąpiła na podstawie zarządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r.

W skład Komitetu wchodzą:

 • Pan Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – przewodniczący;
 • Pan Robert Bartold – członek niezależny;
 • Pan Michał Widelski – członek niezależny;
 • Pan Marcin Dobruk – członek niezależny;
 • Pan Marek Redźko, Dyrektor Generalny Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – członek zależny;
 • Pani Dorota Rosińska, Dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – członek zależny.

Zadania Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu, zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk;
 • sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;
 • przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego.

Sposób i tryb działania Komitetu Audytu określa Regulamin, nadany zarządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r.

pdf Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2018

0.59MB

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 33 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Prze. i Tech. z 2018 r. poz. 33 )
Zarządzenie Nr 5 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Prze. i Tech. z 2019 r. poz. 5 )
Zarządzenie Nr 51 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Prze. i Tech. z 2018 r. poz. 51 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.04.2019 16:00
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 03.04.2019 16:00
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Anna Słupecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komitet audytu 1.0 03.04.2019 16:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP